V červenci nevyhovělo 6 vzorků benzinu

Česká obchodní inspekce odebrala v měsíci červenci 219 vzorků pohonných hmot a jakostním požadavkům nevyhovělo 6 odebraných vzorků automobilového benzinu.
ČOI pravidelně sleduje jakost pohonných hmot na území České republiky. Kontrolu provádí formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů.
V měsíci červenci 2018 odebrala 219 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 6 vzorků, což v celkovém hodnocení představuje 2,7 % nevyhovujících vzorků. Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME, vzhledem k přetrvávající absenci těchto druhů pohonných hmot na trhu s pohonnými hmotami, nebyly v měsíci červenci 2018 odebrány.
V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v červenci 2018 oproti měsíci červnu 2018, bylo zaznamenáno zhoršení ze 1,8 % na 2,7 % v počtu nevyhovujících vzorků. Oproti měsíci červnu 2018 bylo v měsíci červenci 2018 zaznamenáno zhoršení u kontrolovaných vzorků automobilových benzinů z 3,6 % na 7,1 %. Ke zlepšení došlo u kontrolovaných vzorků motorové nafty, a to z 0,9 % na 0,0 %.
Automobilové benziny
Českou obchodní inspekcí bylo v červenci 2018 odebráno a kontrolováno celkem 84 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnilo 6 vzorků jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky ve dvou případech nevyhověly
v jakostním parametru „Tlak par“, kdy naměřené hodnoty tohoto jakostního parametru byly 64,6 kPa a 72,9 kPa (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 62,0 kPa). Ve čtyřech případech kontrolované vzorky nevyhověly v jakostních parametrech „Oktanové číslo měřené výzkumnou metodou – OČVM, zjištěné hodnoty 94,1 – 94,4 (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 94,6) a současně „Oktanové číslo měřené motorovou metodou – OČMM, zjištěné hodnoty 84,2 – 84,3 (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 84,5) Zbývající kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.
Biopaliva v pohonných hmotách
Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 101 vzorků
motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 84 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce uložila v měsíci červenci 2018 ve dvou případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 14 693 l automobilového benzinu BA 95 Super v hodnotě 482 271,90 Kč. (13.9.2018)