Výzkumná a vývojová základna – 1986

Úvod
V roce 1987 zpracoval Český statistický úřad obsáhlou studii o výzkumné a vývojové základně (VVZ) k 31. 12. 1986, která tvořila jednotnou soustavu výzkumných a vývojových pracovišť v rámci ČSFR a ČSR. Zahrnuje výzkumná a vývojová pracoviště bez ohledu na jejich územní rozmístění, právní postavení, organizační začlenění, způsob hospodaření a rozsah.
Za samostatné organizace VVZ byly považovány ty, které byly vytvořeny podle příslušných platných předpisů se souhlasem ústředních orgánů řídicích rozvoj vědy a techniky – metodické pokyny FMTIR, MVT ČSR, MVT SSR ze dne 30. 6. 1975 pro postup při provádění organizačních opatření ve výzkumné a vývojové základně.
Za nesamostatná pracoviště VVZ se považovaly organizační útvary v rámci orgánů středního článku řízení, podniků, závodů, případně jiných organizací, mající alespoň 3 pracovníky a zřízené k tomu, aby jako své hlavní poslání vykonávaly činnost nebo činnosti spadající do cyklu výzkum – vývoj – výroba. Činnostmi rozhodujícími pro zařazení do útvaru mezi nesamostatná pracoviště VVZ byly: výzkum, vývojové činnosti (zejména vývojová projekce, vývojová technologie, vývojové konstrukce) včetně činností vykonávaných ve vývojových (prototypových) dílnách, trvalých poloprovozech a ověřovacích a pokusných provozech.
Do VVZ byly zařazeny:
 1. Československá akademie věd a Slovenská akademie věd se všemi svými vědeckými a jinými pracovišti;
 2. výzkumné a vývojové organizace přímo (centrálně) řízené ústředními orgány (mající právní subjektivitu);
 3. výzkumné a vývojové organizace řízené orgánem středního článku řízení (mající právní subjektivitu);
 4. koncernové účelové organizace VVZ;
 5. výjimečně se zařazovaly do VVZ také vybrané organizace, které konaly pro ostatní pracoviště VVZ speciální práce tvůrčí povahy v oblasti zpracování a využívání vědeckých, technických, ekonomických a patentových informací a přitom prováděly výzkum a vývoj v oborech informatiky a informačních soustav, vybrané zkušební ústavy a také organizace poskytující pracovištím VVZ jiné služby, zejména technické a hospodářské povahy;
 6. výzkumné a vývojové útvary organizací (útvary bez právní subjektivity) tzv. nesamostatná pracoviště.
Ve statistickém zjišťování se výzkumné a vývojové útvary uvedené v bodě 6 vykazovaly odděleně v těchto kategoriích:
 1. pracoviště, které je uzavřeným celkem se samostatným účetnickým okruhem, které se způsobem hospodaření přibližuje hospodaření samostatných organizací VVZ, od nichž se v podstatě odlišuje pouze tím, že nemá právní subjektivitu. Seznam těchto pracovišť byl jmenovitě stanoven;
 2. pracoviště trvale změřená na činnosti v oblasti rozvoje vědy a techniky, která hospodaří jako samostatná střediska v rámci hospodaření organizace, jejíž jsou součástí;
 3. pracoviště trvale zaměřená na činnosti v oblasti rozvoje vědy a techniky, která však nejsou hospodářskými středisky za předpokladu, že jde o útvar minimálně o 3 pracovnících, u nichž výzkumná a vývojová činnost převažuje;
 4. soubory jednotlivých inženýrskotechnických pracovníků zajišťujících výzkumné a vývojové činnosti mimo ucelené útvary zřízené pro výzkumnou a vývojovou činnost. Bylo tomu tak zejména v podnicích s rozsáhlou a náročnou, zvláště strojírenskou kusovou výrobou, v nichž se výzkumné a vývojové činnosti, zejména vývojová projekce, vývojová konstrukce, případně vývojová technologie prováděly v útvarech zajišťujících bezprostřední přípravu výroby;
 5. nesamostatná pracoviště (útvary, odbory, oddělení) zaměřená činností převážně na řešení úkolů základního výzkumu, ekonomického výzkumu a státních a rezortních úkolů technického rozvoje, které byly součástí přímo řízených účelových organizací, nespadajících jako celkem do VVZ;
 6. nesamostatná pracoviště vysokých škol, jejichž vědeckovýzkumná činnost byla vymezena a zabezpečována plánem RVT.
Organizační typ VVZ byl identifikován těmito kódy:
110 přímo (centrálně) řízená hospodářská organizace VVZ
111 přímo (centrálně) řízená družstevní organizace VVZ
112 přímo (centrálně) řízená hospodářská organizace VVZ – výzkumně-výrobní jednotka
120 přímo (centrálně) řízená příspěvková organizace VVZ
130 přímo (centrálně) řízená rozpočtová organizace VVZ
115 přímo (centrálně) řízená hospodářská organizace VVZ zařazená do plánovací skupiny
       nadřízeného ústředního orgánu
131 nesamostatná pracoviště VVZ vysoké školy
141 samostatná organizace VVZ, řízená orgánem středního článku řízení (VHJ), resp.
       koncernová účelová organizace VVZ
142 jmenovitě vybraná nesamostatná pracoviště – bod 6 a) vymezení statistických jednotek
143 souhrn za ostatní nesamostatná pracoviště VVZ v působnosti vykazující jednotky (VHJ, 
       podniku, koncernového podniku) – bod 6 b), 6 c), 6d) vymezení statistických jednotek
144 nesamostatná pracoviště VVU v rozpočtové organizaci, jež není jako celek zařazena do
       VVZ a řeší úkoly jiného než státního plánu RVT
150 nesamostatná pracoviště VVZ v rozpočtové organizaci, jež není jako celek zařazena do
       VVZ a řeší úkoly státní plánu RVT
 
