U 3 ze 4 prodejců textilu přes internet zjištěno porušení zákona

Česká obchodní inspekce v minulém roce uskutečnila kontrolní akci zaměřenou na prodej textilních výrobků přes internet. V  polovině roku 2018 provedla 51 kontrol a porušení právních předpisů zjistila při 37 kontrolách, což je téměř v 73 procentech. Součástí kontrol byly testy 35 vzorků textilních výrobků. 22 z nich nesplnilo požadavky stanovené evropským předpisem. „Výsledky kontrol potvrdily, že spotřebitelům jsou často nabízeny a prodávány výrobky, jejichž značení a materiálové složení je v rozporu se skutečností. Obchodníci používají klamavé obchodní praktiky, neuvádí povinné informace jako například jak a kde zboží reklamovat nebo neinformují o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Spotřebitel je takto klamán a činí rozhodnutí, která by jinak ke vztahu k nákupu textilních výrobků neučinil,“ uvádí ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.
Inspekce uskutečnila v období od 13. června do 30. září 2018 kontrolní akci zaměřenou na podmínky prodeje textilních výrobků přes internet. Inspektoři kontrolovali především dodržování povinností vyplývajících kontrolovaným osobám z právního předpisu EU (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků). Součástí kontrol bylo také ověřování plnění dalších právních předpisů, především zákona o ochraně spotřebitele. Celkem ČOI provedla 51 kontrol a porušení právních předpisů zjistila při 37 kontrolách (72,6%).
Zjištěné nedostatky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků:
ČOI při kontrolách odebrala a testovala 35 textilních vzorků. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 nesplnilo 22 vzorků (62,9 %), kdy 17 vzorků nesplnilo požadavky dle čl. 20 výše uvedeného nařízení, neboť kvantitativní podíly textilních vláken neodpovídaly kvantitativním podílům textilních vláken uvedeným na etiketách testovaných výrobků a 5 vzorků nesplnilo požadavky dle čl. 16 tj. názvy textilních vláken a údaje o materiálovém složení výrobků nebyly poskytnuty v úředním jazyce členského státu, na jehož území byly dodávány spotřebitelům, tedy v českém jazyce.
Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo zjištěno v 64 případech. Z tohoto počtu se nejčastěji jednalo o porušení ustanovení:
  • v 17 případech bylo prodávajícímu prokázáno klamavé konání (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2)
  • ve 12 případech prodávající neinformoval spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (§ 13)
  • v 11 případech prodávající neinformoval spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§ 14)
  • v 10 případech prodávající neinformoval spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu jejich použití a údržby a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby (§ 9)
  • v 7 případech bylo prodávajícímu prokázáno klamavé opomenutí (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2)
Porušení dalších ustanovení tohoto zákona bylo zjištěno v menším rozsahu.
Porušení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, bylo zjištěno v 1 případě, kdy kontrolovaná osoba nevytvořila podmínky pro výkon kontroly, tzn., že neposkytla potřebnou součinnost a nepodala ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci zjištěných nedostatků, pokud o to kontrolující požádá.
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce na základě zjištěných porušení právních předpisů uložila celkem 23 pokut v celkové hodnotě 60 500 Kč. (17.5.2019)