Vláda schválila roční systemizaci Ministerstva práce a sociálních věcí

Vláda na svém zasedání 29. listopadu projednala návrh roční systemizace na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Od 1. ledna 2019 ministerstvo zruší 117 míst hrazených ze státního rozpočtu a 24 míst
hrazených z rozpočtu EU. Systemizace přinese zefektivnění fungování resortu a snížení objemu prostředků na platy.
Návrh zohledňuje nutnost zajištění aktuálních potřeb v návaznosti na vyhodnocení celkového stavu zpracovávaných agend. Dopady na zaměstnance byly projednány s odborovými organizacemi, které v rámci služebních úřadů působí. Redukce počtu pracovních pozic bude rozdělena mezi služební úřady následovně:
Ministerstvo práce a sociálních věcí – 35 míst (státní rozpočet) a 24 míst (EU)
Česká správa sociálního zabezpečení – 39 míst
Úřad práce České republiky – 36 míst (státní rozpočet) a 1 místo (EU)
Státní úřad inspekce práce – 6 míst
Úřad pro mezinárodně právní ochranu – 1 místo
Z hlediska personálních dopadů se připravované změny dotknou i obsazených míst, a to 1 náměstka pro řízení sekce, 5 míst ředitelů odborů, 12 míst vedoucích oddělení a 25 míst referentů. Se všemi dotčenými zaměstnanci bude ze strany personálního odboru, po schválení systemizace vládou, komunikován další postup včetně nabídek možností dalšího uplatnění v souladu se zákonem o státní
službě.
S cílem dosáhnout co nejoptimálnějšího výkonu činností MPSV dojde v rámci roční systemizace také k podstatným změnám v organizační struktuře ministerstva. Úspora finančních prostředků je v této souvislosti vyčíslena na 68,2 milionu Kč.
Konkrétní přehled změn organizační struktury
V sekci správních činností a sociální politiky je navrženo zrušení odboru rodinné politiky a politiky stárnutí a odboru ochrany práv dětí. Nově bude zřízen odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí. Dojde tak k propojení důležitých složek rodinné politiky státu a rozšíření komplexnosti pojetí rodinné politiky a zefektivnění řešení důležitých témat a problémů v oblasti postavení rodiny a její funkčnosti. Sloučení odborů přinese zrychlení v komunikaci, návrhu řešení problémů v oblasti rodiny a rovněž zjednodušení systému vyplácení dotací určených na problematiku rodiny, stárnutí a sociálně-právní ochrany dětí.
V oblasti sociálně-právní ochrany dětí dochází k posílení výkonu zřízením samostatného oddělení koncepce a metodiky ochrany práv dětí a zvýšení počtu zaměstnanců v tomto oddělení.
V sekci ekonomické a ICT je navrženo sloučení odboru provozu ICT a odboru rozvoje a bezpečnosti ICT do nového odboru ICT. Tím dojde k optimalizaci vzájemně provázaných podpůrných činností při správě a rozvoji informačních a komunikačních technologií MPSV. V této sekci se do nově zřízeného odboru programového financování a statistik začleňuje oddělení statistiky a centrálního reportingu a přesouvají se do něj oddělení programového financování OSS a oddělení programového financování dotací ze zrušeného odboru programového financování. V takto vytvořeném útvaru dojde k propojení datové základny resortních statistik s řízením investic resortu za účelem efektivnějšího
plánování investičních akcí.
Dále je navrženo zrušení sekce sociálně pojistných systémů a zřízení sekce sociálně pojistných systémů a nepojistných dávek. Do té bude přesunut stávající odbor odvolání a správních činností nepojistných dávek (ze sekce správních činností a sociální politiky) současně se stávajícím odborem
nepojistných sociálních a rodinných dávek (ze sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek). Důvodem jsou závěry interního auditu, který doporučil soustředit agendu odvolacího řízení v oblasti nepojistných sociálních dávek do jedné sekce s agendou koncepce a metodiky nepojistných dávek. Nová sekce tak zastřeší oblast pojistných i nepojistných dávek včetně věcné a odborné
podpory pro řádný výkon zde soustředěných agend.
Dosavadní sekce Evropských fondů se ruší a zřizuje se nová sekce Evropských fondů a mezinárodní spolupráce. Zde se kromě původních útvarů této sekce začleňuje odbor Evropské unie a mezinárodní spolupráce ze sekce legislativy. Změny v dosavadní struktuře této sekce reagují na snahu sjednotit
agendu vztahů s EU a také na fakt, že Česká republika se ujme v roce 2022 předsednictví Evropské unie.
Ministerstvo práce a sociálních věcí zvažuje i další personální změny v souvislosti s plánovaným ukončením činnosti Fondu dalšího vzdělávání a možnou mimořádnou systemizací Ministerstva práce a sociálních věcí k 1. červenci 2019. (29.11.2018)