V únoru zachytila ČOI čtyři nevyhovující vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce pokračuje v kontrolách jakosti pohonných hmot a v  únoru odebrala 212 vzorků. Jakostním požadavkům nevyhověly čtyři vzorky pohonných hmot. Oproti měsíci lednu 2019 bylo zaznamenáno v únoru 2019 zhoršení z 0,4 % na 1,9 % v počtu nevyhovujících vzorků. Zákaz prodeje byl vydán na 4 260 litrů pohonných hmot v hodnotě 139 695 korun.
Inspektoři ČOI uskutečnili v měsíci únoru tohoto roku 212 odběrů vzorků pohonných hmot u čerpacích stanic na celém území České republiky. Z celkového počtu odebraných vzorků pohonných hmot nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům čtyři odebrané a kontrolované vzorky, což představuje 1,9 % nevyhovujících vzorků.
Cílem monitoringu ČOI byla kontrola a sledování jakosti automobilových benzinů, motorové nafty, LPG, CNG a Etanolu E85, která byla prováděná formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů. Kontrolováno bylo dodržování ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot. Laboratorními rozbory odebraných vzorků pohonných hmot byly prokázány odchylky od jakostních norem u třech vzorků motorové nafty a jednoho vzorku paliva Etanol E85.
Oproti měsíci lednu 2019 bylo v měsíci únoru 2019 zjištěno zhoršení u odebraných vzorků motorové nafty z 0,9 % na 2,8 % a u Etanolu 85 byl jeden odebraný a kontrolovaný vzorek vyhodnocen jako nevyhovující (tj. 100 %).
V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v měsíci únoru 2019 oproti měsíci lednu 2019 bylo zaznamenáno zhoršení z 0,4 % na 1,9 % v počtu nevyhovujících vzorků.
Motorové nafty
Českou obchodní inspekcí bylo v únoru 2019 odebráno a kontrolováno celkem 106 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnily 3 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky nevyhověly v jakostním parametru „bod vzplanutí.“ Naměřené hodnoty tohoto jakostního parametru byly u jednoho vzorku 28,5°C, druhého 40,5°C a třetího 52,0°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 53,0°C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1:2018 – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.
Etanol E85
V měsíci únoru 2019 byl Českou obchodní inspekcí odebrán a kontrolován  jeden vzorek tohoto druhu pohonné hmoty. Odebraný a kontrolovaný vzorek nevyhověl limitním hodnotám ČSN P CEN/TS 15293 - Motorová paliva – Ethanol E85 – Technické požadavky a metody zkoušení ve zkoušeném ukazateli „tlak par.“ Laboratorním rozborem byla naměřena hodnota 45,0 kPa (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 49,1 kPa, maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 80,9 kPa).
Biopaliva v pohonných hmotách
Ve sledovaném období byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 106 vzorků motorové nafty. Obsah etanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 84 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce uložila v měsíci únoru 2019 ve třech případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 4 260,17 l pohonných hmot v hodnotě 139 694,77 Kč. (28.3.2019)