Co se podařilo resortu práce a sociálních věcí v roce 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením ministryně Jany Maláčové během roku 2019 dosáhlo řady úspěchů. V tomto roce ministryně prosadila další rekordní růst důchodů, minimální mzdy a spolu s ní všech úrovní zaručené mzdy, významně byl také navýšen příspěvek na péči. MPSV finančně podpořilo řadu projektů, např. výstavbu domovů pro seniory. Ministryni se podařilo odvrátit kolaps sociálních služeb zajištěním financí na dokrytí sociálních služeb v krajích. Díky MPSV našly tisíce rodin místo pro péči o dítě v dětských skupinách. Ministryni Maláčové se také podařilo najít podporu napříč politickým spektrem pro navýšení rodičovského příspěvku poprvé po 12 letech.
Vyšší důchody
Důchody v příštím roce porostou o víc než dříve zákonem stanovenou valorizaci. A to v průměru o 900 Kč, což znamená nárůst o 6,7 %.
Navýšení důchodů bude, stejně jako vloni, nejvyšší v historii. Průměrný starobní důchod, který je v současnosti 13 500 Kč, by měl od ledna příštího roku dosahovat 14 400 Kč. Důchody, jak starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2020 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2019 tak, že se základní výměra důchodu zvýší o 220 Kč na 3490 Kč, tedy na 10 % průměrné mzdy. Procentní výměra důchodu se zvyšuje o 5,2 % a navíc o pevnou částku 151 Kč.
Vyšší minimální mzda
Od 1. ledna 2020 čeká další historicky nejvyšší navýšení také minimální mzdu. Její úroveň vzroste z dnešních 13 350 Kč o 1 250 Kč na 14 600 Kč. Minimální mzda se tak zvýší na 40,5 % průměrné mzdy.
Společně s úrovní nejnižšího výdělku dojde také k růstu nejnižších úrovní zaručené mzdy, a to o 1250 až 2500 Kč měsíčně. Nejnižší úrovně zaručené mzdy stanovují nejnižší cenu práce odstupňované do 8 skupin prací podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.
Od 1. ledna 2020 se bude nejnižší úroveň zaručené mzdy pohybovat v rozmezí od 14 600 do 29 200 Kč měsíčně pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou v délce 40 hodin.
Proplácení prvních 3 dnů pracovní neschopnosti
S účinností od 1. července 2019 došlo ke změně v zákoníku práce, který přinesl zrušení tzv. karenční doby. Spolu s ním 
bylo obnoveno proplácení prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti náhradou mzdy, platu nebo odměny z dohody ve výši 60 % jejich redukovaného průměrného výdělku.
Zvýšené náklady na náhrady mezd jsou zaměstnavatelům kompenzovány snížením odvodové povinnosti do systému nemocenského pojištění o dvě desetiny procenta, což činí více než 3 miliardy korun ročně.
Rodičovský příspěvek
Celková výše rodičovského příspěvku se po 12 letech bez navýšení zvýší od 1. 1. 2020 celkově o 80 000 Kč, a to z 
dnešních 220 000 na 300 000 Kč, u 2 a více dětí narozených současně (vícerčat) dojde k navýšení celkové částky z 
330 000 na 450 000 Kč.
Navýšení platí pro rodiče, kteří budou k 1. 1. 2020 aktivně čerpat rodičovský příspěvek na dítě mladší 4 let a pro rodiče, kteří začnou čerpat rodičovský příspěvek kdykoli od 1. 1. 2020.
Maximální hranice je srovnatelná s „mateřskou“. Rodiny, které nedoložily příjem, budou mít nárok si zvolit od nového roku maximum až 10 000 Kč, rodiče vícerčat až 15 000 Kč.
Společně s navýšením rodičovského příspěvku dojde k navýšení měsíčního limitu pro umístění dětí do 2 let v předškolní péči, např. v jeslích/dětské skupině, ze 46 na 92 hodin.
Docházka dítěte staršího než dva roky se nesleduje.
eNeschopenka
Podle novely zákona o nemocenském pojištění od 1. 1. 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky.
Elektronické zpracování přinese výrazné zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Vyřizování pracovní neschopnosti se zcela zásadním způsobem změní a přinese výhody, jak pro pacienty, tak pro zaměstnavatele, stejně jako pro ošetřující lékaře.
