Trans lidé mohou v práci a kariéře čelit komplikacím a nepochopení. Diverzita v pracovním kolektivu přitom pro firmy znamená ekonomický přínos

Průzkum spolku Transparent se zabývá postavením trans lidí v České republice. Poprvé v rámci uceleného výzkumného šetření dostali slovo samotní trans lidé. Výsledky tohoto průzkumu tak pomáhají objektivně identifikovat jejich opravdové potřeby a může být v mnohém inspirativní pro odbornou i laickou veřejnost. Aktivity spolku Transparent proto podporuje i společnost Déhora, která pomáhá svým klientům uvědomovat si potenciál různorodých týmů.
Spolek Transparent, který pomáhá trans osobám při jejich začleňování do společnosti, provedl průzkum mapující život této menšiny v České republice. Jeho výsledky ukázaly, že komplikacím trans lidé čelí nejen v soukromí, ale i v zaměstnání, kde se často musí vyrovnávat s předsudky, šikanou a obavami z reakcí svých kolegů a nadřízených. Naopak ve firmách, kde je akceptování a podpora odlišných menšin součástí firemní kultury, nemají LGBT zaměstnanci důvod řešit svou jinakost a tajit ji před ostatními. Necítí se pod nepříjemným psychickým tlakem, který by mohl mít negativní vliv na jejich pracovní výkon, a mohou se naplno věnovat pouze své práci. Takové pracovní prostředí je prospěšné jak pro zaměstnance, tak zaměstnavatele. Jiný pohled na věc vede v různorodém pracovním týmu k zajímavým diskusím s cennými výsledky.
„Ne vždy se u svých klientů setkáváme s nezaujatým postojem k jiným společenským skupinám.  Snažíme se jim proto dokázat, že pro moderní firmu by mělo být naprosto přirozené přijímat do pracovních týmů i zaměstnance, kteří se mohou od většiny kolegů něčím odlišovat. Naopak v této rozmanitosti vidíme velké plus, protože různí lidé přináší různé úhly pohledu a firma tak může docílit překvapivých výsledků. Každý člověk je potřebný a nezáleží na jeho sexuální orientaci nebo genderu. Všichni by měli dostat na trhu práce stejnou šanci plně využít a rozvíjet svůj profesní potenciál. Pozitivní přístup firmy k jakékoli diverzitě je navíc důležitým aspektem i při výběru budoucího zaměstnavatele,“ říká Nunzio Totaro, ředitel české pobočky společnosti Déhora.  
Skoro polovina dotázaných (47 %) potvrdila, že být trans ovlivňuje jejich práci a kariéru. Podle genderové identity pociťuje v tomto ohledu negativní vliv více než 80 % mužů i žen a celých 100 % nebinárních osob. V otázce spokojenosti s přístupem kolegů a nadřízených nebyli však respondenti a respondentky tak kritičtí a v obou případech se více než 70 % z nich vyjádřilo pozitivně.
Překvapivé jsou výsledky týkající se reakcí na tzv. coming out. Dle očekávání na něj nejlépe reagují přátelé (73 %) a v závěsu za nimi partneři a partnerky a manželé či manželky (62 %). Bohužel nejhůře se se změnou potýkají rodiče trans lidí, u kterých převládají negativní reakce (44 %) nad těmi pozitivními (28 %). Odmítavý postoj rodiny musí mít zákonitě velký vliv na psychiku a o to těžší je pro trans osoby přiznání své pravé genderové identity v zaměstnání.  Tam potvrdila kladné přijetí od kolegů sice více než polovina (53 %) dotazovaných, ovšem méně už to bylo od nadřízených. Ti reagují pozitivně na coming out pouze ve 45 % případů.  Mnohem více pozitivních reakcí od kolegů v práci zaznamenávají trans lidé, kteří jsou se svou genderovou identitou otevřenější oproti těm, kteří se naopak nesvěřují.  Je možné, že ti tak jednají zejména na základě negativních reakcí na trans problematiku, se kterou se ve svém okolí setkávají.
Pouze 28 % dotázaných uvedlo, že se ve svém životě nikdy nesetkali s diskriminací, šikanou nebo ponižujícím chováním kvůli své genderové identitě. V pracovním prostředí muselo čelit nepříjemnému chování od svých kolegů 13 % trans lidí. Právě reakce okolí v podobě posměchu, šikany, odmítnutí, ztráty blízkých osob či práce a postavení se bojí 29 % trans lidí, kteří se rozhodnou podstoupit tranzici.
Slovníček použitých pojmů:                                                                                                                            
Transgender - přívlastek označující člověka, jehož rod se neshoduje s tím, jaký mu byl připsán po narození.                                Nebinarita - přívlastek označující osoby, které se neztotožňují s kategorií muže nebo ženy.                                    
Tranzice - přechod k životu v souladu s naším skutečným rodem (může a nemusí zahrnovat např. změnu jména, osobních zájmen, vzhledu atd.). (19.11.2019)
Ilustrační foto