U 3 ze 4 kontrolovaných e-shopů odhalila ČOI porušení zákona

Jednou z pravidelných celostátních kontrol České obchodní inspekce je kontrola internetových obchodů. „Výsledky kontrol za třetí čtvrtletí roku 2019 potvrdily, že v oblasti internetového prodeje dochází neustále k porušování spotřebitelské legislativy, tedy práv spotřebitele,“ říká ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný. Trendem začíná být i elektronické obchodování přes aukční a slevové portály. Z celkového počtu 185 kontrol bylo zjištěno porušení zákonů ve 146 případech (78,92 %).  
Česká obchodní inspekce v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 provedla 185 kontrol internetových prodejců. Bylo ověřováno dodržování povinností především vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Z celkového počtu 185 kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů ve 146 případech (78,92 %). Uvedený výčet není reálným obrazem trhu, ale Česká obchodní inspekce má na internetové prodejce velké množství podání spotřebitelů, které využívá právě při cílení svých kontrol.  
Zjištěné nedostatky
Nejčastěji docházelo k porušení zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
  • 60 případů, kdy bylo zjištěno klamavé konání ve smyslu poskytování nepravdivých informací či informací uvádějících v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele atp. (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2)
  • 45 případů, kdy bylo zjištěno klamavé opomenutí (prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popř. informace zatajil nebo je poskytl nejasným, nejednoznačným či nesrozumitelným způsobem, § 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2)
  • 70 případů, kdy prodávající nedodržel povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
  • 75 případů, kdy prodávající neinformoval řádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§ 14)
  • v 19 případech porušil prodejce postup při uplatnění a řešení reklamací, zejména povinnost přijmout reklamaci a vystavit o tom písemné potvrzení a dále povinnost o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji ve stanovené lhůtě (§ 19 odst. 1, 3)
V 8 případech bylo zjištěno porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1007/2011, o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků.
V dalších 27 případech pak bylo prokázáno porušení ostatních obecně závazných právních předpisů, které jsou předmětem dozoru České obchodní inspekce. Pro příklad uvádíme následující zákony, které byly porušeny:
  • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, konkrétně § 10 odst. 2 tohoto zákona (6 případů), kdy kontrolovaná osoba nesplnila opatření uložené jí kontrolujícím orgánem,
  • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, konkrétně § 13 odst. 2, 9 (7 případů), který upravuje podmínky při uvádění stanovených výrobků na trh,
  • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - celkem 5 případů, kdy 4 souvisely přímo s prodejem realizovaným prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Jednalo se o případy, kdy prodejci tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret při prodeji prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, nevyloučili jejich prodej osobám mladším 18 let; neboť nebyli vybaveni počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele; příp. neinformovali spotřebitele o zákazu jejich prodeje osobám mladším 18 let a to zjevně viditelným textem způsobem přiměřeným možnostem prostředku komunikace na dálku; příp. písemně neoznámili údaje o systému ověřování věku a jeho fungování Ministerstvu zdravotnictví,
  • zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (celkem 4 případy), kdy prodejce v rozsahu stanoveným nařízením vlády před dodáním výrobku na trh neověřil, zda instrukce a bezpečnostní informace přiložené k výrobku jsou v českém jazyce,
  • zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (celkem v 1 případě), konkrétně §110 odst. 3 zákaz vázat prodej cigaret na prodej jiných předmětů.
Uložená opatření
Právní moci ve 3. čtvrtletí roku 2019 nabylo 188 pokut v celkové hodnotě 1 741 500 Kč.
Nejvyšší pravomocná pokuta 180 000 Kč byla uložena společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., provozující web www.kasa.cz za to, že na svých internetových stránkách u výrobku „Gril Tepro Toronto New“ uvedla nepravdivou informaci o dopravě zdarma, ačkoli tu neumožnila během objednávky zvolit a jediná možná doprava byla spotřebiteli nabídnuta v ceně 389 Kč. Dále lednice v ceně 19 990 Kč byla v platném akčním letáku se slevou 10 %, tato sleva však nebyla spotřebiteli v provozovně vůbec nabídnuta. Dále Česká obchodní inspekce dospěla k závěru, že společnost nevyřídila minimálně 4 reklamace v zákonné lhůtě 30 dní.
Dále byly uloženy pravomocné pokuty ve výši 90 000 Kč společnosti Zboží ze skladu s.r.o. provozující weby www.topslev.cz, www.slevyavyhody.cz, www.potrebydokuchyne.cz, www.prodeti-eshop.cz, www.penezenky-tasky-shop.cz především za to, že prodávající nesplnil povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.
A pokuta ve výši 70 000 Kč byla uložena společnosti ANTALON s.r.o. provozující stránky www.euroking.cz také v souvislosti s nedodržením svých povinností s ohledem na povinnost informovat řádně spotřebitele o a způsobu uplatnění reklamace (práva z vadného plnění) a také nedodržení dalších povinností v souvislosti s reklamacemi, například nevyřízení ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
Závěr
Výsledky kontrol za třetí čtvrtletí roku 2019 potvrdily, že v oblasti internetového prodeje dochází neustále k porušování spotřebitelské legislativy, tedy práv spotřebitele. Trendem začíná být i elektronické obchodování přes aukční a slevové portály. Nedostatky ve sledované oblasti přetrvávají zejména u poskytování kompletních a komplexních informací o prodávaných výrobcích a službách, kdy se prodávající u této formy prodeje výrobků (služeb), uchylují i k nekalým obchodním praktikám.
Provozovatelé e-shopů také opomíjejí informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů nebo neposkytují informace související s uplatněním práva z odpovědnosti za vady výrobků (reklamace).
Vzhledem k zaznamenaným nedostatkům a v kontextu rostoucího objemu internetového obchodování bude kontrole této oblasti věnována patřičná pozornost i v budoucnu.
Doporučení
Česká obchodní inspekce uvádí na svých stránkách www.coi.cz/rizikove informace o internetových portálech, které považuje za rizikové především z důvodu nedodržování některých zákonných povinností a obtížné vymahatelnosti spotřebitelských práv. Před zaplacením na těchto stránkách (690 webů) spotřebitele důrazně varuje. (15.11.2019)