Přehledy jednotlivých organizací a pracovišť obsahují několik desítek údajů od pověření a funkce až po statistiku počtu pracovníků podle vzdělání, průměrné mzdy, vědecké hodnosti a dalšího. Pro informaci se jeví jako vyhovující uvádět název ústředního orgánu, název organizace, místo kde sídlí, její organizační typ a počet pracovníků k 31. 12. 1986.
Ze statistiky vyplývá, že v Československu bylo v roce 1986 celkem 768 organizací a pracovišť VVZ spadajících do federální působnosti a 327 řízených vládou ČR. Uvádíme přehled všech pracovišť, jak jsou uvedena v publikaci, která byla vydána ČSÚ.
 
Úřad předsednictva vlády ČSSR
Institut řízení
Sídlo: Praha, Organizační typ: 120, Počet zaměstnanců: 115
 
Ústav státní správy
Praha, 120, 63
 
Federální ministerstvo zahraničních věcí
Ústav mezinárodních vztahů
Praha, 130, 64
 
Federální ministerstvo zahraničního obchodu
Výzkumný ústav vnějších ekonomických vztahů
Praha, 130, 76
 
Státní plánovací komise
Ústřední ústav národohospodářského výzkumu
Praha, 130, 307
 
Federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu
Výzkumný ústav silnoproudé elektrotechniky
Praha, 115, 486
Tesla – Výzkumný ústav pro sdělovací techniku A.S. Popova
Praha, 115, 1734
Výzkumný a vývojový ústav elektrických strojů točivých, kúo
Brno 141, 1020
Výzkumný a vývojový ústav elektrických přístrojů, kúo
Brno, 141, 317
Výzkumný ústav automatizačních prostředků, kúo
Praha, 141, 800
Výzkumný ústav matematických strojů, kúo
Praha, 141, 1122
Tesla – Elstroj, kúo
Praha, 141, 340
Výzkumný ústav elektrické keramiky, kúo
Hradec Králové, 141, 316
Tesla – Výzkumný ústav přístrojů jaderné techniky, kúo
Přemyšlení, 141, 354
Tesla – Výzkumný ústav měřící techniky, kúo
Brno, 141, 66
Tesla – Výzkumný ústav telekomunikací
Praha, 141, 520
Chirana – Výzkumný ústav zdravotnické techniky, kúo
Brno, 141, 427
Tesla Pardubice, k.p. - Ústav pro výzkum radiotechniky
Opočínek, 142, 736
 
Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj
Inova – Výzkumný a vývojový podnik
Praha, 110, 361
Služba výzkumu
Bechyně, 110, 146
Ústav pro využití výpočetní techniky v řízení
Praha, 130, 136
Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací
Praha, 130, 672
Výzkumný ústav pro vědeckotechnický rozvoj
Praha, 130, 105
Institut průmyslového designu
Praha, 130, 94
 
Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství
Inorga – Ústav pro automatizaci řízení v průmyslu
Praha, 110, 408
Státní výzkumný ústav materiálu
Praha, 120, 878
Státní výzkumný ústav pro stavbu strojů
Praha, 120, 687
Státní výzkumný ústav  ochrany materiálů G.V. Akimova
Praha, 120, 425
Technicko-ekonomický výzkumný ústav hutního průmyslu
Praha, 120, 190
Vývojová a provozní základna výzkumný ústavů
Praha, 120, 514
Ústav pro výzkum rud
Mníšek pod Brdy, 141, 564
Výzkumný ústav hutnictví železa
Dobrá, 141, 977
Výzkumný ústav kovů
Panenské Břežany, 141, 331
Výzkumný ústav práškové metalurgie
Šumperk, 141, 272
Výzkumný ústav energetického zařízení
Brno, 141, 464
Vítkovice – Výzkumný ústav transportních zařízení, kúo
Praha, 141, 409
Výzkumný ústav chemických zařízení
Brno, 141, 638
Výzkumný ústav potravinářské a chladicí techniky
Hradec Králové, 141, 396
Výzkumný ústav kolejových vozidel, kúo
Praha, 141, 324
Výzkumný ústav vzduchotechnický, kúo
Praha, 141, 292
NHKG, k.p.  – Výzkumný a zkušební ústav NHKG
Ostrava, 142, 405
Poldi-Spojené ocelárny, n.p., Výzkumný a zkušební ústav SONP
Kladno, 142, 215
Škoda, k.p. - Ústřední zkušební ústav
Plzeň, 142, 515
ČKD Dukla, k.p. – Výzkumný ústav pro dopravu  vod
Praha, 142, 51
Vítkovice-Železárny a strojírny Klementa Gottwalda – Výzkumný ústav
Ostrava, 142, 576
ČKD-Praha, o.p. – Výzkumný ústav ČKD 
Praha, 142, 385
Sigma – Výzkumný ústav čerpacích zařízení a armatur
Olomouc, 142, 601
 
Federální ministerstvo všeobecného strojírenství
Výzkumný ústav strojírenské technologie a ekonomiky
Praha, 120, 1164
Výzkumný ústav stavebních a zemních strojů
Brno, 141, 343
Ústav pro výzkum motorových vozidel
Praha, 141, 619
TST – Koncernový výzkumný ústav obráběcích strojů a obrábění
Praha, 141, 446
Agrozet – Koncernový výzkumný ústav zemědělských strojů
Praha, 141, 342
ZVS – Výzkumný a vývojový ústav  kúo
Brno, 141, 736
Prago-Union – Ústav pro rozvoj a normalizaci
Praha, 141, 296
Výzkumný a zkušební letecký ústav
Praha, 141, 1077
Elitex – Koncernový výzkumný ústav
Liberec, 141, 573
ZVL – Výzkumný ústav pro valivá ložiska, kúo
Brno, 141, 389
Výzkumně výrobní organizace tvářecí techniky
Brno, 141, 1314
ZVS-Meopta Přerov, k.p. – Výzkumná a vývojová základna
Přerov, 142, 222
 
