Veřejnost trápí ochrana přírody a krajiny, ukázala konzultace ke Státní politice životního prostředí

Veřejnost trápí ochrana přírody a krajiny, ukázala konzultace ke Státní politice životního prostředí
Nejvíce se podařilo za uplynulé čtvrtstoletí zlepšit nakládání s odpady, naopak nedostatečně řešeným problémem zůstává neuspokojivý stav přírody a krajiny, vyplývá z veřejné konzultace ke Státní politice životního prostředí (SPŽP). Tu ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v březnu 2019 a celkem obdrželo 963 odpovědí.
Z podnětů veřejnosti, akademické i veřejné sféry, soukromých podniků a neziskových organizací vyplývá i řada dalších informací. Například, že podle účastníků konzultace jsou podstatným nástrojem pro zlepšení životního prostředí dobrovolné nástroje. Nejdůležitější jsou ty na osobní úrovni, tedy změna individuálních návyků a spotřebního chování.
Z konzultace také vyplývají doporučení odborné i laické veřejnosti, která pokrývají všechna témata ochrany životního prostředí od kvality ovzduší a emisí skleníkových plynů, přes větší důraz na řešení sucha až po ekologickou výchovu nebo řešení hlukové zátěže a světelného znečištění. Doporučení dále míří především na nutnost zlepšit spolupráci mezi jednotlivými ministerstvy, ale také kraji nebo městy. Právě města by dle respondentů měla realizovat inovace v oblastech jako je územní rozvoj, výstavba, doprava, energetika nebo rozvoj zeleně.
Vzhledem ke konci platnosti aktuální Státní politiky životního prostředí ČR 2012-2020 zahájilo MŽP přípravu nového dokumentu, který bude pokrývat roky 2020 – 2030. Veřejná konzultace zájemcům nabídla možnost zapojit se podněty do přípravy nové Státní politiky životního prostředí.
V této části přicházeli dotazovaní zejména s vlastními tématy, například se vyjadřovali k eliminaci chemických látek v rámci kosmetiky nebo čisticích prostředků, ale také ke globálnímu rozměru environmentální politiky, motivaci občanů a podniků k ekologickému chování nebo k osvětě a sdílení informací. Dále pak podle důležitosti zmiňovali témata příroda a krajina (zejména ochranu biodiverzity), ovzduší a klima (adaptace i omezování emisí) a odpady (předcházení vzniku odpadu a snižování celkového množství odpadů).
MŽP děkuje všem respondentům za jejich účast na veřejné konzultaci k otázkám životního prostředí. Ceníme si všech zaslaných odpovědí, námětů i doporučení.
Detailnější rozbor informací z veřejné konzultace najdete na stránkách Státní politiky životního prostředí. (21.6.2019)