Vyjádření MMR ke zrušení stavebních uzávěr

Nový stavební zákon, který schválili poslanci, skutečně obsahuje ustanovení, podle kterého dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů pozbývají účinnosti ty stavební uzávěry, které byly vydány podle stavebního zákona z roku 1976 z důvodu zamezení možnosti ztížení nebo znemožnění budoucího využití podle připravované územně plánovací dokumentace. Jedná se o ustanovení § 326 odst. 1.
Předmětné ustanovení bylo do návrhu zákona zavedeno zejména na základě připomínek ministerstev dopravy a průmyslu a obchodu a také krajů. Důvodem je, že mnohá území jsou blokována stavebními uzávěrami i více než 20 let, aniž by byly činěny kroky k odblokování těchto území, tedy k vydání nové územně plánovací dokumentace. To se týká i blokování významných infrastrukturálních staveb mezinárodního významu, jako příklad lze uvést dlouhodobé blokování dálnice D3 obcí Tisem ve Středočeském kraji právě formou stavební uzávěry vydané podle zákona z roku 1976. Tuto úpravu navíc podpořila i řada právníků a mnozí členové Legislativní rady vlády, protože stavební uzávěry znamenají výrazné omezení vlastnictví a takto dlouhé omezení je nepřípustné.
Ministerstvo v této věci žádnou nápravu neplánuje, protože tato úprava byla do nového stavebního zákona včleněna se zřejmým úmyslem odstranění dlouhodobé a v mnoha případech zcela nevhodné blokace území. Má-li Praha na svém území předmětné stavební uzávěry, které jsou platné tedy již téměř 15 let, případně i více, pak je s podivem, že dosud nedošlo k prověření předmětného území a naplnění účelu, za kterým byly tyto uzávěry vydány. Novou územně plánovací dokumentací se v tomto kontextu nemyslí pouze zcela nový územní plán, ale také změna stávajícího územního plánu, kterým Praha disponuje a ročně provádí desítky jeho dílčích změn. Přitom kroky směřující naplnění účelu předmětných stavebních uzávěr, tedy rozhodnutí o pořízení územně plánovací dokumentace či její změny a její následné vydání, náleží do samostatné působnosti zastupitelstva hlavního města Praha.
Domnívá-li se Praha, že je stavební uzávěra opodstatněná i nadále, má možnost pořídit a vydat územní opatření o stavební uzávěře podle současně platného stavebního zákona. Pořizovatelem takového územního opatření je rada hl. m. Praha v rámci přenesené působnosti.
Toto ustanovení bylo součástí návrhu od verze, která byla výsledkem meziresortního připomínkového řízení, tedy od března roku 2020. Praha tak měla dostatek času, aby se k tomuto návrhu vyjádřila, avšak ministerstvo v této věci žádné vyjádření neobdrželo, přestože upravený návrh zákona byl po vypořádání připomínek konzultován s jednotlivými připomínkovými místy. (16.7.2021)