Zahraniční obchod ovlivnila nižší hodnota dovozu fosilních paliv

Podle předběžných údajů skončila v říjnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 
7,2 mld. Kč, což byl meziročně o 7,8 mld. Kč lepší výsledek.
Celkovou bilanci zahraničního obchodu v národním pojetí příznivě ovlivnil především meziročně nižší schodek bilance ropy 
a zemního plynu o 4,0 mld. Kč. Dále vzrostl přebytek obchodu se stroji a zařízeními o 2,5 mld. Kč, zlepšila se bilance ostatních dopravních prostředků o 1,4 mld. Kč (přechodem z pasiva do aktiva) a záporné saldo u základních kovů se zmenšilo 
o 1,3 mld. Kč.
Nepříznivý vliv na celkovou bilanci byl patrný hlavně u počítačů, elektronických a optických přístrojů, kde se prohloubil deficit 
o 2,8 mld. Kč. Kladné saldo bilance s motorovými vozidly meziročně kleslo o 0,7 mld. Kč.
Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v říjnu přebytkem 64,2 mld. Kč a byla tak meziročně o 0,4 mld. Kč 
vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 7,6 mld. Kč a dosáhl 55,5 mld. Kč.
Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 0,8 %, zatímco dovoz vzrostl o 0,9 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 0,2 %) i dovozu (o 1,2 %).
Ve srovnání se stejným měsícem roku 2018 klesl vývoz o 3,2 % na 335,9 mld. Kč a dovoz o 5,5 % na 328,7 mld. Kč. 
Letošní říjen měl o jeden pracovní den méně než říjen předchozího roku.
V lednu až říjnu 2019 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 143,8 mld. Kč, což představovalo meziroční růst 
o 57,8 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 3,1 % a dovoz o 1,2 %.
Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.
Informace o pohybu zboží přes hranice
Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se v říjnu 2019 v běžných cenách meziročně snížil vývoz o 2,9 % a dovoz o 5,0 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 422,2 mld. Kč a dovoz zboží 380,5 mld. Kč.
Podle dat Eurostatu byl v září 2019 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,3 % a 2,9 %.  Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika. (9.12.2019)