Výstavba strategických dopravních, energetických a komunikačních staveb má být snazší, navrhuje vláda

Vláda na jednání 25. listopadu schválila návrh novely tzv. liniového zákona, kterým chce urychlit přípravu výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Schválila také navýšení rozpočtu na státní protidrogovou politiku v roce 2020 o 77 milionů korun.
Vládou připravená novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací má za cíl umožnit rychlejší a efektivnější přípravu tzv. liniových staveb. Povolovací procesy mají být jednodušší a s jasnými lhůtami tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.
Vláda proto mimo jiné navrhuje, aby bylo možné absolvovat pouze jedno schvalovací řízení, a to i s méně podrobnou dokumentací, která bude moci být doplněna až před samotným zahájením stavby. Chce také snížit množství závazných stanovisek, povolení a souhlasů, které jsou pro realizaci stavby podle tohoto zákona potřebné. Úřady by navíc měly na vyjádření u běžných případů jen 30 dnů, poté by byl použit institut fikce vydání souhlasného závazného stanoviska. Urychlit by se měl i proces vyvlastňování či vyhotovování znaleckých posudků.
Ministři také souhlasili s návrhem na změnu státního rozpočtu v roce 2020 na podporu vládní protidrogové politiky. Na adiktologické služby a plnění národní protidrogové koncepce půjde v příštím roce navíc dalších 77 milionů korun.
„Napsal jsem 7. listopadu dopis paní ministryni Schillerové ohledně uvolnění finančních prostředků na protidrogovou politiku. Paní ministryně v rámci rezervy Všeobecná pokladní správa uvolnila 26 milionů korun, které budou k dispozici pro zvýšení dostupnosti adiktologických služeb a programů selektivní a indikované primární prevence. To je to, co chybělo na tento rok, a také to především chybí na adiktologické služby pro děti. Navíc uvolnila i 51 milionů, které by měly být investovány do aktivit Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním,“ uvedl premiér Andrej Babiš.
Vláda schválila také navýšení služebních platů a zvláštních příplatků pro vojáky z povolání tak, aby i jejich tarify zohlednily vládou nařízené zvýšení platů o 1 500 korun od 1. ledna 2020. Zabývala se i změnami v institucionálním uspořádání státní podpory exportu. Ze tří navržených variant, jak státní podporu exportu zefektivnit, zvolila přeměnu České exportní banky ve stoprocentní dceřinou společnost Exportní garanční a pojišťovací společnosti.
Ministři odsouhlasili také návrh na poskytnutí tří peněžních darů do zahraničí v roce 2019 v celkové výši 50 milionů korun z rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí v rámci zahraniční rozvojové spolupráce. Deset milionů dostane Ukrajina na zdravotnickou pomoc na východě země sužovaném útoky separatistů a po dvaceti milionech Zambie na provoz uprchlických táborů a Úřad OSN pro snižování rizika katastrof, který z těchto prostředků pomůže Bosně a Hercegovině, Etiopii, Gruzii, Kambodži, Moldavsku a Zambii.
Vláda měla na programu také projednávání stanovisek ke čtyřem poslaneckým návrhům zákonů. K návrhu na vyhlášení nového zahrádkářského zákona se postavila neutrálně, návrhy na novely zákonů o vnitrozemské plavbě (tolerance pití alkoholu u vodáků), o střetu zájmů (zahrnutí novinářů z České televize a Českého rozhlasu do působnosti zákona) a na novelu občanského zákoníku (zavedení transparentních účtů pro neziskové organizace založené na členském principu) vláda podpořit odmítla.
„V případě zákona o zahrádkářích se jedná už o čtvrtý pokus o tento zákon. Zahrádkáři se snaží od roku 2001 ho prosadit, měli už vícero příslibů. Zákon v podstatě navrhuje upravit činnost zahrádkářů tak, jako to mají v okolních státech, například v Německu, Rakousku, Polsku nebo na Slovensku,“ konstatoval předseda vlády. Podle premiéra je to veřejně prospěšná činnost, která pomáhá i životnímu prostředí, ochraně půdy, zadržování vody a boji s klimatickými změnami. „Za sebe jsem se k tomu už víckrát vyjádřil pozitivně, vláda zaujala neutrální stanovisko, protože ten zákon obsahuje řadu faktických i legislativních chyb. Ale předpokládám, že v rámci legislativního procesu to bude vyřešeno,“ dodal premiér.
Ministři rovněž rozhodli, že pomohou organizátorům dvou velkých sportovních akcí, které se v České republice chystají v roce 2021 – mistrovství Evropy basketbalistů v Praze a mistrovství Evropy volejbalistů v Ostravě. Obě mezinárodní sportovní akce by se měly stát vyvrcholením oslav 100 let od založení českého basketbalu a volejbalu.
Pořadatelům basketbalového šampionátu vláda schválila uvolnit z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy až 53 milionů korun, z dotačních prostředků Národní sportovní agentury pak dalších až 24 milionů korun. Volejbalovému svazu odsouhlasila přispět až 21,6 milionu korun z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a až 16,55 milionu korun z dotačních prostředků Národní sportovní agentury. (25.11.2019)