ÚZSVM informuje obce a kraje o možnostech získání nepotřebného státního majetku

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve spolupráci s Ministerstvem financí vytvořil informační materiál, který jednoduchou a přehlednou formou seznamuje zástupce obcí a krajů s problematikou hospodaření a nakládání s nepotřebným majetkem státu a popisuje způsoby, jakými je možné tento majetek od ÚZSVM získat.
„Podpora obcí a krajů je jednou z priorit naší vlády. Proto velmi vítám aktivity ÚZSVM spojené s informovaností o převodech nepotřebného státního majetku na obce a kraje, které mají dlouhodobě pozitivní dopad na jejich rozvoj,“ prohlásila ministryně financí Alena Schillerová.
„ÚZSVM se snaží maximálně vyhovět žádostem obcí a krajů o státní nemovitosti, musí však přitom dodržovat podmínky stanovené zákonem, metodikou a stanovisky Ministerstva financí. Bohužel se často setkáváme s nepochopením zákonných možností při převodech nepotřebného státního majetku, zejména po každých obecních volbách u nových starostů a zastupitelů. Jsem proto velmi ráda, že se nám ve spolupráci s kolegy z Ministerstva financí podařilo vytvořit přehledný materiál, v němž zástupci obcí a krajů naleznou informace o tom, jak postupovat v případě zájmu o nepotřebnou státní nemovitost,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
Zákon o majetku státu při hospodařením s nepotřebným státním majetkem preferuje vypsání transparentního výběrového řízení nebo veřejné dražby. Jiné způsoby naložení jsou možné výjimečně při splnění a doložení určitých podmínek, jako je například veřejný zájem či hospodárnost. To se řídí kromě zákona a vyhlášky také metodickým pokynem Ministerstva financí z roku 2018, se kterým byli seznámeni i zástupci obcí a krajů a ve kterém je mimo jiné uvedeno, že bezúplatný převod je možný, pokud obec v žádosti doloží i proveditelnost veřejného zájmu z hlediska věcného, finančního a časového. Zároveň se vždy posuzuje mimo jiné i to, zda se nedá k deklarovanému veřejně prospěšnému účelu využít i jiná nemovitost ve vlastnictví obce. „V roce 2018 získaly obce bezúplatně celkem 1 995 nemovitostí, krajům pak připadlo 730 nemovitostí. Nejčastěji se jedná o pozemky pod místními komunikacemi,“ dodala generální ředitelka ÚZSVM.
Nepotřebný státní majetek mohou obce a kraje získat od ÚZSVM také na základě přímého prodeje. Pokud se jedná například o pozemek, na němž stojí stavba ve vlastnictví obce, je jí tato nemovitost zpravidla nabídnuta přednostně. Další možností je účast ve výběrovém řízení s aukcí či výběrovém řízení elektronickou formou, přičemž schválení účasti je podle zákona neveřejné, tudíž nejsou obce a kraje znevýhodněny oproti ostatním subjektům. Možnosti převodů nepotřebného majetku jsou podrobněji popsány ve zveřejněném informačním materiálu. (13.5.2019)