Federální ministerstvo paliv a energetiky
Ústav pro výzkum a využití paliv
Praha, 110, 355
Výzkumný ústav energetický
Praha, 110, 704
Výzkumný ústav palivoenergetického komplexu
Praha, 120, 341
Vědeckovýzkumný uhelný ústav
Ostrava, 120, 755
Severočeský hnědouhelný revír – Výzkumný ústav pro hnědé uhlí  kúo
Most, 141, 314
Vývojová základna uranového průmyslu, k.p.
Kamenná, 141, 1566
 
Federální ministerstvo dopravy
Výzkumný ústav železniční
Praha, 110, 838
Ústav vývoje a racionalizace železničního průmyslového opravárenství
Nymburk, 141, 337
Ústav vývoje a racionalizace železničního stavebnictví
Brno, 141, 265
 
Federální ministerstvo spojů
Výzkumný ústav spojů
Praha, 130, 674
 
Federální ministerstvo zemědělství a výživy
Československá akademie zemědělská
Praha, 130, 49
Výzkumný ústav ekonomiky zemědělství a výživy
Praha, 130, 190
Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství
Praha, 130, 328
Výzkumný ústav zemědělské techniky
Praha, 130, 246
 
Úřad pro normalizaci a měření
Elektrotechnický zkušební ústav
Praha, 110, 329
Strojírenský zkušební ústav
Brno, 110, 337
 
Úřad pro vynálezy a objevy
Centrum informací o vynálezech
Praha, 130, 192
 
Federální statistický úřad
Ústav pro výzkum veřejného mínění
Praha, 130, 65
 
Státní arbitráž ČSSR
Ústav hospodářského práva
Praha, 130, 49
 
Generální prokuratura ČSSR
Výzkumný ústav kriminologický při generální prokuratuře ČR
Praha, 130, 34
 
Československá akademie věd
Astronomický ústav ČSAV
Praha, 130, 234
Fyzikální ústav ČSAV
Praha, 130, 993
Geofyzikální ústav ČSAV
Praha, 130, 216
Geografický ústav ČSAV
Brno, 130, 129
Hornický ústav ČSAV
Ostrava, 130, 95
Matematický ústav ČSAV
Praha, 130, 114
Středisko výpočetní techniky ČSAV
Praha, 130, 163
Ústav dozimetrie záření ČSAV
Praha, 130, 47
Ústav fyzikální metalurgie ČSAV
Brno, 130, 207
Ústav fyziky atmosféry ČSAV
Praha, 130, 64
Ústav fyziky plazmatu ČSAV
Praha, 130, 156
Ústav geologie a geotechniky ČSAV
Praha, 130, 410
Ústav jaderné fyziky
Praha – Řež, 130, 264
Ústav pro elektrotechniku ČSAV
Praha, 130, 89
Ústav pro hydrodynamiku ČSAV
Praha, 130, 112
Ústav přístrojové techniky ČSAV
Brno, 130, 215
Ústav radiotechniky a elektroniky ČSAV
Praha, 130, 214
Ústav teoretické a aplikované mechaniky ČSAV
Praha, 130, 148
Ústav teorie hutních procesů ČSAV
Ostrava, 130, 303
Ústav teorie informace a automatizace ČSAV
Praha, 130, 248
Ústav termomechaniky ČSAV
Praha, 130, 180
Biofyzikální ústav ČSAV
Brno, 130, 170
Botanický ústav ČSAV
Průhonice u Prahy, 130, 294
Entomologický ústav ČSAV
České Budějovice, 130, 97
Farmakologický ústav ČSAV
Praha, 130, 40
Fyziologický ústav ČSAV
Praha, 130, 325
Mikrobiologický ústav ČSAV
Praha, 130, 585
Laboratoř evoluční biologie ČSAV
Praha, 130, 23
Parazitologický ústav ČSAV
České Budějovice, 130, 126
Společná laboratoř pro chemii a technologii silikátů ČSAV a VŠCHT
Praha, 130, 56
Ústav analytické chemie ČSAV
Brno, 130, 68
Ústav anorganické chemie ČSAV
Praha, 130, 138
Ústav ekologie a průmyslové krajiny ČASV
Ostrava, 130, 29
Ústav experimentální botaniky ČSAV
Praha, 130, 230
Ústav experimentální biofarmacie ČSAV
Hradec Králové, 130, 57
Ústav experimentální fytotechniky ČSAV
Brno, 130, 44
Ústav experimentální medicíny ČSAV
Praha, 130, 115
Ústav experimentální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV
Praha, 130, 280
Ústav fyziologických regulací ČSAV
Praha, 130, 64
 
