Záruky cestovním kancelářím budou poskytovány i v roce 2022, mohou žádat o tuto formu podpory u Národní rozvojové banky do konce června

Podpora navazuje na úspěšný program MPO COVID – Záruka CK, který běžel do konce roku 2021. V rámci tohoto programu bylo poskytnuto cestovním kancelářím celkem 134 záruk v objemu 121,2 milionů Kč. MMR na tento úspěšný program navazuje hned od 3. 1. 2022, kdy byl spuštěn příjem žádostí o poskytnutí záruk.
Podpora je určena pro cestovní kanceláře podnikající dle zákona o č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem pomoci jim splnit zákonnou povinnost sjednat pojištění záruky pro případ úpadku (pojištění pro případ úpadku). Cestovní ruch je dosud stále jedním z nejvíce postižených oblastí v důsledku celosvětové pandemie koronaviru.
Povinnost sjednání pojištění pro případ úpadku je cestovním kancelářím uložena § 6 zákona č. 159/1999 Sb. Národní rozvojová banka, a.s. (NRB) poskytne portfoliovou záruku CK a to ve prospěch pojišťovny, se kterou má cestovní kancelář uzavřenu smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku podle sjednávající s cestovní kanceláří pojistnou smlouvu si ochranu pro případ úpadku dle § 6 zákona č. 159/1999 Sb.
Bankovní záruka NRB bude mít následující parametry:
► způsobilý žadatel: CK nebo cestovní agentura (CA; jež byla CK, ale protože nedosáhla na povinné pojištění, tak nyní působí jako CA, nejdéle však od 12.3. 2020) podnikající dle zákona o č. 159/1999 Sb. - zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
► způsobilý výdaj: spoluúčast ve finančním vyjádření požadovaná pojišťovnou pro uzavření pojistné smlouvy
► míra ručení: záruka (NRB) bude činit nejvýše 75 % z požadované spoluúčasti CK do 30 % limitu pojistného plnění (maximální pojistné částky) a max. do výše 8 mil. Kč (CK se vlastními prostředky podílí nejméně na 25% požadované spoluúčasti)
► doba platnosti záruky: záruka může přesáhnout sjednanou pojistnou dobu maximálně o 6 měsíců, tj. max. do konce roku 2023.
► Do Programu mohou být zařazeny také CK, které budou mít pojišťovnou stanovenou povinnou spoluúčast více jak 30% pojistné částky. NRB bude ručit do limitů výše uvedených.
► Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím Programu bude žadateli poskytována podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.
► Podpora může být poskytnuta také dle bodu 3.1. Sdělení Komise: Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19, dle kterého lze poskytovat záruky až do výše 2 300 000 EUR podnik na řešení naléhavých potřeb likvidity. ► Podpora dle bodu 3.1. Dočasného rámce může být poskytnuta až po pravomocném schválení notifikace Programu Evropskou komisí.
► Záruka může být poskytnuta k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců, přičemž začátek sjednané pojistné doby nastane v období mezi 1. 1. 2022 a 30. 6. 2022.
► Poplatek za poskytnutí záruky činí 1% z výše poskytnuté záruky.
Pro žadatele: Veškeré potřebné údaje naleznou podnikatelé na Záruka CK - NRB. (5.1.2022)