Svazy, obce, asociace a firmy recyklačního průmyslu chtějí pomoci ministerstvu s průchodným nastavením nově připravované odpadové legislativy, zasílají otevřený dopis ministru Brabcovi

Svazy, obce, asociace a firmy působící v recyklačním hospodářství nabízejí ministerstvu životního prostředí účast na diskusi v záležitosti nové odpadové legislativy. Formou otevřeného dopisu zdůrazňují, že právě široká odborná shoda je významným předpokladem pro úspěšný přechod k oběhovému hospodářství a k naplnění nových evropských cílů. „Nabízíme pomoc a podporu,“ deklarují signatáři s důrazem na to, že přípravy nových zákonů probíhají již mnoho let, bohužel zatím neúspěšně a se všemi negativními dopady pro tržní hospodářství, jakým je například investiční nejistota vstupu do nových a moderních přístupů a technologií splňujících vysoké nároky na ochranu životního prostředí.
Jasné poselství formou otevřeného dopisu adresovaného přímo ministru životního prostředí Richardu Brabcovi dnes společně odeslaly subjekty hájící zájmy desetitisíců společností a obcí.
„…veřejně deklarujeme aktivní podporu záměrům, rozsahu a cílům evropského oběhového balíčku, zveřejněného v červnu 2018, který by měl být do nově připravované národní legislativy plnohodnotně transponován,“ apelují autoři hned v úvodu otevřeného dopisu s tím, že jsou připraveni aktivně vstoupit do tvorby legislativní budoucnosti České republiky v oblasti ochrany životního prostředí, surovinové bezpečnosti, oběhového hospodářství, tržních principů a rozšířené odpovědnosti výrobců, resp. zpětných odběrů.
Hlavním cílem signatářů je, aby byly návrhy nových odpadových zákonů, včetně novel současných norem a související prováděcí legislativy, schváleny co nejdříve, nejpozději pak v Evropskou unií předepsané transpoziční lhůtě 24 měsíců. „To není lehký cíl, protože poslední návrhy odpadových zákonů byly již opakovaně odmítnuty Legislativní radou vlády. Navrhujeme otevřenou a argumenty podloženou diskusi a společnou přípravu kvalitních legislativních předpisů v přijatelném rozsahu s co nejnižší mírou vnitřní komplikovanosti, které budou následně efektivně vymahatelné,“ vysvětlují v dopise a dodávají, že smyslem těchto aktivit je nastavit dosažitelné, trvale udržitelné, environmentálně příznivé a plně protržní principy v rámci oběhového hospodářství České republiky. To vše v souladu a harmonii s legislativou Evropské unie.
Nalezení odborně podložené shody na podstatných bodech nových zákonů, která přes několikaleté úsilí nebyla doposud fakticky nalezena, je podle autorů otevřeného dopisu zásadní. Shody, u které nebude pochyb o tom, že směřuje ze sta procent k naplnění nových evropských cílů balíčku oběhového hospodářství a zároveň neznamená zbytečné náklady pro občany a veřejný sektor, zastoupený zejména obcemi a městy.
Jedním ze signatářů otevřeného dopisu je Sdružení místních samospráv ČR, které sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v České republice a je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR. „Evropské odpadové cíle, včetně cíle k omezení skládkování, dlouhodobě podporujeme. Nevidíme ale žádný podstatný důvod pro to, mít v ČR přísnější cíle, než má Evropa. Podporujeme moderní odpadové hospodářství, chceme odpady třídit a recyklovat, ale chceme také, aby ekonomické dopady na obce a města byly na co nejnižší možné úrovni,“ uvedl za Sdružení místních samospráv ČR předseda Stanislav Polčák. „Iniciativu otevřeného dopisu vidíme jako rozumnou cestu k tomu, jak kvalitně posunout odpadovou legislativu směrem ke splnění evropských cílů,“ zdůraznil.
Jeho slova potvrdil i další ze signatářů otevřeného dopisu, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka: „Chceme harmonizovat naši národní legislativu s nově přijatými evropskými recyklačními cíli a vytvořit podmínky pro jejich dosažení. Přinášíme řešení, které umožní splnění stanovených evropských cílů a které zbytečně nad míru nezatíží občany, obce a města, případně další subjekty, které celý systém financují,“ podtrhnul.
