Výzva k předkládání žádostí na pozice externích hodnotitelů/hodnotitelek do PO4 OP PIK pro aktivity Digitální technické mapy

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje dne 22.12.2020 výběrové řízení na pozice externích hodnotitelů/ek projektů Prioritní osy 4 (PO4) Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020 (OP PIK), a to v programu podpory Vysokorychlostní internet - aktivita digitální technické mapy (DTM).
Žádosti o status externí/ho hodnotitelky/hodnotitele1 jsou podávány prostřednictvím portálu externího uživatele IS KP14+ monitorovacího systému MS2014+, viz https://mseu.mssf.cz. Žádost o status externí/ho hodnotitelky/hodnotitele je možné podat pouze v období příjmu žádostí a je ji nutné podepsat s využitím kvalifikovaného elektronického certifikátu. Příručka pro žadatele/žadatelky o status externí/ho hodnotitelky/hodnotitele je zveřejněna zároveň s touto výzvou.
Uchazeč/ka o zařazení do databáze externích hodnotitelů OP PIK musí splňovat tyto požadavky:
► je bezúhonný/á;
► dosáhl/a vysokoškolského vzdělání s praxí v oboru minimálně 3 roky nebo středoškolského vzdělání s praxí v oboru minimálně 5 let, je doporučeno vzdělání technického směru (např. ICT, informatika), ekonomického nebo přírodovědného směru (geografie, kartografie, geoinformatika);
►má praktické zkušenosti a prokazatelnou praxi:
-s geoinformačními technologiemi
-v oboru geodézie, územního plánování, geoinformatiky, apod.
-výhodou je také přehled v oblasti ekonomického řízení, investic, dotací, apod.;
► má prokazatelné znalosti problematiky příslušného oboru a programu Vysokorychlostní internet - aktivity digitální technické mapy (DTM);
► bude zaregistrován/a ve stanoveném termínu v IS KP14+;
► disponuje platným osobním kvalifikovaným certifikátem (využití k elektronickému podpisu v IS KP14+);
► předložil/a vyplněný formulář strukturovaného životopisu, který je součástí této výzvy;
úspěšně absolvuje školení, zajišťovaná Řídicím orgánem, který rozhoduje o rozsahu a formě jednotlivých školení.
Nábor externích hodnotitelů/ek pro OP PIK je dvoukolový. Prvním kolem náboru je elektronická registrace prostřednictvím registračního formuláře a následně posouzení, zda uchazeč/ka splňuje specifikované požadavky na hodnotitele/hodnotitelku. Uchazeči/ky, kteří požadavky splní, budou pozváni na metodické školení. Řídicí orgán OP PIK zajistí, aby hodnotitelé/ky byli seznámeni s cíli programu, podmínkami výzvy, pravidly pro hodnocení a výběr projektů, hodnotícími kritérii, jednotlivými rolemi hodnotitelů/ek v hodnotícím procesu a souvisejícími postupy.
Pro úspěšné podání přihlášky do výběrového řízení je nutné:
Registrovat se do IS KP14+ přes https://mseu.mssf.cz a následně jeho prostřednictvím vyplnit a podat žádost o status hodnotitele v modulu Hodnotitel IS KP14+ lze v období od 22. 12. 2020 do 15. 1. 2021.
Řídicí orgán OP PIK provede následně posouzení předložených žádostí, znalostí a zkušeností uchazečů/ek a vybraným uchazečům/kám předloží návrh na uzavření Dohody o provedení práce nebo Dohody o pracovní činnosti.
V rámci vyplněného životopisu uchazeč/ka volí programy podpory (odbornosti), ve kterých disponuje expertními znalostmi a odborností. Životopis uchazeč/ka vloží do IS KP14+ (záložka Dokumenty).
Programy podpory (odbornosti):
PO4 - Vysokorychlostní internet – digitální technické mapy (DTM);
Hodinová sazba pro hodnocení projektu je 550,- Kč, max. limit pro hodnocení jednoho posudku se odvíjí od výše celkových způsobilých výdajů projektu, max. však činí 15 hod./projekt.
Upozornění: Uchazeči/ky, kteří/é se přihlásili/y do výběrového řízení na pozice externích hodnotitelů/ek pro vypracování odborných externích posudků projektů v programech PO1 OP PIK, konkrétně výzev vyhlášených 11. 6. 2019 a 20. 12. 2019, se do této výzvy již nepřihlašují, ale v případě zájmu o hodnocení projektů pro PO4 OP PIK, kontaktují přímo garanta uvedeného níže.
Z okruhu uchazečů/ek Řídící orgán OP PIK vylučuje zaměstnance/zaměstnankyně žadatelů, poradenských firem a pracovníků/pracovnic podílejících se na zpracování připravovaných a hodnocených Žádostí o podporu projektů v programech OP PIK z důvodu vyloučení možného střetu zájmů.
Uchazeč/ka podáním žádosti stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při výkonu výše uvedené pracovní činnosti znamenaly střet zájmů.
Případné dotazy můžete zaslat (pouze prostřednictvím e-mailu) na následující kontakty:
Ing. David Valíček, MBA –  valicek@mpo.cz.
Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.
Upozornění: Vzhledem k tomu, že proces registrace se sestává z několika kroků, včetně lhůty potřebné pro zaslání aktivačního kódu, doporučujeme neodkládat registraci na poslední den otevření výzvy. Na dotazy, připomínky a případné problémy s registrací nebude brán po ukončení výběrového řízení zřetel.
[1] Externí hodnotitel/hodnotitelka může zajišťovat také činnost arbitra/arbitryně pro arbitrážní hodnocení
[2] Bezúhonnost se dokládá u vybraných uchazečů/ek k podpisu Dohody o provedení práce nebo Dohody o pracovní činnosti, a to výpisem z trestního rejstříku ne starším 3 měsíce (22.12.2020)