V dubnu vyhověly všechny kontrolované vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce monitorovala v měsíci dubnu jakost pohonných hmot na území ČR. Odebrala a kontrolovala celkem 225 vzorků pohonných hmot a všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.
Pravidelné kontroly jakosti pohonných hmot provádí Česká obchodní inspekce na celém území České republiky a řídí se při nich zákonem č. 311/ 2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a vyhláškou č. 133/2010 Sb., 
o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci. Kontrola a sledování jakosti pohonných hmot (automobilové benziny, motorové nafty, směsné palivo, biopalivo, LPG, CNG a ethanol E85) jsou prováděny formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů.
Česká obchodní inspekce v měsíci dubnu 2019 odebrala a kontrolovala celkem 225 vzorků pohonných hmot. Všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům, což znamená, že ve srovnání s výsledky kontrol v měsíci březnu došlo ke zlepšení.  
Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v  dubnu 2019 odebrány.
Biopaliva v pohonných hmotách
Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 107 vzorků
motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 84 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv. (21.5.2019)