Výstavba kogenerační elektrárny ve Vilniusu nabízí příležitost pro české firmy

Podle všeho největší současný energetický projekt v Litvě s podporou Evropské investiční banky po ukončení schvalovacího procesu odstartoval. Investorem projektu je státní energetický holding Lietuvos energija a mezi jeho hlavní pozitivní dopady by mělo patřit snížení cen elektrické a tepelné energie pro obyvatele hlavního města, využití moderních technologií a nahrazení zastaralých neekologických energetických zdrojů. Pro zahraniční, a tedy i české firmy se jedná o zajímavou příležitost v podobě budoucích subdodávek pro hlavní dodavatele technologií – německý koncern Babcock, polskou firmu Rafako – i realizátora stavební části, polskou stavební společnost Budimex.

Slavnostního ceremoniálu se dne 12. února 2018 zúčastnili představitelé Ministerstva energetiky, primátor města Vilnius R. Šimašius a vedení společnosti Lietuvos energija, která tento projekt realizuje.

Financování v celkové výši 350 mil. EUR zajišťuje Evropská investiční banka (EIB), jež poskytla půjčku ve výši 190 mil., a fondy EU, z nichž poplyne další podpora v objemu 153 mil. EUR.

Projekt kogenerační elektrárny o výkonu 88 MW elektrické a 227 MW tepelné energie realizuje Lietuvos energija, nicméně až 5 % akcií bude moci v budoucnu získat Vilniaus šilumos tinklai (VŠT), teplárenská společnost, vlastněná městem Vilnius.

Během výstavby nové elektrárny vznikne zhruba 750 nových pracovních míst a po jejím dokončení bude zapotřebí k zajištění provozu kolem 100 zaměstnanců. Dokončení elektrárny a zahájení provozu je plánováno na konec roku 2019.

Předpokládá se, že po dokončení elektrárny zaplatí obyvatelé Vilniusu každoročně o 10 mil. Eur méně za nakládání s odpady, zatímco za teplo by měli ušetřit až 13 mil. eur ročně.  Cena tepla by se měla pohybovat kolem 19-20 EUR/MWh, což je o 35 % méně než v roce 2016 (přibližně 30 eur/MWh).

V elektrárně bude instalováno moderní zařízení na snižování emisí, což by snížilo emise CO2 o zhruba 436 tisíc tun za rok, přičemž náklady na provoz odsiřovacího zařízení dosáhnou zhruba 17 mil. eur ročně.

Německá společnost ,,Steinmuller Babcock Environment“ a jedna z největších stavebních skupin v Polsku Budimex získaly zakázku na vybudování spalovny odpadů a společného technologického zařízení za 178,29 mil. eur. Zařízení na spalování biomasy bude dodávat polský energetický developer Rafako  za 149,65 mil. eur.

Společnost Lietuvos Energija spolu s finskou kapitálovou společností Fortum Heat již také staví  kogenerační závod v městě Kaunas v hodnotě 150 mil. eur.

Obě výše uvedené stavby představují největší energetické projekty v Litvě v nadcházejících letech. Jejich dokončení by mělo přispět ke snižování závislosti země na dovozu elektrické energie, přinést ekonomičtější řešení v oblasti nakládání s komunálním odpadem a zlepšit ovzduší ve dvou největších litevských městech. Přispějí také ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v místní ekonomice. Jejich realizace rovněž může přinést zahraničním, tj. i českým firmám příležitosti v oblasti subdodávek pro hlavní dodavatele technologií.

 

Autoři: Ing. Petr Vávra, zástupce velvyslance, Ph. D. Kristina Karvelyté, asistentka pro ekonomiku a obchod, Velvyslanectví České republiky ve Vilniusu

Obr. Vizualizace kogenerační elektrárny ve Vilniusu