Výplata dávek důchodového a nemocenského pojištění klientům Sberbank

S ohledem na aktuální situaci a četné dotazy a požadavky klientů Sberbank, kterým ČSSZ vyplácí důchody nebo dávky nemocenského pojištění (zejména nemocenské, ošetřovné a peněžitá pomoc v mateřství), bylo na straně ČSSZ přijato preventivní opatření, kterým dosud nerealizované platby do Sberbank byly pozastaveny a nadále nebudou prováděny, pokud na tom klienti nebudou trvat. Další kroky se budou odvíjet od dalšího postupu České národní banky.
Česká správa sociálního zabezpečení doporučuje klientům této banky, aby neprodleně sdělili, zda požadují vyplatit dávky důchodového či nemocenského pojištění na jiný účet, případně na adresu, nebo zda trvají na zachování výplaty do Sberbank. Jak konkrétně postupovat se uvádí níže. Upozorňujeme klienty, že tyto dávky nelze vyplácet v hotovosti ani na ČSSZ ani na OSSZ.
ČSSZ bude po přechodné období akceptovat žádosti o změnu účtu pro výplatu dávky důchodového pojištění stávajících klientů Sberbank bez potvrzení banky o vlastnictví účtu s tím, že toto potvrzení bude doloženo dodatečně. Žádosti o změnu způsobu výplaty klientů Sberbank budou vyřizovány přednostně.
Změna způsobu výplat důchodů
Důchody se vyplácí buď na bankovní účet, nebo prostřednictvím České pošty. Pokud vám byl důchod zasílán na účet u Sberbank a nyní budete chtít důchod poslat jiným způsobem nebo na jiný účet, je třeba tuto skutečnost sdělit OSSZ nebo ČSSZ.
Změna z účtu Sberbank na výplatu důchodu v hotovosti
▪ Online na ePortálu prostřednictvím tiskopisu Žádost o zrušení výplaty důchodu poukazem na účet nebo;
▪ osobně na OSSZ, kde ověří vaši identitu a skutečnost, že důchod byl dosud vyplácen na účet
u Sberbank a žádost s vámi sepíší nebo;
▪ vyplněný tiskopis z ePortálu zašlete poštou, do datové schránky nebo e-mailem na OSSZ nebo;
formou vlastnoručně podepsaného dopisu (volná forma), ve kterém uvedete své rodné číslo
a adresu, na niž si přejete hotovostní výplatu nadále zasílat a zašlete dopis poštou/datovou schránkou/e-mailem na OSSZ.
Změna účtu pro výplatu důchodu k jiné bance než Sberbank
▪ Osobně na OSSZ, kde ověří vaši identitu a skutečnost, že důchod byl dosud vyplácen na účet u Sberbank a žádost s vámi sepíší nebo;
▪ vyplněný tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice - majitel účtu nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice, který zašlete:
▪ v elektrnické podobě na OSSZ (fotokopie, sken či jiná elektronická forma) prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky nebo;
▪ poštou na OSSZ.
Důležité: Žádost předaná na OSSZ nemusí v těchto případech být ověřena bankou. Následně originál žádosti již potvrzený bankou do 30 dnů zašlete na ústředí ČSSZ (Ústředí ČSSZ, odbor 43, Křížová 25, 225 08 Praha 5).
Změna způsobu výplat dávek nemocenského pojištění (zejména nemocenské, ošetřovné a peněžitá pomoc v mateřství)
Nemocenské se vyplácí stejným způsobem, jakým vám zaměstnavatel vyplácí mzdu (na stejný účet nebo adresu), ostatní dávky nemocenského pojištění způsobem, který byl uveden v žádosti o dávku. Pokud vám byly nemocenské dávky zasílány na účet u Sberbank a nyní budete chtít dávky poslat jiným způsobem nebo na jiný účet, je třeba tuto skutečnost sdělit OSSZ, pod kterou spadá váš zaměstnavatel. Pro tyto účely jsme vytvořili tiskopis pro klienty Sberbank – „Žádost o změnu způsobu výplaty dávky nemocenského pojištění pro klienty Sberbank“.
Změna z účtu Sberbank na výplatu nemocenských dávek
► Vyplněný a podepsaný tiskopis „Žádost o změnu způsobu výplaty dávky nemocenského pojištění pro klienty Sberbank“ zašlete poštou nebo e-mailem (fotokopie, sken či jiná elektronická forma) na OSSZ nebo;
► u nemocenského lze použít též tiskopis na ePortálu ČSSZ „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“, který lze jednoduše elektronicky odeslat přímo z ePortálu ČSSZ a po přihlášení k ePortálu se předvyplní některé údaje nebo;
► lze případně požádat též formou vlastnoručně podepsaného dopisu (volná forma), ve kterém uvedete své rodné číslo, původní číslo účtu (Sberbank) a nové číslo účtu, na který si přejete výplatu nadále zasílat či adresu, na niž si přejete zaslat hotovostní výplatu (lze pouze na adresu v ČR). Podepsaný dopis zašlete poštou/datovou schránkou/e-mailem na OSSZ. (28.2.2022)