Změna definice jednotek soustavy SI vstupuje v platnost

Definice základních jednotek prochází největší změnou ve své historii. Nově jsou fyzikální jednotky mezinárodní soustavy SI definovány na základě vazby k pevně stanoveným hodnotám přírodních konstant. Proces, který vedl ke změně definic základních jednotek SI, navrhl Mezinárodní výbor pro Váhy a míry CIPM v roce 2011.
Na 26. zasedání Generální konference pro váhy a míry ve Versailles v listopadu 2018, kde ČR reprezentovali zástupci Českého metrologického institutu, příspěvkové organizace Ministerstva průmyslu a obchodu, byla schválena redefinice čtyř základních jednotek Mezinárodní soustavy jednotek (kilogram, ampér, kelvin a mol). Zároveň byly formulovány nové definice pro sekundu, metr a kandelu.
Nově definované jednotky mezinárodní soustavy SI vstupují v platnost dnes, kdy se celosvětově slaví Den metrologie (na počest podepsání smlouvy zvané Metrická konvence dne 20. 5. 1875 v Paříži).
Definice kilogramu, ampéru, kelvinu a molu byly principiálně změněny tak, aby každá z těchto jednotek byla pevně vázána na určitou neměnnou vlastnost přírody – přírodní konstantu. Důležitým požadavkem na nové definice byla i zpětná kompatibilita, tedy aby nové jednotky byly stejně velké jako stávající s maximální dostupnou přesností. Jedná se o následující konstanty:
frekvence záření, které vzniká při přechodu atomu cesia-133 mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu,
rychlost světla ve vakuu,
Planckova konstanta,
elementární náboj,
Boltzmannova konstanta,
Avogadrova konstanta,
světelná účinnost monochromatického záření o frekvenci 540 THz .
Mezinárodní soustava jednotek SI (Système international d'unités) je nejdůležitější a jedinou celosvětově používanou soustavou jednotek, která je zásadní pro všechny obory lidské činnosti od obchodu přes průmysl až po vědu a výzkum. Její vytvoření je základním výsledkem mezinárodní smlouvy, známé jako Metrická konvence. Jejím jádrem je sedm základních jednotek, a to sekunda, metr, kilogram, ampér, kelvin, mol a kandela. Změny v soustavě SI jsou přijímány právě na zasedáních Generální konference pro váhy a míry (Conférence générale des poids et mesures).
V České republice je povinnost používat soustavu jednotek SI stanovena zákonem o metrologii č. 505/1990 Sb. Ve znění pozdějších předpisů z 16. listopadu 1990 a prováděcí vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování č. 264/2000 Sb. Tato vyhláška je transpozicí evropské směrnice 80/181/EEC, která bude nyní Evropskou komisí revidována. Tyto zákonné normy stanoví jako garanta jednotek a etalonů pro Českou republiku příspěvkovou organizaci Ministerstva průmyslu a obchodu, Český metrologický institut se sídlem v Brně. Podrobnější informace je možné získat na internetových stránkách Českého metrologického institutu (www.cmi.cz), nebo přímo na stránkách BIPM (www.bipm.org). (20.5.2019)