Vzdělání rodičů má podle vědců velký vliv na pravděpodobnost přežití dítěte

Studie se jako jedna z mála zabývala vzděláním matek i otců a snažila se zjistit, jaký vliv tento faktor má na ochranu zdraví dítěte
Nová studie provedená výzkumníky z Institutu pro měření a hodnocení zdraví (IHME) na Lékařské fakultě Washingtonské univerzity a Centra pro výzkum globálních nerovností v oblasti zdraví (CHAIN) zjistila, že riziko úmrtí dítěte se významně snižuje v souvislosti s vyšším počtem let vzdělání rodičů.
Podle studie každý jeden rok vzdělání matky snižuje riziko úmrtí u dětí mladších 5 let o 3 % a děti narozené matkám s 12 lety vzdělání mají o více než 30 % nižší pravděpodobnost úmrtí před dosažením 5 let věku než děti narozené matkám bez žádného vzdělání. Dvanáct let vzdělání otce snížilo riziko úmrtí dítěte do pěti let o 17 % v porovnání se situací, kdy otec neměl žádné vzdělání.
„Výsledky tohoto výzkumu jsou velice zajímavé, protože pozitivní účinky vzdělání se projevují napříč geografickými oblastmi a časem," řekl Hunter York, hlavní autor studie. „I když tato data nemají kauzální charakter, ukazují na vztah, který přesahuje vliv chování souvisejícího s nižším vzděláním, jako je například kouření, nebo zásahy státu, jejichž cílem je zvýšit míru přežití dětí bez ohledu na úroveň vzdělání jejich rodičů, jako je například poskytování antikoncepce. Jedná se o důležité mechanismy ovlivňující vztah mezi vzděláním a zdravím dětí, ale naše výsledky naznačují příznivou funkci vzdělání jako takového."
Autoři studie zdůraznili důležitost dalšího výzkumu otcovského vzdělání, které je studováno mnohem méně než vzdělání matek.
„Dokonce i po kontrole vzdělání matky má vzdělání otce stále význam," uvedla profesorka Emmanuela Gakidou, jedna z hlavních autorek studie. „Většina studií se zabývá pouze délkou vzdělání matek, ale je nezbytné pochopit a analyzovat souvislosti a nepodceňovat přínos vzdělání otců."
Do analýzy bylo zahrnuto více než 300 studií z 92 zemí, a pokrývala tak více než tři miliony živě narozených dětí. Výzkumníci zjistili, že ochranný účinek školní docházky rodičů sílí s rostoucím věkem dítěte, ale je významný pro všechny věkové skupiny do 5 let.
– U novorozenců (0-27 dní) snížil každý další rok vzdělávání matky riziko úmrtí o 1,5 %. Každý rok vzdělání otce snížil riziko o 1,1 %.
– U kojenců (1-11 měsíců) snížil každý rok vzdělání matky riziko úmrtí o 3,7 %. Každý rok vzdělání otce snížil riziko o 1,8 %.
– U malých dětí (1-4 roky) snížil každý rok vzdělání matky riziko úmrtí o 4,4 %. Každý rok vzdělání otce snížil riziko o 2,2 %.
Tento vztah se projevil napříč regiony i po zohlednění životních poměrů, výše příjmů, úrovně vzdělání partnera a pohlaví dítěte.
„Je třeba dále snižovat dětskou úmrtnost a klíčem k tomu mohou být investice do vzdělávání," řekl ředitel Centra pro výzkum globálních nerovností v oblasti zdraví profesor Terje Andreas Eikemo. „Je načase, aby se vzdělání dostalo do popředí mezinárodní politické agendy jako faktor určující pravděpodobnost přežití dětí po celém světě."
Důležité je, že studie rovněž zjistila, že dopad každého dalšího roku vzdělání na přežití dětí zůstává stejný pro základní, střední i vysokoškolské vzdělání, což naznačuje, že zaměření pouze na základní vzdělání opomíjí příležitost ke snížení počtu úmrtí dětí mladších pěti let a poskytnout dětem nejlepší šanci na přežití.
„Vzdělání a zdraví spolu souvisí i napříč generacemi," uvedl Kam Sripada, jeden z hlavních autorů studie. „Všeobecný přístup ke kvalitnímu školnímu vzdělání musí být prioritou od nejútlejšího věku až po vysokoškolské vzdělání, a to jak proto, abychom podpořili současnou generaci v dosažení jejího potenciálu, tak proto, abychom pomohli přežít a prosperovat generaci příští."
Studie byla financována Norskou výzkumnou radou, Nadací Billa a Melindy Gatesových a Komisí Rockefellerovy nadace a Bostonské univerzity pro sociální determinanty, data a rozhodování.
Pozn. redakce: Z logiky věci vyplývá, že čím mají rodiče vyšší vzdělání, tak jsou na tom příjmově lépe než rodiče bez nebo s nižším vzděláním. Ke snižování dětské úmrtnosti je však třeba využít všechny cesty, které by vedly k jejímu omezení. (12.6.2021)