Ústav fyziologie a genetiky hospodářských zvířat ČSAV
Praha, 130, 86
 
Ústav krajinné ekologie ČSAV
České Budějovice, 130, 143
 
Ústav makromolekulární chemie ČSAV
Praha, 130, 362
Ústav molekulární genetiky ČSAV
Praha, 130, 314
Ústav molekulární biochemie a radiologie ČSAV
Praha, 130, 54
Ústav organické chemie a biochemie ČSAV
Praha, 130, 422
Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV
Brno, 130, 230
Ústav teoretických základů chemické techniky ČSAV
Praha, 130, 304
Ústav půdní biologie
České Budějovice, 130, 30
Archeologický ústav ČSAV
Brno, 130, 112
Archeologický ústav ČSAV
Praha, 130, 197
Československo-sovětský institut ČSAV
Praha, 130, 69
Ekonomický ústav ČSAV
Praha, 130, 204
Kabinet prognóz ČSAV
Praha, 130, 107
Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV
Praha, 130, 38
Orientální ústav ČSAV
Praha, 130, 103
Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV
Praha, 130, 83
Psychologický ústav ČSAV
Praha, 130, 43
Slezský ústav ČSAV
Opava, 130, 43
Ústav československých a světových dějin ČSAV
Praha, 130, 106
Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV
Praha, 130, 123
Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV
Praha, 130, 42
Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV
Praha, 130, 287
Ústav pro jazyk český ČSAV
Praha, 130, 145
Ústav pro výzkum společenského vědomí a společenského ateismu ČSAV
Brno, 130, 34
Ústav státu a práva ČSAV
Praha, 130, 89
Ústav teorie a dějin umění ČSAV
Praha, 130, 102
Akademie, nakladatelství ČSAV
Praha, 130, 181
Encyklopedický institut ČSAV
Praha, 130, 67
Institut vzdělávání vědeckých kádrů ČSAV
Praha, 130, 42
Ředitelství výstavby pracovišť ČSAV
Praha, 130, 102
Správa účelových zařízení ČSAV
Praha, 130, 341
Společné laboratoře, útvary a provozy jihočeského biologického centra ČSAV
České Budějovice, 130, 130
Ústředí pro vynálezy a objevy ČSAV
Praha, 130, 33
Ústřední archív ČSAV
Praha, 130, 31
Vývojové dílny ČSAV
Praha, 130, 210
Základní knihovna ústředí vědeckých informací ČSAV
Praha, 130, 121
Úřad prezídia ČSAV
Praha, 130, 299
 
Ostatní federální orgány
Ústřední informační středisko pro jaderný program
Praha, 110, 68
Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů
Praha, 112, 447
Ústav jaderného výzkumu
Řež u Prahy, 120, 1031
Institut manipulačních, dopravních, obalových a skladovacích systémů  - Imados
Praha, 110, 430
 
Česká plánovací komise
Výzkumný ústav rozvoje oblastí a měst
Ostrava, 130, 113
 
Ministerstvo vnitra ČSR
Ústav silniční a městské dopravy ČSR
Praha, 110, 221
Silniční vývoj
Brno, 110, 382
Výzkumný a vývojový ústav silničního hospodářství
Praha, 120, 196
 
Česká komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj
Československé středisko výstavby a architektury
Praha, 110, 138
Racionalizační a experimentální laboratoř
Praha, 110, 103
Výzkumný ústav výstavby a architektury
Praha, 130, 256
 
