V tvorbě evropských politik bude fungovat větší subsidiarita a proporcionalita

S blížícími se evropskými volbami a v kontextu diskuze o budoucnosti Evropy Evropská komise představila změny, které hodlá zavést v tvorbě evropských politik. Její snahou je soustředit omezené zdroje na menší počet aktivit a naplňovat své politické priority efektivněji. Ve svém dnešním sdělení se věnuje zásadám subsidiarity a proporcionality a způsobům, jak je v rozhodování EU posílit, čímž mimo jiné reaguje na doporučení pracovní skupiny pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Méně, zato efektivněji“.
„Já závěry pracovní skupiny, podle kterých EU přináší přidanou hodnotu do všech oblastí, kterým se věnuje, vítám. V určitém okamžiku se ovšem dostaneme do bodu, kdy k tomu, abychom se s neustále rostoucími problémy vypořádali, dělat více se stávajícími zdroji už nebude stačit. Komise bude muset svou činnost a zdroje v budoucnu volit ještě pečlivěji než nyní,“ uvedl předseda Komise Jean-Claude Juncker
Jeho slova doplnil první místopředseda Frans Timmermans, který odpovídá za zlepšování právní úpravy a který zmíněné pracovní skupině předsedá: „Vytvoření prvotřídního systému tvorby právních předpisů jsme věnovali hodně práce, ale stále máme co zlepšovat. Pracovní skupina iniciovala v Komisi důležité změny, které nám nyní pomalu přechází do krve. Komise ale není jediná, kdo politiky EU vytváří – svůj díl odpovědnosti musí převzít všichni zúčastnění, a začít mohou na konferenci, kterou příští měsíc pořádá rakouské předsednictví v Bregenzu.“
Způsoby, jakými budou zásady subsidiarity a proporcionality napříště vstupovat do naší práce a jak jejich úlohu v tvorbě politik EU posílit, předložila Komise dnes ve svém sdělení. Tak například součástí veškerých posouzení dopadů a důvodových zpráv připravovaných právních předpisů bude zvláštní dotazník pro posuzování subsidiarity navržený pracovní skupinou, který má pomoci tomu, aby analýzy subsidiarity a proporcionality byly strukturovanější. Kromě toho bude pro vnitrostátní parlamenty snazší dodržovat lhůty pro předkládání svých stanovisek k předlohám návrhů a bude možné lépe identifikovat lepší způsoby, jak v rámci veřejných konzultací získávat stanoviska místních a regionálních orgánů a předávat je dál. Také platforma REFIT, která slouží k posuzování regulační zátěže stávajících předpisů EU, by měla získat novou podobu, tak aby se do posuzování více zapojovaly právě místní a regionální orgány a aby se kromě regulační zátěže věnovala i subsidiaritě a proporcionalitě. Především pak Komise zajistí, aby v jejích hodnoceních systematicky figurovaly relevantní prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci.
Ostatní orgány budou mít příležitost přijmout své závazky k zohlednění doporučení pracovní skupiny na konferenci rakouského předsednictví, která se bude konat v listopadu v Bregenzu. Komise navrhla k jednání na konferenci mimo jiné tyto body:
  • každý z příslušných orgánů by měl oznámit, zda bude dotazník pro posuzování subsidiarity používat,
  • Evropský parlament a Rada by se měly zavázat, že při navrhování změn návrhů Komise budou zvažovat i jejich dopad na subsidiaritu a proporcionalitu,
  • Evropský parlament a Rada by měly rozhodnout, že od osmitýdenní lhůty pro podávání připomínek k návrhům právních předpisů EU se budou odečítat dny volna vnitrostátních parlamentů v době vánočních svátků, o což vnitrostátní parlamenty opakovaně žádají,
  • Evropský parlament a Rada by měly zajistit, aby jejich jednání (například trialogy) byla transparentnější a mohly se tak do nich snáze zapojit místní a regionální orgány; kromě toho by měly zvážit zapojení místních a regionálních orgánů i do legislativního procesu,
  • Výbor regionů by měl své členy lépe informovat o tom, jakými způsoby se mohou na tvorbě politik EU podílet, a zavést způsob, jehož prostřednictvím by se jejich podněty dostávaly efektivněji k rozhodujícím orgánům.
  • vnitrostátní orgány by měly zvážit možnosti, jak zapojit místní a regionální orgány do legislativního procesu.
Souvislosti
Subsidiarita znamená vytvářet a naplňovat jednotlivé politiky na co nejlepší úrovni. EU by měla jednat pouze tam, kde je to nutné a kde to oproti opatřením na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni přinese jednoznačné výhody. Proporcionalita se zabývá finančními a správními dopady navrhované legislativy. Ty musí být co nejmenší a přiměřené cílům dané politiky. Pro Komisi to znamená realizovat ambiciózní unijní politiku co nejjednodušeji, s co nejmenšími náklady a bez zbytečné administrativní zátěže.
Hlavní snahou Junckerovy Komise je vytvářet politiky opírající se o reálná data a obecně lepší právní předpisy. Navrhli jsme štíhlejší roční pracovní programy a zaměřili se na deset hlavních priorit. V rámci diskuze o budoucnosti Evropy, kterou předseda Juncker v březnu 2017 inicioval v bílé knize (link is external)  jsme se blíže věnovali otázce subsidiarity a proporcionality. Vznikla zvláštní pracovní skupina pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Méně, zato efektivněji“, jejímž úkolem je kriticky posoudit jednotlivé oblasti politiky a ujistit se, že EU jedná jen tam, kde přináší přidanou hodnotu.
Členové pracovní skupiny, jimiž jsou zástupci Výboru regionů a vnitrostátních parlamentů, zjišťovali, jakou roli hraje subsidiarita a proporcionalita v práci orgánů EU, jakou úlohu mají v tvorbě unijní politiky místní a regionální orgány a jestli by se kompetence a odpovědnost za oblasti politiky mohly vrátit do rukou členských států. Za něco málo přes šest měsíců vypracovala skupina na tyto otázky komplexní odpověď. Pod vedením Franse Timmermanse přitom čerpala i z příspěvků mnoha zainteresovaných stran.
Výsledky analýzy, které pracovní skupina předložila a z nichž vyplývá, že je nutné zlepšit uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality, vzala Komise za své a zahrnula je do svého programu zlepšování právní úpravy. V současnosti provádí inventarizaci opatření, jež za účelem lepší právní úpravy zavedla, a její výsledky představí v první polovině roku 2019. (23.10.2018)