Za pouhý rok bylo při zavádění výroby baterií v Evropě dosaženo pokroku

Pouze jeden rok od zahájení činnosti Evropské bateriové aliance je zaveden akční plán Komise, staví se první pilotní výrobní zařízení a byly oznámeny další projekty, které pomohou EU stát se hlavním aktérem ve strategické oblasti inovací a výroby baterií.
Baterie budou pro automobilový průmysl ve 21. století stejně důležité, jako pro něj byl ve 20. století spalovací motor. Pokud si má EU zachovat své vedoucí postavení nejen v automobilovém průmyslu, ale také v oblasti čistých energetických systémů, musí mít nezávislé kapacity pro vývoj a výrobu baterií. Místopředseda Evropské komise Šefčovič 15. října 2018 pořádal se zástupci členských států a generálními řediteli setkání na vysoké úrovni, na němž byly představeny hlavní úspěchy a projednány další rozhodné kroky.
Maroš Šefčovič, místopředseda Komise odpovědný za energetickou unii, uvedl: „Jsem velmi hrdý na to, že Evropská bateriová aliance vytváří pozitivní impulsy pro spolupráci. U příležitosti prvního výročí této aliance již díky spolupráci s Evropskou investiční bankou, několika vládami a průmyslem můžeme ukázat, jak do sebe jednotlivé části skládanky zapadají. V Evropě nyní vytváříme celý hodnotový řetězec, jehož základem je udržitelná výroba baterií, a snažíme se toho dosáhnout rychlostí světla.“
Komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowska dodala: „Tato aliance je základem naší průmyslové politiky. Silné bateriové odvětví velmi napomáhá naší snaze o podporu čisté mobility. Standardním příkladem jsou elektromobily, ale již také přemýšlíme o tom, jak by bateriová aliance mohla být užitečná pro nákladní vozidla, námořní dopravu a trajekty. Pokud si Evropa přeje být v této oblasti vedoucím hráčem a konkurovat ostatním velkým průmyslovým subjektům z celého světa, musíme si pospíšit.“
Pro Evropu je výroba baterií z důvodu přechodu na čistou energii a pro modernizaci a konkurenceschopnost průmyslu včetně automobilového odvětví strategickou nutností. To zároveň povede k vytváření pracovních míst a růstu, ke stimulaci výzkumu a inovací a k přípravě evropského průmyslu na podporu opatření v oblasti klimatu, která EU stanovila s cílem bojovat proti změně klimatu a také v souvislosti s Pařížskou dohodou. Kromě toho je cílem „nové strategie průmyslové politiky“ Komise, aby EU získala vedoucí postavení v oblasti inovací, digitalizace a snižování emisí uhlíku.
Strategický akční plán pro baterie se dotýká všech činností, které mohou členským státům, regionům a evropskému průmyslu pomoci zavádět konkurenční, inovativní a udržitelné projekty na výrobu baterií v EU. Patří mezi ně opatření týkající se přístupu k surovinám, výzkumu a inovací, dovedností a regulačního rámce, který zajistí, aby baterie uváděné na trh byly nejen konkurenceschopné, vysoce kvalitní a bezpečné, ale také udržitelné a recyklovatelné. Akční plán vychází z diskusí s klíčovými subjekty z oblasti průmyslu, se zainteresovanými členskými státy a s Evropskou investiční bankou.
Na straně průmyslu již bylo v mnoha oblastech dosaženo značného pokroku.
Ekosystém EU:
Za dobu kratší než jeden rok se Evropskému inovačnímu a technologickému institutu (EIT) InnoEnergy podařilo zmobilizovat a řídit síť přibližně 260 inovačních a průmyslových subjektů pocházejících ze všech segmentů hodnotového řetězce baterií. Tito klíčoví hráči se zavázali investovat do akcí a projektů, které společně označili jako nejvyšší priority. Patří mezi ně výroba článků, využití použitých baterií, ekoznačka, snižování uhlíkové stopy při výrobě, informační středisko pro recyklaci baterií, režim vozidlo-síť a také posílená spolupráce mezi univerzitami a společnostmi za účelem vytváření příslušných vzdělávacích a školicích programů.
