Úřad práce ČR pomáhá, ale také kontroluje a šetří prostředky

Během prvního pololetí letošního roku provedli zaměstnanci Úřadu práce ČR v celé republice více než 125 tisíc kontrol. V jejich rámci se zaměřili na dodržování režimu dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání a případné zneužívání nepojistných sociálních dávek. Celková úspora přesáhla 62 mil. Kč. Zároveň ÚP ČR předal Státnímu úřadu inspekce práce téměř 250 podnětů upozorňujících na možný výkon nelegální práce.
Ke konci června 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 195 723 uchazečů o zaměstnání. S téměř 22 tis. z nich nemohl pracovat, protože nemuseli na základě potvrzení, které jim vystavil lékař, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu. Aby ÚP ČR maximálně zamezil případům, kdy by mohlo jít ze strany některých klientů o účelové chování, zintenzivnil v tomto ohledu svou kontrolní činnost. V průběhu 1. pololetí 2019 provedli jeho zaměstnanci 15 791 kontrol, zjistili 4 307 porušení stanoveného režimu a zahájili více než 1 019 správních řízení. Nejčastěji léčebný režim porušovali uchazeči o zaměstnání v Ústeckém (591), Jihomoravském (563) a Moravskoslezském (506) kraji. ÚP ČR následně vyřadil z evidence 846 lidí. Tedy téměř 20 % z těch, kteří režim porušili tím, že např. nebyli doma a neprokázali důvod své nepřítomnosti. Nejvyšší počet takto vyřazených byl v Ústeckém (148), Moravskoslezském (127) a Olomouckém (123) kraji. U dalších 173 klientů ještě probíhá správní řízení. V roce 2018 provedli zaměstnanci ÚP CR v celé republice 15 401 kontrol. Zjistili 4 701 porušení stanoveného režimu a zahájili více než 1 523 správních řízení.
Podle posledních dostupných údajů studie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí dosahují měsíční náklady na jednoho nezaměstnaného zhruba 17 250 Kč. V případě 846 sankčně vyřazených z důvodu nedodržení režimu dočasné neschopnosti na dobu tří měsíců činí celková úspora bezmála 44 mil. Kč. Další úsporu pak přináší i nečerpání nepojistných sociálních dávek po dobu vyřazení z evidence u části kontrolovaných uchazečů o zaměstnání.
„Vzhledem k tomu, že jde o poměrně vysoký počet klientů, se kterými v době jejich nemoci či po úraze nemůžeme pracovat a zprostředkovávat jim vhodné zaměstnání, lze předpokládat, že mezi nimi mohou být i osoby, které daného institutu účelově zneužívají. Zhruba třetina z nich je v evidenci Úřadu práce ČR déle než čtyři roky. Navíc někteří klienti v době, kdy s nimi úřad intenzivně pracuje formou zařazení do některé z řady aktivit, včetně konkrétních projektů, dokládají krátkodobou nemocnost. A právě na tyto případy se momentálně zaměřujeme prostřednictvím zvýšeného počtu kontrol. Postup zaměstnanců ÚP ČR a posílení kontrolní činnosti vychází ze zákona o zaměstnanosti, ale zejména tím sledujeme eliminaci zneužívání dávek a prostředků ze státního rozpočtu,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.
Od ledna do června 2019 provedli zaměstnanci Úřadu práce ČR 20 075 sociálních šetření a 89 454 šetření v místě, tj. celkem 109 529 šetření u žadatelů nebo příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi. Na základě takto zjištěných skutečností ÚP ČR zamítl 375 nových žádostí a odejmul 740 už vyplácených dávek. Celkové úspory za 1. pololetí letošního roku přesáhly 18,6 mil. Kč. V roce 2018 vykázal ÚP ČR celkem 144 652 šetření a úspory činily více než 35 mil. Kč. V dlouhodobém horizontu, tj. od srpna 2014 až do června 2019 provedli zaměstnanci ÚP ČR celkem 825 774 šetření. Za tu dobu vykázali v návaznosti na provedená šetření úsporu ve výši 242 mil. Kč.
Šetření probíhá v přirozeném prostředí žadatele. Jeho účelem je zjistit, v jakých životních a materiálních podmínkách žadatel o dávku, případně společně posuzované osoby, skutečně žijí. ÚP ČR zjišťuje, jaké panují v rodině žadatele či příjemce dávek rodinné vztahy, jak komunikuje s okolím nebo jak je schopen zabezpečit chod domácnosti. V případě, že příjemce dávek pečuje o nezletilé dítě, jestli dbá na jeho řádnou školní docházku. Zásadní zjištění z těchto šetření předává ÚP ČR ke komplexnímu řešení sociálním pracovníkům měst a obcí.
„Kromě důsledných kontrol v rámci naší kompetence ještě více prohlubujeme spolupráci se Státním úřadem inspekce práce. Jde zejména o odhalování nelegálního zaměstnávání či zajištění dodržování pracovněprávních podmínek ze strany agentur práce. Na základě podnětů, které oprávněnému orgánu naši zaměstnanci předávají, tak ÚP ČR přispívá k další úspoře státních prostředků a potírání práce načerno,“ vysvětluje Kateřina Sadílková.
Podněty o zjištění možného výkonu nelegální práce předává ÚP ČR příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, či Státnímu úřadu inspekce práce, buď na základě vlastních kontrol, nebo upozornění od občanů. Jen od ledna do června 2019 se jednalo o 248 podnětů, za celý loňský rok to pak bylo 459 hlášení. (1.8.2019)