Výroba masa mírně klesla, nákup mléka vzrostl

Ve 2. čtvrtletí 2020 dosáhla výroba masa 111 488 tun, meziročně o 2,2 % méně. Z toho bylo vyrobeno 36 374 tun (−8,6 %) v dubnu, 35 934 tun (−10,4 %) v květnu a 39 179 tun (+14,8 %) v červnu. Meziročně klesly ceny jatečného skotu (−5,9 %), kdežto ceny jatečných prasat byly v meziročním srovnání o 11,2 % vyšší. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím však průměrná cena prasat klesla o 3,25 Kč za kg v mase. Mlékárny a odbytové organizace nakoupily od tuzemských producentů 799 968 tis. litrů mléka (+4,1 %) za průměrnou cenu 8,58 Kč/litr (−3,8 %).
Porážky a výroba masa
Ve 2. čtvrtletí 2020 bylo na jatkách poraženo 55,1 tis. ks skotu, což je meziročně o 4,7 % méně, z toho bylo 24,0 tis. býků (−3,5 %), 23,0 tis. krav (−7,1 %) a 6,2 tis. jalovic (+0,5 %). Vyrobeno bylo 17 247 tun (−3,0 %) hovězího masa. Výrazné snížení ve výrobě hovězího masa v dubnu (−12,6 %) a v květnu (−10,2 %) kompenzovala vyšší červnová produkce (+17,1 %).
Porážky prasat se ve 2. čtvrtletí snížily na 552,6 tis. ks (meziročně o 6,0 %). Vepřového masa se vyrobilo 51 421 tun, tj. meziročně o 4,1 % méně. Také výroba vepřového masa zaznamenala propad v měsících dubnu (−13,6 %) a květnu (−10,7 %); v červnu došlo k jejímu podstatnému navýšení (+15,1 %). Pokles porážek v prvních dvou měsících čtvrtletí způsobil postupné navyšování průměrné porážkové hmotnosti prasat z výkrmu, a to v květnu o 2,4 % a v červnu o 4,6 %.
Podle statistického šetření Ministerstva zemědělství ČR bylo ve 2. čtvrtletí na jatkách poraženo 65 817 tun drůbeže, což představuje 42 765 tun (+0,5 %) drůbežího masa.
Stavy skotu, prasat a drůbeže
Podle soupisu hospodářských zvířat bylo v České republice k 1. dubnu 2020 chováno 1 404,1 tis. ks skotu, meziročně −1,0 %. Stavy podle věkových kategorií zůstaly meziročně stabilní. Mírný pokles (−4,1 %) byl zaznamenán v kategorii býků ve výkrmu. Došlo k nevýraznému snížení stavů dojených krav (359,9 tis. ks; −1,2 %), kdežto stavy krav masných zůstaly na téměř stejné úrovni (226,0 tis. ks; −0,1 %).
Mírným poklesem stavů (meziročně −2,9 %) se populace prasat v České republice dostala na začátku 2. čtvrtletí pod hranici 1,5 mil. kusů. Snížení na 1 499,3 tis. prasat bylo způsobeno úbytkem především v kategoriích selat do 20 kg (−5,2 %) a prasat ve výkrmu (−2,8 %). Stavy prasnic rovněž mírně klesly, a to na 87,7 tis. ks (−3,5 %).
Naopak stavy drůbeže na začátku dubna byly meziročně vyšší (+5,5 %) a čítaly 24 247,4 tis. ks. Stavy slepic se zvýšily na 8 502,3 tis. ks (+12,1 %). Kuřat na výkrm bylo chováno meziročně přibližně stejně (11 712,8 tis. ks; +0,9 %).
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu ve 2. čtvrtletí meziročně klesly o 5,9 %, z toho ve významných kategoriích nejvíce ceny jatečných krav (−9,6 %) a jalovic (−7,0 %). Ceny jatečných býků se snížily o 2,1 %. Chovatelé prodávali jatečné býky za průměrnou cenu 45,32 Kč/kg v živém nebo 82,47 Kč/kg v jatečné hmotnosti.
Ceny jatečných prasat byly ve 2. čtvrtletí o 11,2 % vyšší než ve stejném období loňského roku a dosáhly průměrné hodnoty 33,92 Kč za kg živé hmotnosti nebo 44,09 Kč za kg jatečné hmotnosti. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím však průměrná cena v mase klesla o 3,25 Kč za kg.
Mírný meziroční pokles byl ve 2. čtvrtletí zaznamenán u cen jatečných kuřat (−2,0 %). Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 22,81 Kč za kg v živém.
Pohyb zboží přes hranice – živá zvířata a maso
Podle předběžných výsledků statistiky pohybu zboží přes hranice v období od března do května 2020 se s živými zvířaty obchodovalo méně než ve stejném období loni.
Přeshraniční obchod s živým skotem se vyznačoval zvýšeným dovozem a sníženým vývozem, přičemž směr z ČR nadále výrazně převažoval. Živého skotu se vyvezlo 41,9 tis. ks (−20,1 %), z toho bylo 15,8 tis. ks (−13,4 %) určeno k porážce a 26,1 tis. ks (−39,5 %) skotu k dalšímu chovu, včetně plemenných zvířat. Ve sledovaném období byl zaznamenán nárůst dovozu jatečných zvířat. Živý skot se dovážel ze Slovenska a Maďarska; vyvážel se hlavně do Rakouska, Německa, výrazně se omezil vývoz do Turecka.
Pohyb zboží přes hranice u komodity živá prasata zaznamenal meziročně nižší přebytek způsobený zvýšeným dovozem (27,4 tis. ks; +10,8 %) a sníženým vývozem (107,5 tis. ks; −16,8 %). V kategorii mladých prasat určených k výkrmu převládal vývoz (45,8 tis. ks) nad jejich dovozem (25,1 tis. ks). Vývoz jatečných prasat poklesl o 28,8 %, vyvezlo se jich 59,8 tis. ks a naopak jejich dovoz se zvýšil na 1,2 tis. ks. Živá prasata se dovážela z Německa, Dánska a Slovenska, vyvážela se hlavně do Maďarska, na Slovensko a do Německa.
Podle statistiky pohybu zboží přes hranice se u komodity živá drůbež přebytek obchodu meziročně také snížil, a to jak u jednodenních mláďat, tak i jatečné drůbeže. Došlo k omezení dovozu i vývozu v obou skupinách komodit. Jednodenních kuřat bylo vyvezeno 23,4 mil. ks (−13,1 %). Vývoz jatečných kuřat se meziročně propadl ještě více, a to na 2 076 tun (−23,6 %). Hlavními partnery pro dovoz živé drůbeže zůstaly Maďarsko a Německo; vývozy směřovaly na Slovensko, do Německa, Polska a Rumunska. (30.7.2020)