ÚZSVM loni přispěl na odškodnění obětí trestných činů téměř 156 mil. Kč

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odvedl za rok 2019 na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti pro odškodňování obětí trestných činů příjmy z prodeje majetku pocházejícího původně z trestné činnosti částku 155 976 541 korun.
​„Našim cílem je vždy získat co nejvíc prostředků tak, aby lidé, kteří byli poškozeni trestnou činností, dostali od viníků co nejvyšší odškodné. Podařilo se nám v uplynulém roce takto shromáždit téměř 156 milionů korun, což je nejvíc od účinnosti zákona,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení umožňuje poškozeným získat odškodnění v případech, kdy jim důsledkem spáchání trestného činu vznikla majetková škoda nebo nemajetková újma. Za tímto účelem zřídilo Ministerstvo spravedlnosti zvláštní účet u České národní banky, na kterém jsou shromažďovány finanční prostředky z majetkových trestních sankcí. Nejčastěji se jedná o peněžité tresty a tresty propadnutí věci či majetku pachatelů. Protože mezi základní činnosti ÚZSVM také patří prodej věcí propadlých státu z trestné činnosti, putují na tento účet i některé prostředky, které ÚZSVM takto získá.
Nejvyšší částky odvedla v loňském roce pracoviště ÚZSVM v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Nejvyšší suma, bezmála 33 milionů korun, pocházela z případu podání žádosti o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích za použití vědomě nepravdivých listin, které měly dokladovat úplné dokončení fotovoltaické elektrárny. Pachatelé byli Krajským soudem v Brně odsouzeni k trestu odnětí svobody v délce trvání šesti roků ve věznici s ostrahou a k podmínečnému trestu tří let vězení.
Druhá nejvyšší částka téměř 25 milionů korun, pocházela z trestné činnosti, při které se společnost zabývající se poskytováním reklamních služeb, zejména na outdoorových obrazovkách, vyhýbala placení daně z přidané hodnoty. Pachatel byl odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu sedmi let ve věznici s ostrahou.
Částka ve výši 17 050 000 korun pocházela z případu pachatelů, kteří opakovaně neoprávněně čerpali do cisteren pohonné hmoty od distributora. Takto odcizili nejméně 884 056 litrů motorové nafty a nejméně 19 021 litrů automobilového benzínu.
V dalším případě byli pachatelé za zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby odsouzeni k devíti a pěti letům vězení. ÚZSVM z propadnutých věcí odvedl na účet ministerstva sumu přibližně 8,5 milionu korun. (15.1.2020)