Vláda projednala stěžejní dokumenty k čerpání EU dotací

Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo 30. 7. vládě tři stěžejní dokumenty týkající se současného i budoucího programového období. Dokumenty se týkaly naplňování cílů a výsledků dosažených ke konci minulého roku a přípravy budoucího operačních programů a Dohody o partnerství, a to včetně koncepce priorit pro budoucí financování.
Evropské fondy pomáhají v potřebných oblastech
Prvním z předložených dokumentů byla Zpráva o pokroku při provádění Dohody o partnerství k 31. 12. 2018, která mapuje dosahování milníků v současném období a aktualizuje rozvojové potřeby ČR. „Silná potřeba podpory vyvstala v regionech postižených útlumem těžby uhlí, proto byly posíleny finanční prostředky na vybrané aktivity programu RE:START. Podporu z evropských fondů získaly i nové aktivity, například rozvoj elektromobility v městské hromadné dopravě a lepší hospodaření se srážkovými vodami jako reakce na zvyšující se problémy způsobené suchem,“ říká k tématu aktualizace potřeb ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
České republice se také podařilo naplnit 123 ze 134 milníků stanovených Evropskou komisí – díky tomu bude ČR uvolněno na projekty dalších 36,8 mld. Kč. Evropskou komisí bude ČR jednat o přesunutí prostředků z oblastí, kde nebyly milníky plně naplněny, do oblastí, kde byly výrazně překročeny a jsou v nich připraveny kvalitní projekty.
Příprava období 2021-2027 pokračuje
Vláda byla také informována o stavu přípravy Dohody o partnerství a operačních programů na období 2021 - 2027. Mimo detailů o jednotlivých operačních programech se zpráva věnovala podrobnému harmonogramu jejich přípravy i stavu vyjednávání na evropské úrovni. Finální verze Dohody o partnerství a operačních programů pro budoucí období by měla být vládě předložena v březnu příštího roku. Tento termín však závisí i na schválení legislativy na evropské úrovni, jejíž finální verze se nestihla oproti původním předpokladům dojednat ještě před volbami do Evropského parlamentu.
ČR zahrne do Dohody o partnerství Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, Evropský sociální fond plus a Evropský námořní a rybářský fond. Součástí budou i takzvané finanční nástroje, které na rozdíl od nevratných dotací zahrnují takové druhy podpory, jako jsou například výhodné půjčky či záruky. Evropská komise klade na využívání těchto nástrojů oproti nevratným dotacím čím dál větší důraz.
Česká republika analyzuje oblasti, kam bude investovat
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo také Národní koncepci realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, která určuje oblasti pro financování z evropských fondů v ČR po roce 2020. Ve finální verzi, kterou nyní ministerstvo předložilo vládě, potřeby ČR rozpracovává a prioritizuje s ohledem na připravované operační programy a Dohodu o partnerství a uvádí klíčová doporučení a opatření, směřující k přípravě operačních programů. V dokumentu byla rozpracována také část věnující se možné podpoře určitých oblastí z unijních programů, které jsou na rozdíl od operačních programů spravovány přímo Evropskou komisí.
V koncepci jsou k jednotlivým operačním programům přiřazeny fondy, z kterých by se měly programy financovat, a jsou i zpřesněny jejich názvy. Například Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) známý ze současného období bude nahrazen Operačním programem Jana Amose Komenského (OP JAK), který bude mít obdobné zaměření. (30.7.2019)