Žádost o dotaci na územní plány a na architektonické a urbanistické soutěže obcí lze podávat

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci na zpracování územních plánů obcí a zcela nově výzvu na podporu architektonických a urbanistických soutěží obcí. Pro žadatele je připraveno celkem 25 milionů korun.
„Těší mě, že již počtvrté vyhlašujeme výzvu na zpracování územních plánů, neboť právě tato územně plánovací dokumentace pomáhá obcím v jejich rozvoji. Přicházíme také s novinkou, a tou je dotace na architektonické a urbanistické soutěže, které pořádají obce. Je nepochybné, že tyto soutěže prokazatelně zvyšují kvalitu staveb a projektů, které na jejich základě vznikají, a to jak z hlediska funkčnosti a estetiky, tak i z hlediska nákladů na jejich provoz a životnost. Obce tak mají možnost efektivně vybrat projektanta budoucího díla,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
První z výše zmíněných dotačních možností je zaměřena na zpracování územních plánů obcí. Možnými žadateli jsou obce na území ČR (mimo obce s rozšířenou působností, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na zpracování návrhu územního plánu z Integrovaného operačního programu, Integrovaného regionálního operačního programu nebo z Programu rozvoje venkova). Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně však 400 000 Kč. Pro rok 2019 je v rozpočtu MMR připraveno pro tento program 20 mil. Kč. Tato dotace může být poskytnuta obcím, které nemají žádný územní plán, nebo mají územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru schválený před 1. 1. 2007 zastupitelstvem obce.
Dotace v rámci dotačního titulu Architektonické a urbanistické soutěže obcí je zaměřena na podporu uspořádání architektonických a urbanistických soutěží obcí v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů. Podpora se poskytuje ve formě dotace na konkrétní soutěž, a to pouze na dílčí část celkových nákladů soutěže, konkrétně na ceny a odměny uvedené v soutěžních podmínkách. Podpora bude poskytována až do výše 50 % souhrnné výše cen a odměn uvedených v soutěžních podmínkách, maximálně však do výše 400 000 Kč na jednu soutěž. Možnými žadateli jsou pouze obce. Pro rok 2019 je v rozpočtu MMR připraveno pro tento program 5 mil. Kč.
Žadatelé o dotaci na zpracování územních plánů mohou žádosti o podporu podávat od 5. listopadu 2018 do 31. ledna 2019 (do 12 hodin). Žadatelé o podporu na uspořádání architektonických a urbanistických soutěží mohou žádosti o podporu podávat od 5. listopadu 2018 do 15. února 2019 (do 12 hodin). (8.11.2018)