Dětské skupiny
Jednou ze stěžejních aktivit MPSV v rámci rodinné politiky je podpora dětských skupin. První dětské skupiny začaly vznikat v roce 2014. Aktuálně tuto službu péče o dítě poskytuje 988 dětských skupin s kapacitou 12 921 míst, na kterých se mohou děti střídat. Dětské skupiny tak pomáhají ke slaďování rodinného a pracovního života rodičům přibližně 15 tisíců dětí. Do roku 2021 by mělo vzniknout dalších 250 dětských skupin s kapacitou 3 tisíce míst.
Dětské skupiny byly dosud financovány z Operačního programu Zaměstnanost a bylo na ně vyčleněno 7,5 mld. Kč.
Příspěvek na péči
Novelou zákona o sociálních službách došlo v letošním roce k velmi významnému zvýšení příspěvku na péči pro osoby ve 
III. a IV. stupni závislosti, které nevyužívají pobytové sociální služby.
Od 1. dubna 2019 byl příspěvek navýšen pro osoby ve IV. stupni závislosti (úplná závislost) z 13 200 Kč na 19 200 Kč.
Od 1. července 2019 došlo k navýšení příspěvku pro osoby ve III. stupni závislosti (těžká závislost), a to z dosavadních 
9 900 Kč na 13 900 Kč u dětí a z 8 800 Kč na 12 800 Kč u dospělých.
Dofinancování sociálních služeb
Na základě požadavků krajů byla navýšena celková částka na financování sociálních služeb. Kraje dostaly oproti původnímu plánu 1 mld. Kč navíc na pokrytí nárůstu osobních nákladů, tzn. platů a mezd, a také k navýšení zvláštních příplatků za směnnost. Se započtením tohoto dofinancování sociálních služeb ze státního rozpočtu dosáhla tato dotace rekordní výše 16,78 mld. Kč.
Mimo to bylo oproti původnímu plánu uvolněno o 90 mil. Kč více pro služby s nadregionální či celostátní působností.
Pro dofinancování výpadku v rámci tzv. individuálních projektů, vyčísleného Asociací krajů České republiky na 900 mil. Kč, byla v roce 2019 o 1,5 mld. Kč navýšena alokace výzvy 03_15_005 z Operačního programu Zaměstnanost.
Platy ve veřejných službách a správě a státní službě
Platy zaměstnanců ve veřejné sféře vzrostou plošně o 1500 Kč. Ti nejhůře placení si polepší ještě více, protože dojde ke zrušení 1. platové tabulky, kam tito zaměstnanci spadají. Nově budou od příštího roku zařazeni do lépe honorované 2. platové tabulky například kuchaři, vrátní, pracovníci v příspěvkových organizacích, pracovníci v kultuře ale také nezdravotnický personál ve většině zdravotnických zařízení. Tito zaměstnanci si zařazením do 2. platové tabulky polepší zhruba o dalších 
3,5 %.
Finanční podpora projektů
MPSV nyní realizuje 31 projektů, které jsou financovány z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Celkově je pro ně alokováno 2,14 mld. Kč, přičemž do současné chvíle bylo z dané alokace vyčerpáno téměř 45% finančních prostředků.
V roce 2019 například probíhala příprava nových výzev v programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb a s tím spojené zjednodušení systému podávání žádostí.
Celkem 781,9 mil. Kč je alokováno pro dotační výzvu pro Cíl č. 1 Zvyšování kapacit pobytových zařízení v zařízeních sociálních služeb typu domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení a týdenní stacionář. Příjem žádostí bude ukončen 6. 1. 2020.
Ve výzvě pro Cíl č. 4 Podpora mobility bylo podáno 40 žádostí s celkovým požadavkem na podporu ve výši 47,7 mil. Kč.
Do výzvy pro Cíl č. 1 Zvyšování kapacit pobytových zařízení poskytující péči osobám s poruchou autistického spektra bylo podáno 13 žádostí s celkovým požadavkem na podporu ve výši 116,3 mil. Kč.
MPSV dlouhodobě věnuje část prostředků z Operačního programu Zaměstnanost i na projekty na podporu nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti za účelem pomoci nejvíce ohroženým skupinám na trhu práce (mj. osoby zdravotně postižené, lidé nad 50 let a do 30 let, rodiče pečující o děti či vracející se z rodičovské). Dosud tak bylo zaměstnáno 77,5 tisíce osob, a to formou společensky účelných pracovních míst, veřejně prospěšné práce nebo zajištěním odborné a pracovní praxe. (23.12.2019)