V lednu byla očištěná míra nezaměstnanosti 2,3 %

Míra zaměstnanosti
Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v lednu 75,2 %. Oproti lednu 2021 se zvýšil o 1,6 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 82,3 %, u žen 67,8 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 45,5 %, u 30–49 let 87,7 %, u 50–64letých 78,8 %.
Míra nezaměstnanosti
Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v lednu letošního roku 2,3 %. Meziročně se snížil o 1,0 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,0 %, u žen 2,6 %.
„Míra nezaměstnanosti v lednu mírně vzrostla, pohybovala se na úrovni 2,3 %. Zaměstnanost se v prvním měsíci roku zvýšila u mužů. Její celková míra se v meziročním porovnání navýšila o 1,6 %, což vede k návratu vyššího podílu ekonomicky aktivních osob na trhu práce,“ komentuje výsledky Ilona Mendlová, oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ.
Míra ekonomické aktivity
Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 76,9 %. Oproti lednu 2021 se zvýšil o 0,9 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,9 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 14,4 procentního bodu.
Mezinárodní srovnatelnost
Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).
VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v lednu za Českou republiku na úrovni 2,2 %. (3.3.2022)