Vláda schválila návrh na zpřísnění kontroly nebezpečných látek, k problematice odpadů se ještě vrátí

Vláda na jednání 12. listopadu 2019 řešila čtveřici zákonů v oblasti odpadového hospodářství, rozhodla ale, že se k této problematice vrátí za dva týdny. Schválila návrh novely zpřísňující dohled nad některými nebezpečnými látkami a zabývala se i plánovaným nákupem vrtulníků pro armádu.
Ministerstvo životního prostředí předložilo vládě k posouzení hned čtyři právní normy, které řeší problematiku odpadového hospodářství: dva zcela nové zákony (zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností) a dvě novely (zákona o obalech a změnového zákona, který upravuje souvislosti v jiné legislativě). Po obsáhlé debatě si členové vlády od ministra životního prostředí vyžádali doplnění některých dalších údajů, a tak byla debata o výsledné podobě návrhů, jež budou předloženy Parlamentu, odložena o dva týdny.
Vláda se zabývala také novelou zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a souvisejících zákonů – stavebního a živnostenského. Novelu vypracoval Státní úřad pro jadernou bezpečnost kvůli tomu, že je nutné stávající českou legislativu v oblasti kontroly látek, které mohou být potenciálně zneužity k výrobě chemických zbraní, sladit s Úmluvou o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení a s požadavky kladenými na ochranu veřejných zájmů v oblasti CBRN (látky chemické, biologické, radioaktivní a nukleární). Navrhuje proto sladit terminologii či zpřísnit pravidla kontroly pro některé nebezpečné látky, které mohou být potenciálně zneužity jako chemická zbraň, ale podle našeho zákona zatím přísnému kontrolnímu režimu nepodléhají.
Ministři si vyslechli i informaci ministra obrany Lubomíra Metnara o ukončení rozhodovacího procesu na nákup dvanácti víceúčelových vrtulníků pro Armádu ČR. Zakázka bude realizována formou mezivládní dohody mezi vládou České republiky a vládou USA, která bude uzavřena do konce roku. Jedná se o systém H-1, který se skládá z osmi víceúčelových vrtulníků Venom a čtyř bojových vrtulníků Viper. Nahradit by měly zastaralé stroje ruské výroby. Součástí dohody bude mimo jiné i kompletní vyzbrojení, zajištění přeškolení pilotů a pozemního personálu i zapojení českých firem. Vrtulníky budou dodány v roce 2023, Česká republika za ně zaplatí 14,6 miliardy korun. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva obrany na https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-obrany-lubomir-metnar-informoval-vladu-ceske-republiky-o-zakazce-na-nakup-viceucelovych-vrtulniku-217172/.
Vláda schválila také několik drobných majetkových transakcí, například výměnu objektu, v němž sídlí Obvodní oddělení Policie ČR Letohrad a který je ve správě Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, za jiný, prostorově vhodnější, jenž je v majetku obce Letohrad. (12.11.2019)