ÚZSVM již vyřešil více než 30 tisíc nemovitostí s nejasným vlastníkem

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do konce září roku 2019 zahájil šetření u 61 259 položek zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky, z toho již prošetřil 30 453 nemovitostí. Oproti konci roku 2014 jde o nárůst o 597 %. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení (59 % případů).
​„Velmi mě těší, že ÚZSVM úspěšně pokračuje ve snižování počtu nemovitostí s nejasným vlastníkem. Výrazně tím pomáhá nejen občanům dohledat majetek, o kterém dlouhé roky nevěděli, ale také mnoha obcím, které mohou na odblokovaných pozemcích budovat infrastrukturu či stavět chodníky, cyklostezky nebo dětská hřiště,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
„Prošetřování jednoho případu mnohdy trvá řadu měsíců nebo let, obzvlášť v případě, kdy musíme spolupracovat se zahraničními úřady. S ohledem na tuto mimořádnou časovou a odbornou náročnost každého případu považuji přes třicet tisíc vyřešených případů za mimořádný úspěch,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. „Doporučuji každému podívat se na naše stránky, jestli on nebo jeho předci nevlastní nemovitost, o které neměli doposud tušení,“ dodala generální ředitelka.
V katastru nemovitostí bylo k 1. srpnu 2019 evidováno celkem 390 069 položek, které neměly dostatečně identifikovaného nebo neznámého vlastníka. Jeden vlastník může vlastnit několik různých nemovitostí a jednu nemovitost může spoluvlastnit více vlastníků. Reálně se tak jedná o 184 945 nemovitostí, z toho je 179 267 pozemků a 5 678 staveb. Nejvíce takových nemovitostí je v příhraničních oblastech Jihomoravského a Zlínského kraje, dále ve středních Čechách, části Královéhradeckého kraje a na Olomoucku.
Udržovat správný zápis v katastru nemovitostí je ze zákona povinností každého vlastníka nemovitosti. ÚZSVM se společně s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním prošetřuje jednotlivé případy i aktivně, a to primárně u nemovitostí, které brzdí rozvoj obcí a krajů, například při budování infrastruktury. Od roku 2014 ÚZSVM výrazně zvýšil nejen počet prošetřovaných, ale zejména počet vyřešených nemovitostí s nejasným vlastníkem. Prošetřování jednotlivých případů je mimořádně časově i odborně náročné. V rámci prověřování majetku nedostatečně identifikovaných vlastníků ÚZSVM úzce spolupracuje se subjekty místní samosprávy, zejména na úseku evidence obyvatel a správy matrik, i státní správy, například se Státním pozemkovým úřadem či se státními okresními archivy.
Příklady úspěšně vyřešených nemovitostí s nejasným vlastníkem:
  • ÚZSVM se podařilo za pomoci starousedlíků i vedení obce a katastrálního úřadu dohledat nedostatečně identifikovaného vlastníka u pozemku v Lčovicích na Prachaticku. Výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení, na základě kterého pozemek připadl do příslušnosti hospodařit ÚZSVM. Pozemek, který se nachází v klidné lokalitě s výhledem na krásné vrcholy Churáňova a je určen k výstavbě rodinného domu, byl následně prodán ve výběrovém řízení.
  • ÚZSVM dohledal neznámého majitele poloviny zemědělského pozemku v Dobříkově. Původní majitelka získala pozemek jako nezletilá a právo užívat tento pozemek měl tak její dědeček. Díky uvedené adrese dědečka se podařilo Státnímu okresnímu archívu a následně Městskému úřadu v Králíkách dohledat potřebné údaje, na jejichž základě podal ÚZSVM žádost o dodatečné projednání dědictví.
  • Obec Měchenice požádala ÚZSVM o identifikaci vlastníka pozemku, na němž má v plánu vybudovat kanalizaci. ÚZSVM zjistil, že majitel pozemku dříve vlastnil známou kavárnu v Praze a v 50. letech odjel za synem do Kanady, kde také zemřel. O pomoc bylo proto požádáno i Velvyslanectví České republiky v Ottawě. O úmrtí muže nebyl bohužel nalezen žádný záznam, a proto obec následně podala podnět k soudu o prohlášení majitele pozemku za mrtvého. Soud této žádosti vyhověl a díky tomu mohlo být zahájeno dodatečné projednání dědictví a vlastníkem pozemku se stal ÚZSVM. Pozemek byl převeden zdarma obci Měchenice, které tak už nic nebude bránit na něm vybudovat kanalizaci.
  • ÚZSVM také vyřešil případ nemovitosti zapsané na pana pocházejícího z okresu Plzeň-sever, kterého osud v minulém století zavedl nejprve do Argentiny a následně do New Yorku, kde pracoval ve špeditérské firmě, která mu doslova změnila život. Majitel firmy pan Angelo Rivas totiž neuměl psát, a tak za něj pan Václav podepisoval veškeré dokumenty a po jeho smrti převzal firmu i jeho jméno. Z pana Václava se rázem stal Angelo Rivas. Dvojí identitu pana Václava se naštěstí podařilo odhalit a díky tomu následně dohledat i dědice, kteří se nyní o pozemky na Plzeňsku starají.
  • ÚZSVM získal podíly na šesti pozemcích v katastrálním území Uherský Brod po dvou ženách židovského původu. ​Zbývající podíl na těchto pozemcích připadl státu nedávno, a to díky aktivitě pracovníků ÚZSVM v Uherském Hradišti při dohledávání listin k tzv. nedostatečně identifikovanému vlastníkovi. Z nabývacích titulů bylo zřejmé, že se jedná o bratra židovských žen, který žil v Kfar Saba v Izraeli, kde zemřel v roce 1994. Na podnět ÚZSVM bylo zahájeno u Okresního soudu v Uherském Hradišti dědické řízení, ve kterém soud rozhodl, že se jedná o majetek bez zákonných dědiců, a tak připadl státu.
Nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. Většina zápisů tohoto druhu v katastru nemovitostí pramení ze situace před rokem 1989, kdy se katastr nemovitostí neudržoval řádně a v určitém období dokonce nebyl veden vůbec. Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem, a tento majetek přejde na stát.
Aktuální seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků je zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM společně s často kladenými dotazy k této problematice na adrese www.uzsvm.cz/niv. Další informace včetně návodu, jak postupovat, jsou k nalezení také v informačním materiálu Nedostatečně identifikovaní vlastníci. (8.11.2019)