Výrobní projekty:
Materiály pro baterie
Společnost Umicore v červnu 2018 oznámila významnou investici do výroby katodových materiálů v Polsku (Nisa). Výrobní závod bude využívat nejmodernějších technologií a s dodávkami má začít koncem roku 2020. Kromě toho bude v Belgii vybudováno nové odborné středisko pro výrobní proces s cílem vyvinout a rozšířit vysoce účinné výrobní technologie.
Společnost BASF, která je na trhu s materiály pro baterie významným aktérem, očekává rychlý růst trhu s lithium-iontovými bateriemi a plánuje v Evropě další výrobní kapacity.
Společnost Solvay pracuje na vývoji nejmodernějších elektrolytů a pojiv a separátorů pro elektrody, které jsou potřebné pro vysoce účinné baterie, a zvažuje výstavbu výrobního závodu v Evropě.
Bateriové články
V rámci projektu pod vedením švédské společnosti Northvolt (link is external) byly zahájeny práce na výstavbě demonstrační linky (s půjčkou od Evropské investiční banky ve výši 52,5 milionu eur).
Výroba má být zahájena v druhé polovině roku 2019. Společnost Northvolt rovněž získala povolení k výstavbě rozsáhlejšího zařízení ve švédském Skellefteå. Cílem je v roce 2023 zvýšit výrobu až na 32 GWh.
Skupina BMW Group, Northvolt a Umicore vytvořily společné technologické konsorcium, aby mohly úzce spolupracovat na dalším rozvoji kompletního a udržitelného hodnotového řetězce bateriových článků pro elektrifikovaná vozidla v Evropě.
V únoru 2018 oznámil výrobce baterií SAFT vytvoření konsorcia se společnostmi Solvay, Umicore, Manz a dalšími subjekty, jehož cílem je vývoj a výroba bateriových článků, a to nejprve s pokročilou lithium-iontovou technologií, po níž bude následovat lithium-iontová baterie s pevným elektrolytem.
Společnost Siemens spolupracuje se subjekty v celém hodnotovém řetězci výroby článků na výrobních problémech a jejich řešeních a nedávno zahájila pilotní provoz prvních plně automatizovaných a digitalizovaných produkčních linek v Evropě.
Společnosti a výzkumné instituce v Německu pracují s velkým nasazením na brzkém zavedení výroby bateriových článků v Německu.
I další subjekty v EU se podílejí na výstavbě zařízení na výrobu bateriových článků, přičemž jde zejména o aplikace pro skladování energie (FAAM v Itálii a MES v České republice).
Seznam ohlášených výrobních projektů a investic není ani zdaleka vyčerpávající.
Komise započala s rychlou realizací strategického akčního plánu pro baterie. Probíhají klíčové akce v těchto oblastech:
Regulační rámec. Práce na novém nařízení o ekodesignu rychle postupují a zaměřují se na stanovení kritérií výkonnosti a udržitelnosti, která budou muset baterie splňovat, aby mohly být uvedeny na trh EU. Probíhá práce na přípravné studii a 20. prosince se v Bruselu uskuteční první veřejná konzultace zúčastněných stran. V souvislosti s ekodesignem baterií dnes Společné výzkumné středisko Komise také zveřejnilo výsledky průzkumu norem týkajících se baterií. Do konce letošního roku by rovněž měla být zveřejněna zpráva Komise o hodnocení směrnice EU o bateriích, která se bude zabývat mimo jiné shromažďováním odpadních baterií, mírou recyklace dosažené v rámci EU nebo systémem označování. Výsledky studie, ze které bude vycházet hodnocení, budou k dispozici do konce října.
Suroviny. Konference na vysoké úrovni o surovinách, která se bude konat 14. listopadu v Bruselu, předloží doporučení vycházející z dialogu s členskými státy o surovinách pro výrobu baterií, který Komise zahájila s cílem vytvořit atraktivní rámcové podmínky pro průzkum, těžbu a recyklaci surovin pro výrobu baterií v Evropě. Komise také vyzývá průmysl, aby v EU vybudoval kapacity pro rafinaci surovin.
