Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 10. 2019

Ke konci října tohoto roku vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti1 celkové konsolidované příjmy ve výši 483,4 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 446,8 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku vzrostly celkové příjmy územních rozpočtů o 50,1 mld. Kč a jejich celkové výdaje o 31,5 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření (36,6 mld. Kč) se proto proti říjnu loňského roku zvýšil o 18,6 mld. Kč.
Vlastní příjmy územních rozpočtů (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) činily celkem 300,2 mld. Kč, proti srovnatelnému období minulého roku byly vyšší o 22,4 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části daňových příjmů, které dosáhly 260,1 mld. Kč, což bylo o 19,8 mld. Kč více. Nedaňové příjmy vzrostly o 2,9 mld. Kč a dosáhly 34,5 mld. Kč. Kapitálové příjmy byly ve srovnání s loňským říjnem nižší o 0,3 mld. Kč (činily 5,6 mld. Kč).
Transfery přijaté územními rozpočty dosáhly celkem 183,2 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku to bylo o 27,7 mld. Kč více. Vyšší růst byl vykázán v části neinvestičních transferů, jejichž celkový objem dosáhl 160,0 mld. Kč (o 20,2 mld. Kč více). Na růstu se podílely především transfery poskytované z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jejichž celkový objem dosáhl 119,0 mld. Kč (v říjnu minulého roku to bylo 100,0 mld. Kč).
Objem přijatých investičních transferů dosáhl 23,2 mld. Kč a proti loňskému říjnu se zvýšil o 7,5 mld. Kč. Růst souvisel především s realizací projektů v rámci operačních programů spolufinancovaných z fondů EU. Například z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj přijaly obce a kraje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu celkem 11,1 mld. Kč (o 3,5 mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku), z kapitoly Ministerstva životního prostředí na realizaci projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí 5,0 mld. Kč (o 1,9 mld. Kč více).
Běžné výdaje územních rozpočtů činily 357,6 mld. Kč a proti srovnatelnému období předchozího roku byly vyšší o 29,6 mld. Kč. K nárůstu běžných výdajů došlo především v části transferů, které kraje a obce převádějí příspěvkovým a podobným organizacím (zvýšení o 23,2 mld. Kč); z odvětvového hlediska se jedná zejména o organizace působící v odvětví školství a v odvětví sociální péče. Vyšší růst byl vykázán také v části výdajů na platy včetně souvisejícího pojistného (o 3,2 mld. Kč) a výdajů na nákup služeb (o 2,0 mld. Kč). Kapitálové výdaje dosáhly 89,2 mld. Kč, což bylo o 1,9 mld. Kč více nežli v říjnu minulého roku.
Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů2 činil v souhrnu 193,6 mld. Kč, tj. o 12,4 mld. Kč více nežli v říjnu 2018.
I. Kraje
Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 198,0 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 188,2 mld. Kč. Proti stejnému období předchozího roku byly příjmy vyšší o 27,3 mld. Kč a výdaje vyšší o 21,7 mld. Kč. Přebytek hospodaření (9,8 mld. Kč) se proto zvýšil o 5,6 mld. Kč.
Vlastní příjmy krajů činily 66,5 mld. Kč, proti srovnatelnému období vzrostly o 6,2 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 60,7 mld. Kč, tj. o 4,7 mld. Kč více (zvýšení inkasa bylo vykázáno především u daně z příjmů fyzických osob, o 2,0 mld. Kč). Růst byly vykázán i v části nedaňových příjmů (o 1,4 mld. Kč) a kapitálových příjmů (o 0,1 mld. Kč).
Celkový objem přijatých transferů činil 131,5 mld. Kč, proti říjnu minulého roku byl vyšší o 21,2 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které dosáhly 122,1 mld. Kč (v říjnu loňského roku 104,3 mld. Kč). Rozhodující část představují převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi; jednalo se o zálohy regionálnímu školství na deset měsíců roku ve výši ve výši 106,2 mld. Kč (v říjnu 2018 to bylo 91,2 mld. Kč) a tři čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 5,0 mld. Kč (v říjnu 2018 to bylo 4,4 mld. Kč). Mimo to byly již v průběhu ledna převedeny z rozpočtu tohoto resortu finanční prostředky ve výši 1,1 mld. Kč, které byly určeny na rozvojový program „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“.
Přijaté investiční transfery činily 9,4 mld. Kč, proti loňskému říjnu to bylo o 3,4 mld. Kč více. Růst se týkal především transferů z kapitoly Ministerstva životního prostředí určených na projekty v rámci OP – Životní prostředí (o 1,6 mld. Kč více) a transferů z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj na projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (o 0,8 mld. Kč více).
Běžné výdaje krajů vzrostly o 19,8 mld. Kč a dosáhly 165,3 mld. Kč; zhruba 76 % z objemu běžných výdajů (125,9 mld. Kč) tvoří transfery, které kraje převádějí příspěvkovým a podobným organizacím. Kapitálové výdaje dosáhly 22,8 mld. Kč (růst o 1,9 mld. Kč).
Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 33,0 mld. Kč, což bylo o 2,0 mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku.
II. Obce
Obce vykázaly ve sledovaném období celkové příjmy ve výši 289,9 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 263,5 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 26,4 mld. Kč. Příjmy vzrostly o 23,6 mld. Kč a výdaje o 10,4 mld. Kč, saldo hospodaření se proto ve srovnání s loňským říjnem zvýšilo o 13,2 mld. Kč.
Vlastní příjmy obcí činily 232,6 mld. Kč, proti srovnatelnému období vzrostly o 16,2 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 199,4 mld. Kč, což bylo o 15,1 mld. Kč více, nedaňové příjmy činily 27,9 mld. Kč (o 1,4 mld. Kč více). Naopak pokles byl vykázán v části kapitálových příjmů, jejichž objem dosáhl 5,3 mld. Kč, což bylo o 0,3 mld. Kč méně.
Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly 57,3 mld. Kč, proti říjnu minulého roku to bylo o 7,3 mld. Kč více. Rozhodující část tvořily neinvestiční transfery, jejich objem činil 42,4 mld. Kč (nárůst o 3,1 mld. Kč). Investiční transfery dosáhly 14,9 mld. Kč (nárůst o 4,2 mld. Kč).
Běžné výdaje obcí dosáhly 196,6 mld. Kč, proti srovnatelnému období vzrostly o 10,4 mld. Kč. Kapitálové výdaje byly vykázány ve stejné výši jako v říjnu minulého roku, tj. 66,9 mld. Kč.
Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil 158,2 mld. Kč, proti říjnu minulého roku to bylo o 10,3 mld. Kč více.
III. DSO
DSO hospodařily ve sledovaném období s příjmy ve výši 3,1 mld. Kč, a výdaji ve výši 2,8 mld. Kč. Zatímco objem příjmů zůstal stejný jako v říjnu minulého roku, výdaje byly o 0,2 mld. Kč vyšší. (27.11.2019)