Ministerstvo průmyslu ČSR
Výzkumný ústav technickoekonomický chemického průmyslu
Praha, 120, 262
Výzkumný ústav technickoekonomický spotřebního průmyslu
Praha, 120, 245
Státní výzkumný ústav textilní
Liberec, 120 1029
Státní výzkumný ústav sklářský
Hradec Králové, 120, 504
Výzkumný ústav syntetických pryskyřic a laků
Pardubice, 141, 312
Výzkumný ústav organických syntéz
Pardubice – Rybitví, 141, 584
Chemopetrol – Výzkumný ústav makromolekulární chemie  kúo
Praha 141, 276
Chemopetrol – Výzkumný ústav anorganické chemie  kúo
Ústí nad Labem, 141, 330
Chemopetrol – Ústav pro zpracování chemických vláken  kúo
Česká Třebová, 141, 249
Chemopetrol – Výzkumný ústav syntetického kaučuku  kúo
Kralupy nad Vltavou, 141, 153
Výzkumný ústav gumárenské a plastikářské technologie
Gottwaldov – Louky (nyní Zlín), 141, 1006
Trapa – Vývojový a racionalizační ústav průmyslu papíru a celulózy
Praha, 141, 299
Výzkumný ústav užitkového skla
Nový Bor, 141, 214
Výzkumný ústav skla a bižuterie
Jablonec nad Nisou, 141, 182
Sklo Union VÚSU  kúo
Teplice – Řetonice, 141, 156
Výzkumný ústav jemné keramiky
Karlovy vary – Březová, 141, 88
Výzkumný ústav bavlnářský
Ústí nad Labem, 141, 533
Výzkumný ústav textilního zušlechťování
Dvůr Králové nad Labem, 141, 255
Výzkumný ústav lýkových vláken
Šumperk, 141, 164
Výzkumný ústav vlnařský
Brno, 141, 302
Výzkumný ústav pletařský
Brno, 141, 262
Výzkumný ústav oděvní
Prostějov, 141, 209
Výzkumný ústav kožedělný
Gottwaldov (Zlín), 141, 408
Výzkumný ústav kožedělné galanterie
Hradec Králové, 141, 161
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský
Praha, 141, 256
Výzkumný a vývojový ústav nábytkářský
Brno, 141, 359
 
Ministerstvo stavebnictví ČSR
Výzkumný ústav pozemních staveb
Praha, 110, 717
Výzkumný ústav stavebních hmot
Brno, 110, 384
Výzkumný ústav mechanizace, automatizace a technologie výroby stavebních dílů
Praha, 110, 416
Technický a zkušební ústav stavební
Praha, 110, 491
Výzkumný a vývojový ústav stavebních závodů
Praha, 141, 269
Výzkumný a vývojový ústav pozemního stavitelství
Praha, 141, 94
Výzkumný a vývojový ústav VHJ Pozemní stavby
Liberec, 141, 102
Výzkumný a vývojový ústav pozemního stavitelství
Ostrava, 141, 368
Výzkumný a vývojový ústav průmyslového stavitelství
Brno, 141, 99
Ceva – Výzkumný a vývojový ústav maltovin a osinkocementu  kúo
Praha, 141, 100
Výzkumný ústav keramiky
Plzeň, 141, 220
 
