Vyjednávání s Evropskou komisí o oblastech pro financování politiky soudržnosti po roce 2020 oficiálně odstartovalo

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) 1. 3. přivítalo zástupce Evropské komise (EK), kteří představili Zprávu o ČR 2019 a svá doporučení ohledně oblastí pro financování v období 2021-2027. Současně byly ze strany MMR představeny již připravené návrhy operačních programů a identifikované národní priority, které z velké části odpovídají oblastem navrhovaným EK. Akce se zúčastnilo přes 100 odborníků z veřejného i soukromého sektoru.
„Klíčovým tématem dnešního setkání byly investiční potřeby, které identifikovala Evropská komise. Tyto priority se do značné míry shodují s prioritami, které máme uvedené ve vládou schválené Národní koncepci realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. Určitě se ve shodě s doporučeními budeme soustředit na podporu nových technologií, modernizaci infrastruktury či zavádění ekologických řešení a digitálních služeb. Stranou nezůstanou ani inovace a modernizace trhu práce,“ uvedl náměstek pro řízení Sekce evropských a národních programů MMR Zdeněk Semorád a dodal: „Za ČR jsme ale identifikovali i další oblasti, které jsou důležité pro rozvoj regionů a zkvalitnění života občanů. Je to například podpora kulturního dědictví, reforma vzdělávání, modernizace veřejné správy či sociální oblast. Důležitý bude i boj proti suchu. Věřím, že se s Evropskou komisí dohodneme, že i tyto oblasti bude možné po roce 2020 podporovat z evropských fondů.“
Výsledky dialogu mezi ČR a EK o prioritách pro financování, který je touto akcí oficiálně zahájen, se promítnou do finální verze strategického dokumentu zastřešujícího čerpání z fondů EU v ČR - Dohody o partnerství, a také do operačních programů. Návrh struktury operačních programů, který bude sloužit jako základ pro vyjednávání, připravilo MMR ve spolupráci s partnery a na začátku února ho schválila vláda. Finální návrh Dohody o partnerství a operačních programů pro období 2021-2027 bude vládě předložen do března 2020.
Zpráva o České republice 2019 prezentovaná zástupci EK neobsahuje pouze doporučení oblastí pro financování, ale přináší komplexní makroekonomické zhodnocení ČR s ohledem na strukturální reformy. Zpráva konstatuje, že na základě doporučení z roku 2018 ČR dosáhla určitého pokroku například v oblasti snížení administrativní zátěže pro investice, poskytování inkluzivního vzdělávání a zaměstnávání žen s malými dětmi a osob s nízkou kvalifikací či byly odstraněny některé z překážek brzdící výzkum, vývoj a inovace.
Jednání se za EK zúčastnil generální ředitel pro regionální a městskou politiku Marc Lemaître, ředitelka Manuela Geleng z Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění a další odborníci. Českou republiku zastoupil náměstek pro řízení Sekce evropských a národních programů MMR Zdeněk Semorád a ředitel odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií David Škorňa. Jednání se zúčastnilo více než 100 zástupců z řad odborné veřejnosti. (1.3.2019)