Xerox pokračuje směrem k uhlíkové neutralitě. O změně klimatu školí zaměstnance po celém světě

Společnost Xerox zveřejnila vlastní zprávu o globální společenské odpovědnosti firem (CSR) za rok 2022. Ta popisuje pokrok a cíle související s probíhajícími aktivitami společnosti v oblasti společenské odpovědnosti, veřejné správy a vlivu na životní prostředí. Xerox zavedl školení o změně klimatu pro všechny zaměstnance po celém světě jako součást svého závazku k dosažení cíle Net Zero 2040.
„Společnost Xerox se dlouhodobě věnuje své roli společensky odpovědné firmy a přispívá k vytváření udržitelnější budoucnosti. Jednotlivé týmy pracují na tom, co je nejlepší pro všechny lidi, životní prostředí a naši společnost. Naši kolegové jdou příkladem. Podporují kulturu, která dodržuje nejvyšší etické standardy, a jejich letošní úspěchy jsou základem pro to, abychom do roku 2040 dosáhli uhlíkové neutrality,“ řekl Steven Bandrowczak, výkonný ředitel společnosti Xerox.
V rámci cíle dosáhnout do roku 2040 nulových emisí zavedla společnost Xerox pro všechny zaměstnance po celém světě školení o změně klimatu, aby je seznámila s postupem, jak dosáhnout nulových emisí a jak k tomu mohou osobně přispět. Společnost také snížila spotřebu energie ve svých provozech, které tvoří většinu emisí skleníkových plynů, o 12,8 % v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020.
Mezi další hlavní body zprávy patří například:
► zahájení Dnů dobrovolnictví Xerox (Xerox Volunteer Days), v rámci kterých více než 500 zaměstnanců dobrovolně odpracovalo přes 7 tisíc hodin ve svých místních komunitách;
► realizace důkladného plánu společnosti v oblasti rozmanitosti, inkluze a sounáležitosti. To vedlo ke zvýšení rozmanitosti a inkluzivity zaměstnanců společnosti Xerox;
► začlenění environmentálních, sociálních a správních ukazatelů do kritérií odměňování vrcholového managementu;
► spolupráce s agenturou EPA na vývoji a zavedení kritérií ENERGY STAR pro repasované výrobky a uvedení tří nových repasovaných modelů, které jsou certifikovány podle nových norem.
Tradice v inovacích
Myšlenky obsažené ve zprávě o globální společenské odpovědnosti firem za rok 2022 jsou v souladu s tradicí společnosti Xerox v oblasti inovací, jež spočívá ve využívání nových technologií k řešení skutečných problémů. Společnost Xerox využila systém CareAR k diverzifikaci svých servisních služeb a díky možnostem vzdálené podpory CareAR snížila počet návštěv u klientů o více než 21 000 za pouhý jeden rok, čímž snížila své emise o více než 269 000 tun CO2. Společnost Xerox také získala grant od amerického ministerstva energetiky, aby rozvinula své úsilí v oblasti čistých technologií a pomohla snížovat negativní dopady lidstva na životní prostředí.
Společnost Xerox připravila zprávu o společenské odpovědnosti firem za rok 2022 v souladu se standardy Global Reporting Initiative (GRI) a cíli udržitelného rozvoje OSN (SDGs). Kromě toho společnost Xerox pokračuje ve zveřejňování svých ukazatelů CSR s využitím standardů Rady pro účetní standardy udržitelného rozvoje (SASB) a Pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem (TCFD), aby zajistila všem zainteresovaným stranám plnou transparentnost svého pokroku v oblasti CSR.
Další informace o aktivitách společnosti Xerox v oblasti společenské odpovědnosti firem a o našich zprávách SASB a TFCD naleznete na adrese www.xerox.com/csr. (3.11.2022)