Zákaz prodeje alkoholu mladistvým někteří stále nedodržují

Česká obchodní inspekce kontrolovala ve 3. čtvrtletí 2019 nabídku, prodej a skladování alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Zaměřila se zejména na zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zjistila ve 198 případech. Z tohoto počtu ve 132 případech prodejci porušili zákaz prodeje 
a podávání alkoholického nápoje osobě mladší 18 let.
ČOI od 1. července do 30. září 2019 prověřovala dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
V rámci této kontrolní akce provedla celkem 1 698 kontrol a u 895 zjistila porušení právních předpisů, což představuje 
52,7 % z celkového počtu provedených kontrol.
Porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, bylo zjištěno ve 198 případech. Z tohoto počtu ve  132 případech prodejci porušili zákaz prodeje a podávání alkoholického nápoje osobě mladší 18 let.
V rámci kontrolní akce byly k 189 kontrolám přizvány osoby mladší 18 let a 175 kontrol bylo provedeno v součinnosti s dalšími orgány státní správy. Jednalo se o Policii ČR ve 109 případech, živnostenské úřady v 65 případech, hasičský záchranný sbor ve 26 případech, celní správu ve 24 případech, orgány hygienického dozoru ve 24 případech, městskou policii v 7 případech, městský obecní úřad v 6 případech, Českou inspekci životního prostředí v 1 případě. Některých kontrol se zúčastnilo více orgánů státní správy současně.
Do celkového počtu jsou zahrnuty i údaje z kontrol uskutečněných v rámci mimořádné kontrolní akce „HAZARD, ALKOHOL A DĚTI“.
Zjištěné nedostatky
Porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, bylo zjištěno ve 198 případech. Z tohoto počtu ve 132 případech prodejci porušili zákaz prodeje a podávání alkoholického nápoje osobě mladší 18 let (§ 11 odst. 5), ve 44 případech inspektoři ČOI zjistili, že nebylo dodrženo příslušné ustanovení, jelikož prodejci neumístili na místech prodeje alkoholických nápojů pro spotřebitele zjevně viditelný text týkající se zákazu prodeje těchto nápojů osobám mladším 18 let, případně nebyl tento text pořízen v zákonem stanoveném provedení (§ 13 odst. 1), v 7 případech prodejci na místech prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret neumístili pro spotřebitele zjevně viditelný text o zákazu prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let, případně nebyl tento text pořízen v zákonem stanoveném provedení (§ 5 odst. 2), v 7 případech prodávající porušili zákaz prodávat nebo podávat tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety a kuřácké pomůcky osobě mladší 18 let (§ 3 odst. 4). V 8 případech byla zjištěna další porušení ustanovení tohoto zákona v menším rozsahu.
Porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, bylo kvalifikováno ve 4 případech. Ve 3 případech prodávající účtovali spotřebiteli cenu vyšší, než byla cena uvedená na tabákové nálepce (§ 112) a v 1 případě prodávající porušil zákaz vázat prodej cigaret na prodej jiných předmětů (§ 110 odst. 3,).
Porušení dalších obecně závazných právních předpisů
Porušení některého z ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo prokázáno celkem v 938 případech. Mezi nejčastější porušení, a to ve 370 případech, patřilo neseznámení spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb (§ 12), v 301 případech došlo k porušování zásad poctivosti prodeje ( § 3), ve 130 případech nebyl vydán doklad o zakoupení výrobků, ačkoli si o něj spotřebitel požádal nebo vydání dokladu bez potřebných náležitostí (§ 16). Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v menším počtu.
V 34 případech bylo zjištěno porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v 24 případech došlo k porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES a ve 22 případech bylo kvalifikováno porušení dalších zákonů v dozorové kompetenci České obchodní inspekce.
V některých kontrolních případech bylo zjištěno porušení více zákonů, resp. ustanovení, současně.
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce uložila ve 3. čtvrtletí 2019 celkem 764 pokut v  hodnotě 4 211 000 Kč. Uvedené počty pokut a jejich výše se vztahují i k dalším porušením právních předpisů, která byla v rámci kontrol zjištěna, a mohou se tak projevit i v jiných kontrolních akcích. V některých případech se jedná o sdružené pokuty, které byly uloženy za nedostatky zjištěné při více kontrolách v různých provozovnách jednoho prodávajícího.
Pro porušení povinností stanovených zvláštními předpisy byl v rámci kontrolní akce uložen zákaz prodeje na 2 571 kusů výrobků v celkové hodnotě 124 649,70 Kč a zákaz používání na 85 kusů neověřených měřidel, která neodpovídala obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu. (30.12.2019)