Meziregionální partnerství pro oblast baterií. Na pracovním setkání 8. října bylo zřízeno meziregionální partnerství pro oblast baterií. Slovinsko navrhlo převzít společně se sedmi regiony vedení v oblasti pokročilých materiálů. Toto partnerství bude moci využívat podpory od zvláštních týmů zřízených v rámci Komise a může rovněž požádat o externí poradenství, aby mohlo rychle dojít k šíření poznatků a jejich komercializaci. Další partnerství pod vedením Lombardie, které se zaměřuje na demontáž a opětovné zpracování baterií, již značně pokročilo při vytváření sítě pilotních demonstračních zařízení na recyklaci. Zájem zapojit se do těchto partnerství vyjadřují v závislosti na svých silných stránkách i další regiony. Finanční podpora je poskytována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).
Výzkum. Dne 24. ledna 2019 bude zveřejněna výzva k podávání návrhů týkajících se různých témat souvisejících s bateriemi s celkovým rozpočtem 114 milionů eur z programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020. Tato výzva má rovněž podpořit cíle Evropské bateriové aliance. V roce 2020 budou zveřejněna další témata týkající se projektů v oblasti baterií s celkovým rozpočtem 70 milionů eur. Pro příští víceletý finanční rámec má Komise rovněž v úmyslu navrhnout „partnerství“ pro oblast baterií v rámci programu Horizont Evropa. Zároveň se zřizuje nová evropská platforma pro technologii a inovace, jejímž cílem je dosáhnout dalšího pokroku u priorit v oblasti výzkumu baterií, definovat dlouhodobé vize, vypracovat agendu strategického výzkumu a podrobné plány. Vedení této platformy se ujmou průmyslové subjekty, výzkumná obec a členské státy.
Dovednosti. V rámci programu Erasmus+ bude na konci října 2018 zveřejněna další výzva k předkládání návrhů pro aliance odvětvových dovedností, které provádějí plán pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností. Tato nová výzva se bude vztahovat na šest odvětví včetně „baterií pro elektromobilitu“. Vybrané aliance v rámci plánu pro odvětvovou spolupráci vymezí nedostatky a budoucí potřeby tohoto odvětví v oblasti dovedností, vypracují strategii odvětvových dovedností, budou pracovat na evropských klíčových profesních profilech a evropských hlavních osnovách odborného vzdělávání, jež budou relevantní pro trh práce, a připraví akční plán pro jejich provádění na vnitrostátní nebo regionální úrovni.
Souvislosti
Činnost Evropské bateriové aliance zahájil v říjnu 2017 místopředseda Šefčovič s členskými státy a zástupci průmyslu. Tato platforma pro spolupráci nyní sdružuje Evropskou komisi, zainteresované členské státy EU, Evropskou investiční banku a více než 260 subjektů z oblasti průmyslu a inovací a jejím cílem je vytvořit v Evropě konkurenceschopný, inovativní a udržitelný hodnotový řetězec, jehož základem je udržitelná výroba bateriových článků. Aby se předešlo technologické závislosti na našich konkurentech a aby se zúročil potenciál pro tvorbu pracovních míst, růst a investice v oblasti baterií, musí Evropa v celosvětové soutěži nabrat rychlé tempo. Podle dostupných prognóz by trh s bateriemi mohl od roku 2025 dosáhnout hodnoty 250 miliard eur ročně. Na pokrytí poptávky pouze v EU by podle konzervativních odhadů bylo v Evropě třeba alespoň 20 „gigatováren“ (velkých zařízení na výrobu bateriových článků). Rozsah a rychlost potřebných investic vyžadují k řešení tohoto průmyslového problému společné úsilí.
Hlavním výsledkem činnosti Evropské bateriové aliance byl dosud strategický akční plán pro baterie přijatý v květnu 2018 a průmyslové investice oznámené v oblasti materiálů pro baterie a bateriových článků. Akční plán, který je součástí třetího balíčku „Evropa v pohybu“ doplňujícího ambiciózní program Junckerovy Komise týkající se modernizace mobility, tvoří soubor zásadních opatření v oblasti kritických surovin, výzkumu a inovací v EU nebo regulačních požadavků na podporu konkurenceschopnosti našich společností. (22.10.2018)