Vláda schválila dvě aktualizace Politiky územního rozvoje ČR z důvodu naléhavého veřejného zájmu

Vláda ČR schválila 2. 9. dvě aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky („PÚR ČR“) pořízené Ministerstvem pro místní rozvoj z důvodu naléhavého veřejného zájmu podle stavebního zákona. Jedná se o Aktualizaci PÚR ČR č. 2 pořízenou z podnětu Ministerstva dopravy a Aktualizaci PÚR ČR č. 3 pořízenou z podnětu Ministerstva zemědělství.
„Obsahem těchto aktualizací nejsou žádné zásadní věcné změny nyní platné Politiky územního rozvoje. Snažili jsme se vyjít vstříc především Jihomoravskému a Zlínskému kraji, aby mohly pokračovat v přípravě svých rozvojových záměrů. V prvním případě dojde k usnadnění dopravní situace v Jihomoravském regionu a druhá aktualizace umožní Zlínskému kraji, který se potýká s nedostatkem vody, připravit stavbu vodního díla Vlachovice. Veřejnost a obce měly možnost uplatnit písemné připomínky k návrhům obou aktualizací v rámci veřejných připomínkování a v rámci konání dvou veřejných projednání v Praze v únoru a v březnu letošního roku,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Mandát pro pořízení Aktualizace č. 2 PÚR ČR dala Ministerstvu pro místní rozvoj vláda, kterým byl MMR uložen úkol pořídit tuto aktualizaci spočívající ve změně stávajícího označení rozvojového záměru „R43 v úseku Brno – Moravská Třebová“, a to z „R43“ na „S43“. Jedná se o změnu z „rychlostní silnice“ na „kapacitní silnici“, u které budou její parametry a výsledná návrhová kategorie teprve prověřeny a následně stanoveny v rámci nyní pořizované aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.
Stejně tak proběhl mandát pro pořízení Aktualizace č. 3 PÚR ČR. Tím byl Ministerstvu pro místní rozvoj uložen úkol pořídit tuto aktualizaci spočívající v uložení úkolu pro územní plánování v PÚR ČR Zlínskému kraji vymezit v zásadách územního rozvoje plochu pro vodní dílo Vlachovice, včetně dalších nezbytných ploch a koridorů, za účelem zajištění územních podmínek pro realizaci tohoto vodního zdroje sloužícího primárně k zásobování obyvatel Zlínska pitnou vodou. (2.9.2019)