Předseda Svazu výkupců a zpracovatelů druhotných surovin Petr Miller upozornil na absenci doprovodných nástrojů k podpoře skutečné recyklace v návrzích nových zákonů o odpadech. „Nestačí veřejně deklarovat, že se plně hlásíme k evropské iniciativě oběhového hospodářství, pokud tato líbivá prohlášení nedoplníme, jakou cestou to chceme udělat,“ řekl a zdůraznil, že navrhované texty zákonů v některých ustanoveních ve svých důsledcích jdou přímo proti oběhovému hospodářství, významně snižují míru recyklace, a bez smysluplného zdůvodnění demotivují občany. Podle Millera je koordinovaná regulace celé oblasti odpadové problematiky jistě snahou předkladatele, ale aby byla smysluplná a všemi, jichž se dotýká, akceptovatelná, nemůže přehlížet kritické hlasy a opomíjet negativní dopady.
„Nadále se neřeší, že dlouhodobě chybějící jednotná metodika je příčinou, že to, co platí tady, neplatí jinde. A tak co je signálem, který navrhovaná legislativa vyslala?  Zbytečné předpisy dále budou neefektivně zatěžovat, v mnoha případech zhoršovat jak práci státní správy, tak všech účastníků segmentu druhotných surovin. Investice, které tato oblast podnikání vyžaduje, budou nadále rizikem,“ uzavřel za Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin Miller.
„Nová legislativa, aby efektivně podpořila cíle oběhového hospodářství, musí definovat druhotnou surovinu a současně musí pro tuto specifickou skupinu odpadů vytvořit právní rámec zjednodušeného nakládání, podobně jako je tomu dnes u vybraných výrobků s ukončenou životností. Nesmí se tedy zůstat na půli cesty – jen u definice, se kterou se již v návrhu zákona dále nepracuje. Naopak musí odstranit zbytečné administrativní bariéry pro podporu vyšší míry sběru druhotných surovin – materiálových zdrojů pro opětovné využití v nových výrobcích. Návrh musí zavést nové ekonomické nástroje podpory užívání druhotných surovin, zejména zvýhodnění recyklátů a výrobků z nich např. formou snížené DPH, snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu. Nezbytný je závazek státu k vyššímu zastoupení recyklovaných výrobků v rámci veřejných zakázek, tzv. zelené zadávání,“ uvedl k dalším důvodům sepsání otevřeného dopisu výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin ČR Petr Šulc.
Klíčové body
V otevřeném dopise jsou popsány vybrané konkrétní, podle signatářů sporné a jimi rozporované, klíčové záležitosti v připravované legislativě, nechybí však návrhy jejich řešení. „Naše organizace dohromady reprezentují významnou většinu subjektů dotčených současnou i budoucí legislativou odpadového hospodářství a proto věříme, že náš společný konsensuální návrh, který odstraňuje většinu zásadních, doposud nedořešených rozporů připomínkových míst, umožní velmi rychlé schválení nové odpadové legislativy, a to nejen u nově připravených zákonů o odpadech, vybraných výrobků s ukončenou životností, ale také u připravované novely zákona o obalech,“ uvedl za společnosti REMA, zabývající se sběrem a recyklací elektroodpadu, přenosných baterií a akumulátorů a solárních panelů, jejich generální ředitel David Vandrovec.
Podle Vandrovce mohou právě uvedené body výrazným způsobem zasáhnout do procesu budoucího schvalování nové legislativy a zásadním způsobem tak pozitivně ovlivnit dosažení národních i evropských cílů. „Pro dosažení úspěchu je však vhodné se zabývat protržním názorem většiny subjektů působících na trhu a nepřipravovat legislativu pod vlivem menšinových zájmových skupin s cílem krátkodobých finančních benefitů vybraných subjektů definovaných pod záštitou domnělých potřeb trhu či evropské legislativy,“ upřesňuje dále Vandrovec, poukazujíc na oblíbené principy posledních let a všudypřítomný gold-plating.
