Za uplynulé tři roky zprostředkoval ÚP ČR práci více než 1,1 mil. lidí

„Úřad práce ČR intenzívně komunikuje a spolupracuje se zaměstnavateli v rámci všech kontaktních pracovišť v jednotlivých krajích ČR. Jen v průběhu loňského roku zrealizovali naši specialisté celkem 18 178 osobních monitorovacích návštěv u zaměstnavatelů a uskutečnili s nimi více než 5 tisícovek informačních kontaktů. ÚP ČR uspořádal pro zaměstnavatele v celé republice 4 194 předvýběrových a 2 630 výběrových řízení, 116 veletrhů vzdělávání a pracovních příležitostí a na jednotlivých kontaktních pracovištích ÚP ČR proběhlo 310 seminářů určených zaměstnavatelům,“ vypočítává ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.
Každý rok Úřad práce ČR také monitoruje situaci na regionálních trzích práce, a to v rámci dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli. Tímto způsobem jich loni oslovil téměř 40 tisíc. Celkový počet všech přímých kontaktů se zaměstnavateli pak činil 68 721.
„Dalšími aktivitami, které usnadňují uchazečům zprostředkování zaměstnání, jsou exkurze zástupců Úřadu práce ČR přímo u zaměstnavatelů. Naši zaměstnanci tak mohou klientům předat podrobné informace o konkrétní pozici či pracovním prostředí. Uchazeči pak mají následně mnohem přesnější představu o výkonu práce a pracovních podmínkách,“ doplňuje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Brně Josef Bürger.
V současné době se výrazně objevuje trend, kdy řada uchazečů, zejména těch, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, ztrácí motivaci pracovat, a to např. kvůli nízké úrovni vzdělání, popř. neaktuální kvalifikaci, nedostatku praxe, exekuci, omezené mobilitě, věkovému, zdravotnímu handicapu či péči o malé děti nebo osobu blízkou. To vše výrazným způsobem snižuje jejich šance na získání práce.
Úkolem ÚP ČR je pokusit se odstranit tyto bariéry a pomocí nástrojů, opatření aktivní politiky zaměstnanosti a cíleného poradenství vyrovnat nesoulad poptávky a nabídky na trhu práce. Tedy obsadit co nejvíce volných pracovních míst uchazeči 
z jeho evidence. Díky individuální práci s klienty se v současné době daří umisťovat na trh práce dříve hůře uplatnitelné uchazeče o zaměstnání.
„Tak například je zařazujeme do poradenských programů a vhodných projektových aktivit. Za snížením podílu dlouhodobě nezaměstnaných pak stojí především nadstandardní proaktivní komunikace ze strany ÚP ČR se zaměstnavateli v regionech nebo cíleně nabízené rekvalifikace, jejichž složení a obsah odpovídají potřebám zaměstnavatelů,“ přibližuje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě Petr Prokop.
„Naším prvořadým posláním je včasné a kvalitní zprostředkování zaměstnání. Toho docilujeme intenzivní komunikací se zaměstnavateli, efektivní prací s uchazeči o zaměstnání a účelnou realizací nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti doplněnou projekty určenými nejvíce znevýhodněným uchazečům, zejména těm s kumulovanými hendikepy,“ uzavírá ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami Renata Malichová. (4.3.2019)