V českých školách se vzdělávalo 108 tisíc dětí se zdravotním postižením

V roce 2018 navštěvovalo školy v Česku 108 tisíc dětí do 15 let se zdravotním postižením. Odhad celkového počtu takovýchto dětí od narození do dovršení 15 let věku je 117 tisíc. Představovaly tak 7 % ze všech dětí u nás a ze dvou třetin šlo o chlapce.
Nejvíce dětí se zdravotním postižením, 95,1 tis., navštěvovalo základní školy. V mateřských školách bylo zapsáno 11,2 tis. dětí se zdravotním postižením a v přípravných třídách nebo přípravném stupni základních škol 460 žáků. Mezi žáky středních škol příliš dětí mladších 15 let nenajdeme, a tak i počet těch se zdravotním postižením zde nebyl vysoký a šlo jen 780 žáků.
V mateřských školách představovaly děti se zdravotním postižením 3,1 % ze všech dětí. Jejich podíl byl nejvyšší v Moravskoslezském, Královéhradeckém a Ústeckém kraji, kde přesáhl 4% hranici. Nejméně byly zastoupeny děti s postižením v mateřinkách ve Středočeském a Pardubickém kraji. „Polovinu všech postižení u dětí v mateřských školách tvořily závažné vady řeči. U 13 % dětí se zdravotním postižením bylo evidováno více vad zároveň, shodně po 10 % představovaly závažné vývojové poruchy a také poruchy autistického spektra,“ upozorňuje Helena Chodounská, vedoucí oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ.
Na základních a středních školách tvořili žáci se zdravotním postižením 10 % všech žáků do 15 let. Nejvíce byli zastoupeni tito žáci na školách v Karlovarském kraji, kde tvořili 12,4 % žáků. Více než 11 % bylo žáků s postižením také v Ústeckém a Olomouckém kraji. Nejmenší zastoupení měli žáci s postižením v kraji Jihočeském (7,1 %). „Nejčastějším druhem postižení mezi žáky základních a středních škol byly závažné vývojové poruchy učení, které se týkaly 5,8 % všech žáků, ale u chlapců ve věku od 10 do 14 let téměř 11 % z nich. Dívek se toto postižení týkalo zhruba dvakrát méně často než chlapců,“ uvádí Helena Chodounská. Druhým nejrozšířenějším zdravotním postižením mezi školáky byly závažné vývojové poruchy chování, kterými trpěla přibližně 3 % školních dětí do 15 let. Opět nejčastěji chlapci ve věku 10 až 14 let, konkrétně 5,5 %. U tohoto postižení dominují chlapci nad dívkami dokonce více než trojnásobně.
Více informací o dětech se zdravotním postižením nejen s ohledem na vzdělávání, ale také na příspěvky na péči a další hlediska přináší publikace ČSÚ Děti se zdravotním postižením a osoby se zdravotním postižením žijící mimo soukromé domácnosti - 2017, 2018. Vychází především z datových zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Doplňuje tedy informace o dvou skupinách obyvatel, které nebyly zahrnuty do Výběrového šetření osob se zdravotním postižením a nejsou za ně tak statisticky zpracovány údaje v aktuální publikaci ČSÚ Výběrové šetření osob se zdravotním postižením 2018. (16.12.2019)