Kolektivní systém EKOLAMP upozornil i na to, že je potřeba sladit návrhy nových odpadových zákonů s novými směrnicemi EU schválenými v průběhu roku 2018. „Tyto nové směrnice EU například uvádí, že kontrolou kolektivních systémů a výrobců v oblasti zpětného odběru se mají zabývat na soukromých zájmech nezávislé subjekty a státní orgány, nikoliv soukromá koordinační centra, či jiné platformy ovlivňované kolektivními systémy nebo výrobci,“ uvedl za firmu EKOLAMP, kolektivní systém zabývající se zpětným odběrem světelných zdrojů a osvětlovacích zařízení, její výkonný ředitel Tomáš Rychetský.
Citace z  otevřeného dopisu
Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás formou otevřeného dopisu ve věci nabídky pomoci a podpory s přípravou nové odpadové legislativy, která v sobě aktuálně zahrnuje nový zákon o odpadech, zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností a také novelu zákona o obalech. Dlouhodobě sledujeme přípravy navrhovaných zákonů. Tyto aktivity probíhají již mnoho let, bohužel zatím neúspěšně a se všemi negativními dopady, včetně investiční nejistoty eliminující zavádění nových a moderních přístupů a technologií, splňujících vysoké nároky na ochranu životního prostředí a vysokou míru využití materiálů, což je významný předpoklad přechodu k oběhovému hospodářství.
Ve vazbě na výše uvedené, my, níže podepsané subjekty, tímto veřejně deklarujeme aktivní podporu záměrům, rozsahu a cílům evropského oběhového balíčku, zveřejněného v červnu 2018, který by měl být do této nově připravované národní legislativy plnohodnotně transponován.
Uvědomujeme si, že implementace nových pravidel a cílů EU nebude v prostředí České republiky jednoduchá, a to zejména z důvodu, kdy se dlouhodobě nedaří zajistit shodu ani na základních tezích navrhovaných zákonů. Právě z tohoto důvodu deklarujeme naši společnou podporu a věcnou pomoc procesu harmonizace národního legislativního prostředí s nově upraveným právním prostředím EU. Chceme aktivně pomáhat Ministerstvu životního prostředí („MŽP“) při prosazování nové evropské odpadové legislativy, a to zejména formou aktivního dialogu s MŽP tak, aby byla evropská odpadová legislativa implementována do českého právního prostředí v souladu s uvedenými myšlenkami nových odpadových směrnic a nově stanovenými evropskými cíli.
Naším prvořadým záměrem je rovněž podpora a ochrana občanů, obcí a ostatních subjektů cirkulární ekonomiky tak, aby byly případné negativní ekonomické dopady nové legislativy minimalizovány a aby stanovená opatření měla pozitivní přínosy právě pro občany, obce i pro národní hospodářství jako celek. Z těchto důvodů je rovněž velmi důležité při vytváření nové národní odpadové legislativy hledat vzory, inspirace a zkušenosti ve vyspělých zemích západní Evropy, kdy jejich mnohdy již ověřená praxe bývá označována za tu nejlepší v oboru.
Naším hlavním cílem je, aby byly návrhy nových odpadových zákonů schváleny co nejdříve, nejpozději pak v Evropskou unií předepsané transpoziční lhůtě 24 měsíců. To není lehký cíl, protože poslední návrhy odpadových zákonů byly již opakovaně odmítnuty Legislativní radou vlády. Současně přetrvávala a dále přetrvává široká řada trvajících zásadních rozporů s celou řadou připomínkových míst, a to za stálé absence skutečné, realistické a obhajitelné analýzy dopadů nově připravované legislativy na občany, obce a ostatní subjekty národního hospodářství. Společně jsme prodiskutovaly
podstatné body nové legislativy s cílem překlenout možné rozpory, či odlišné náhledy a definovat řešení, na kterém jsou schopné se naše níže podepsané organizace většinově shodnout. Chceme tak pomoci MŽP najít skutečnou a odborně podloženou shodu na podstatných bodech nových zákonů, která přes několikaleté úsilí nebyla doposud fakticky nalezena. Naše organizace dohromady reprezentují významnou většinu subjektů dotčených současnou i budoucí legislativou odpadového
hospodářství. Proto věříme, že náš konsensuální návrh, který odstraňuje většinu zásadních, doposud nedořešených rozporů připomínkových míst, umožní velmi rychlé schválení nové odpadové legislativy.
