V listopadu nevyhověly 4 kontrolované vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce pokračovala i v listopadu v kontrolách kvality pohonných hmot. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly celkem čtyři kontrolované vzorky. Jednalo se o tři vzorky nafty a vzorek LPG.   
ČOI sledovala jakost pohonných hmot na území celé ČR. U čerpacích stanic odebrala 235 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly 3 vzorky motorové nafty a 1 vzorek LPG, což v celkovém hodnocení představuje 1,7 % nevyhovujících vzorků.
V porovnání s předcházejícím měsícem zaznamenali inspektoři ČOI v listopadu 2019 zhoršení kvality celkově odebraných vzorků pohonných hmot a to z 0,4% v říjnu na 1,7% v listopadu. Zhoršení u motorové nafty stouplo z 0,8% v říjnu na 2,6% v listopadu. U LPG stouplo zjištění z 0,0% na 3,4%
Motorové nafty
V listopadu 2019 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 117 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnily 3 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky motorové nafty nevyhověly v jakostních parametrech „bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla v jednom případě 24,0°C a ve druhém 24,5°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 53,0°C), dále v jakostním parametru „CFFP“ (teplota filtrovatelnosti), kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla -3°C (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je -8°C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.
LPG
V listopadu 2019 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 29 vzorků LPG. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek LPG nevyhověl v jakostním parametru „síra“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 125mg/kg (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 45 mg/kg). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 589 – Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení.
Biopaliva v pohonných hmotách
Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 117 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 84 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce zakázala v listopadu 2019 prodej pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na  6 042,1 litrů pohonných hmot v hodnotě 162 548,79 Kč. (27.12.2019)