Další krok k výstavbě nových jaderných zdrojů. Dukovany II získaly od MŽP souhlasné stanovisko EIA

Česká republika je o krok blíž k výstavbě nových jaderných zdrojů (NJZ). Přispějí k naplňování cílů nízkoemisní energetiky a zvýší energetickou bezpečnost i soběstačnost České republiky. Ministerstvo životního prostředí v procesu EIA, tedy v rámci posouzení vlivu na životní prostředí, vydalo souhlasné stanovisko k projektu Dukovany II.
„Podařilo se realizovat další milník, co se týče jaderných zdrojů v České republice. Zapojena do něj byla česká a zahraniční veřejnosti,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Jaderné zdroje chápeme v celé jejich šíři, proto nás logicky zajímaly, zajímají a zajímat budou názory veřejnosti. A to nejen tuzemské, ale také našich sousedů. O Dukovanech II se tak průběžně jednalo s obyvateli Maďarska, Rakouska i Německa.“  
Souhlasné stanovisko obsahuje mimo jiné řadu environmentálních podmínek, které mají zmírnit a kompenzovat vliv na životní prostředí a obyvatele. Potřebné povolení vládou schválený investor - skupina ČEZ - získala po třech letech od předání oznámení záměru. Podmínky uvedené v dokumentu jsou závazné pro navazující řízení. Nejdřív se podle stavebního zákona bude jednat o řízení o územním rozhodnutí o umístění stavby. Potřebnou dokumentaci podle dostupných informací už investor připravuje, stejně jako podklady pro podání žádosti o povolení k umístění jaderného zařízení podle atomového zákona.
„Učinili jsme další významný krok v harmonogramu přípravy nového jaderného zdroje. Krok, na kterém jsme dlouho pracovali. Oznámení EIA jsme předali Ministerstvu životního prostředí v červenci 2016 a účast v tomto procesu byla hodně náročná. Ministerstvu i zpracovatelům posudku jsme poskytli obrovské množství údajů, samozřejmě jsme se účastnili diskuzí i veřejných projednání a věřím, že jsme vše podrobně vysvětlili,“ dodává předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Kompletní podklady a materiály, včetně stanoviska, jsou veřejně dostupné na portálu CENIA. Se stanoviskem MŽP a dalšími informacemi se lze seznámit na www.mzp.cz.   
Milníky procesu EIA pro nové jaderné zdroje v lokalitě Dukovany:
• Oznámení EIA předala skupina ČEZ na MŽP v červenci 2016.
• Závěr zjišťovacího řízení vydalo MŽP v prosinci 2016.
• Dokumentace EIA k záměru NJZ v lokalitě Dukovany v českém jazyce byla předána na MŽP v listopadu 2017.
• V dubnu 2018 se uskutečnily mezistátní konzultace k dokumentaci EIA se Spolkovou republikou Německo a s Rakouskou republikou.
• V květnu 2018 se konalo veřejné projednání v Maďarsku, v červnu 2018 pak veřejné diskuse v Rakousku (Vídeň) a v Německu (Mnichov), následně se rovněž v červnu 2018 uskutečnilo veřejné projednání v ČR (Zimní stadion Třebíč).
• V lednu 2019 ČEZ dodal poslední vyžádané doplňující a vysvětlující podklady nezbytné pro zpracování posudku.
• V červnu 2019 byl dopracován a na MŽP předán oponentní posudek.
• V srpnu 2019 bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA k projektu Dukovany II.
  •  
Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR v rámci procesu EIA pro stavbu jednoho až dvou nových bloků v lokalitě Jaderné elektrárny Dukovany je dalším významným posunem v přípravě stavby. Společnost ČEZ aktuálně analyzuje stanovené podmínky a začne připravovat jejich plnění.
Kladné stanovisko EIA je pro společnost ČEZ zásadní pro další přípravu stavby v elektrárně Dukovany. Bez něj by nebylo možné pokračovat v rámci navazujících řízení a dalších přípravných pracích.
„Učinili jsme další významný krok v harmonogramu přípravy nového jaderného zdroje. Krok, na kterém jsme dlouho pracovali. Oznámení EIA jsme předali Ministerstvu životního prostředí ČR v červenci 2016 a účast v tomto procesu byla hodně náročná. Ministerstvu i zpracovatelům posudku jsme poskytli obrovské množství údajů, samozřejmě jsme se účastnili diskuzí i veřejných projednání a věřím, že jsme vše podrobně vysvětlili,“ konstatuje předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Materiál EIA řeší i otázku zásobování nového jaderného zdroje vodou z přehrady Dalešice napájené řekou Jihlavou. Podle něj je, i při zohlednění nejhorších klimatických scénářů, možný souběžný provoz stávajících reaktorů a jednoho nového výrobního bloku s elektrickým výkonem 1200 MW.
Na přípravě stavby nových bloků nejprve v Dukovanech a následně i Temelíně pracuje v rámci společnosti ČEZ přibližně stočlenný tým odborníků. Ti ale zároveň poskytují služby i stávajícím elektrárnám a centrálním útvarům.
„Oznámení EIA jsme předali Ministerstvu životního prostředí v červenci 2016 a na přípravě podkladů jsme pracovali několik měsíců. Máme zkušený a kvalifikovaný tým, přesto šlo a ještě půjde vzhledem k rozsahu projektu o obrovské množství práce,“ doplňuje člen představenstva ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdan Zronek.
Se stávajícím provozem i připravovanými projekty dukovanská elektrárna průběžně seznamuje své okolí. Právě nedaleké obce a města podala v rámci posuzování vlivu stavby na životní prostředí řadu připomínek. S výsledky se představitelé municipalit i občané mohou seznámit přímo, případně během společných setkání, která se uskuteční ještě do konce letošního roku.
Další informace jak k přípravě nových jaderných zdrojů, tak také k provozu stávajících bloků společnosti ČEZ je možné najít na stránce: https://www.cez.cz/cs/o-cez/vyrobni-zdroje/jaderna-energetika/jaderna-energetika-v-ceske-republice

(30.8.2019)