Ministerstvo zemědělství a výživy ČSR
Výzkumný ústav rostlinné výroby
Praha, 130, 654
Výzkumný ústav živočišné výroby
Praha, 130, 480
Výzkumný ústav potravinářského průmyslu
Praha, 130, 310
Výzkumný ústav pro zúrodnění zemědělských půd
Praha, 130, 467
Ústav pro vědeckou soustavu hospodaření
Praha, 130, 520
Výzkumný ústav včelařský
Dol u Libčic nad Vltavou, 130, 65
Výzkumný ústav veterinárního lékařství
Brno, 130, 316
Výzkumný ústav výživy zvířat
Pohořelice, 130, 253
Výzkumný ústav krmivářského průmyslu a služeb  kúo
Pečky, 141, 225
Výzkumná a vývojová základna cukrovarnického průmyslu
Praha, 141, 573
Výzkumný a vývojový ústav STS a OZS
Praha, 141, 226
Oseva – Výzkumný a šlechtitelský ústav obilnářský
Kroměříž, 141, 905
Výzkumný a šlechtitelský ústav řepařský
Semčice, 141, 496
Výzkumný a šlechtitelský ústav bramborářský
Havlíčkův Brod, 141, 839
Výzkumný a šlechtitelský ústav technických plodin a luskovin
Šumperk, 141, 548
Oseva – Výzkumný a šlechtitelský ústav pícninářský
Troubsko, 141, 1126
Výzkumný ústav pro chov skotu
Rapotín, 141, 234
Výzkumný stanice pro chov koní
Slatiňany, 141, 126
Výzkumný ústav chov prasat
Kostelec nad Orlicí, 141, 223
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
Vodňany, 141, 72
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský
Holovousy, 141, 369
Výzkumný a šlechtitelský ústav zelinářský
Olomouc, 141, 824
Výzkumný a šlechtitelský ústav okrasného zahradnictví
Průhonice, 141, 382
Výzkumný a šlechtitelský ústav chmelařský
Žatec, 141, 167
 
Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR
Výzkumný ústav vodohospodářský
Praha, 130, 614
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Jíloviště – Strnady, 130, 540
 
Ministerstvo obchodu ČSR
Výzkumný ústav obchodu
Praha, 130, 161
 
Ministerstvo školství ČSR
Ústav rozvoje vysokých škol ČSR
Praha, 130, 80
Výzkumný ústav pedagogický
Praha, 130, 204
Výzkumný ústav odborného školství
Praha, 130, 124
 
Ministerstvo kultury ČSR
Výzkumný ústav zvukové, obrazové a reprodukční techniky
Praha, 130, 206
Ústav pro výzkum kultury
Praha, 130, 58
 
Ministerstvo zdravotnictví ČSR
Institut klinické a experimentální medicíny
Praha, 130, 1162
Ústav pro péči o matku a dítě
Praha, 130, 436
Výzkumný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí
Praha, 130, 216
Výzkumný ústav chorob revmatických
Praha, 130, 223
Ústav hematologie a krevní transfúze
Praha, 130, 306
Výzkumný ústav psychiatrický
Praha, 130, 164
Výzkumný ústav endokrinologický
Praha, 130, 124
Výzkumný ústav stomatologický
Praha, 130, 70
Institut hygieny a epidemiologie
Praha, 130, 1053
 
Ústav sociálního lékařství a organizace zdravotnictví
Praha, 130, 99
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Praha, 130, 235
Ústav vědeckých lékařských informací
Praha, 130, 148
Výzkumný ústav pediatrický
Brno, 130, 106
Výzkumný ústav traumatologický
Brno, 130, 158
Výzkumný ústav klinické a experimentální onkologie
Praha, 130, 405
Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii
Praha, 130, 827
Výzkumný ústav antibiotik a biotransformací
Roztoky u Prahy, 130, 611
Výzkumný ústav pro biofaktory a veterinární léčiva
Pohoří – Chotouň, 141, 337
Výzkumný ústav balneologický
Mariánské Lázně, 141, 213
 
Český úřad geodetický a kartografický
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Zdiby, 120, 105
 
Český geologický úřad
Ústav nerostných surovin
Kutná Hora, 110, 252
 
Výzkumný ústav geologického inženýrství
Brno, 110, 345
 
Ústřední ústav geologický
Praha, 130, 525
 
Český úřad bezpečnosti práce
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Praha, 130, 112
 
Československá televize v ČSR
Výzkumný ústav rozhlasu a televize
Praha, 130, 175
 
Český svaz výrobních družstev
Výzkumný ústav výrobního družstevnictví
Praha, 111, 123