Z výše uvedených důvodů jsme připraveni aktivně vstoupit do tvorby legislativní budoucnosti České republiky v oblasti ochrany životního prostředí, surovinové bezpečnosti, oběhového hospodářství, tržních principů, rozšířené odpovědnosti výrobců, resp. zpětných odběrů, a deklarujeme následující společné cíle při přípravě nové národní legislativy pro oblast odpadového hospodářství, definovaných v nově vytvářených zákonech o odpadech, o vybraných výrobcích s ukončenou životností a novele zákona o obalech:
1) Zajištění maximální možné a smysluplné ochrany životního prostředí;
2) Zajištění maximální možné podpory udržitelnosti tržního prostředí a surovinové bezpečnosti národního prostředí;
3) Zajištění souladu národní legislativy s myšlenkami, pravidly a cíli EU v oblasti oběhového hospodářství, a to při eliminaci tzv. gold-platingu;
4) Zajištění praktického a smysluplného zapojení nejlepších praxí v oboru do oběhového hospodářství a průmyslu;
5) Zajištění realistického zhodnocení ekonomických a sociálních dopadů nových zákonů.
Hlavním smyslem cílů je nastavení dosažitelných, trvale udržitelných, environmentálně příznivých a plně protržních principů v rámci oběhového hospodářství České republiky při plné harmonizaci s legislativou EU, včetně dosažení široké odborné shody. Shody, u které nebude pochyb o tom, že směřuje ze sta procent k naplnění nových evropských cílů balíčku oběhového hospodářství a zároveň neznamená zbytečné náklady pro občany a veřejný sektor, zastoupený zejména obcemi a městy.
S ohledem na objektivní potřebu jednoduchosti a vymahatelnosti zákonných ustanovení nové legislativy, navrhujeme otevřenou a argumenty podloženou diskusi a společnou přípravu kvalitních legislativních předpisů v přijatelném rozsahu s co nejnižší mírou vnitřní komplikovanosti, které budou následně efektivně vymahatelné.
Uvedené společné cíle deklarujeme níže vybranými konkrétními body s vyjednanou shodou. Jedná se o vybrané oblasti, které jsou dlouhodobě klíčové v rámci přípravy legislativy a mohou výrazným způsobem zasáhnout i do procesu budoucího schvalování a zásadním způsobem mohou ovlivnit dosažení, či nedosažení národních i evropských cílů. Za účelem přiměřeného rozsahu tohoto otevřeného dopisu neuvádíme kompletní výčet oblastí postihujících všechny tři připravované normy.
Níže uváděné oblasti vznikly na základě shody níže podepsaných signatářů a aktuálně dostupných návrhů nových a novelizovaných zákonů, a to jak verzí v původní podobně z prosince 2018, tak přepracované verze zákona řešícího vybrané výrobky s ukončenou životností a nově představené novely zákona o obalech, kdy MŽP podle našeho přesvědčení programově zcela rezignovalo na zájmy České republiky a jejích občanů, principy oběhového hospodářství, nastavené cíle EU i svojí roli ústředního orgánu státní správy a orgánu vrchního dozoru ve věcech životního prostředí.
Následuje název oblasti, popis problému a navrhované řešení.
Signatáři otevřeného dopisu
Sdružení místních samospráv ČR, Svazek obcí Přeloučska, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Sdružení komunálních služeb, Česká asociace odpadového hospodářství, Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací, Solární asociace, Sdružení zpracovatelů autovraků, Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, REMA AOS, REMA Systém, Svaz průmyslu druhotných surovin, Rada seniorů České republiky, Sdružení nájemníků České republiky, REsolar, REMA Battery, EKOLAMP, REMA PV Systém. (24.4.2019)