Dopady pandemie Covid-19 na vinařství České republiky

V Senátu Parlamentu ČR proběhla diskuse o dopadech pandemie na česká vinařství. Společně ji pořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR a Vinařský fond ČR.  
V diskusi, kterou zahájil a moderoval Jaromír Strnad, místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR vystoupili: ředitel Vinařského fondu ČR Jaroslav Machovec, Hana Routová vedoucí Oddělení pro víno z Ministerstva zemědělství a Václav Hlaváček, viceprezident Agrární komory ČR.
Podle průzkumu pandemie poškodila 9 z 10 moravských a českých vinařů. Vinařský fond si proto nechal zpracovat výzkum dopadu epidemie covid-19 na tuzemské vinaře. Výzkum zpracovala renomovaná společnost FOCUS – Marketing & Social Research oslovením všech producentů z databáze poskytnuté zadavatelem, která čítá téměř 2 tis. kontaktů Dopady epidemie pocítila většina tuzemských vinařů (91 %), pouze necelá desetina uvádí, že epidemie jejich podnikání nijak negativně nepostihla. Vyšší míru postižení zaznamenali vinaři provozující gastro (56 %) či ubytovací zařízení (42 %) nebo dodávající alespoň část produkce do hotelů a restaurací (79 %). „Míra postižení také vzrůstá společně s rostoucím podílem vinařské turistiky na příjmech vinařství. Podniky, u kterých tyto příjmy tvoří více než 50 procent jejich příjmů, krize zasáhla mnohem výrazněji. Naopak míra negativních dopadů významně nesouvisí s jejich velikostí,“ vysvětlil Jaroslav Machovec.
Vinaři pod vlivem okolností museli hledat nové distribuční kanály pro prodej svého vína (46 %), změnit prodejní strategii (36 %), zavřít provoz či jeho část (32 %), využít podpůrné programy jako např. COVID, Antivirus aj. (31 %), častěji prodávat víno v cenových akcích (24 %) či snížit ceny vína (20 %). Došlo ke snížení možnosti prezentace i prodeje vína. Zrušení nebo omezení tradičních vinařských akcí způsobilo další narušení běžného trhu s vínem.
„Vinařský fond na krizi zareagoval okamžitě. Zprovoznili jsme nový web vinazmoravyvinazcech.cz, který se zaměřuje jak na propagaci našeho vinařství jako celku, tak na prezentaci jednotlivých vinařů a vinařských akcí. Spustili jsme v této souvislosti dvě celostátní kampaně – jednu na podporu nákupu vín prostřednictví e-shopů a druhou prezentující možnosti vinařské turistiky. Ani zvýšený zájem o on-line nákupy či prodloužení letošní sezony vinařské turistiky ale samozřejmě nevykompenzují propady z prvního pololetí letošního roku. Nicméně pozitivní na celé věci je, že ani v nejkritičtějších momentech trh zcela nezkolaboval, a vinaři tak ihned začali s obnovou a přípravami na výrobu nepochybně opět skvělých vín letošního ročníku,“ dodal Machovec. Letos byl pro víno nádherný podzim, prodloužily se kampaně nejen pro sběr hroznů ale i návštěvníkům vinic. Bohužel stále stoupají náklady na výrobu vína, zejména ceny energií.
Hana Routová se ve svém vystoupení zabývala dopady Covidu na sektor vína a opatřeními Ministerstva zemědělství k jejich zmírnění.
První případy onemocnění COVID-19 byly na území ČR potvrzeny 1. března 2020.
Nouzový stav trval od 12.3. do 17.5.2020. Restaurační zařízení byla uzavřena od 14. 3. do 1.4. V první fázi pandemie MZe ve spolupráci s HK zahájilo distribuci respirátorů, roušek a desinfekčních prostředků. MZe po dohodě s GŘC a MZd povolilo užití Bitrexu pro zvláštní denaturaci všech druhů lihu pro následné užití pro výrobu dezinfekčních přípravků. Bitrex nahradil drahý a v té době nedostupný isopropanol.
MZe reagovalo na nepříznivou situaci zemědělského a potravinářského sektoru s cílem zvýšit soběstačnost ČR a snížit její závislost na dovozech.  Vyhlásilo10. mimořádné kolo příjmu žádostí v rámci PRV (Program rozvoje venkova), rozpočet PRV byl navýšen o 3,4 mld. Kč. 
V Opatření 4. 1. 1. Investice do zemědělských podniků bylo 77 schválených žádostí pro vinaře, v hodnotě 68 mil. Kč. Opatření 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (25 schválených žádostí pro vinaře, téměř 75 mil. Kč).
V roce 2020 nebyla realizována opatření v rámci Restrukturalizace a přeměna vinic, nedočerpání financí cca 21 mil. Kč. MZe převedlo finanční prostředky do opatření Investice (zde byly podpory vyplaceny v plné výši); celkově vyčerpáno cca 91 % alokovaných prostředků. Pro rok 2021 byl se SZIF dohodnut obdobný systém; po vyčerpání maxima pro opatření Investice bylo v říjnu do opatření Restrukturalizace převedeno cca 900 tis. Kč. Další nouzový stav byl od 5.10. 2020 do 11. 4. 2021. Dotační program „AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ“ schválila vláda 2.11.2020. Podmínkou poskytnutí dotace byl pokles příjmu z prodeje potravin min. o 25 %. Porovnávala se období 1. 3. – 30. 11. 2019 a 1. 3. – 30. 11. 2020. Vyplácela se sazba: 200 000 Kč/podnik (IČO) + 20 000 Kč/zaměstnanec nebo spolupracující osoba. Celková výše podpory byla max. 75 % skutečně prokázaného poklesu příjmu. Počet žádostí byl 199; celkem vyplaceno: 67,5 mil. Kč – vinaři cca 40 žádostí, 7 mil. Kč.
V rámci druhé výzvy DP „AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ“ schválené 1. února 2021, se porovnávala období 1. 12. 2019 – 29. 2. 2020 a 1. 12. 2020 – 28.  2. 2021. Podmínkou poskytnutí dotace byl pokles příjmu z prodeje potravin min. o 25 %. Sazby byly jako u první výzvy, žádostí bylo 268; celkem vyplaceno: 139 mil. Kč – vinaři cca 40 žádostí, 7 mil. Kč.
Václav Hlaváček přednesl zprávu k vyhodnocení tornáda 24.6.2021 na jižní Moravě.
Tornádo během 10 minut obrátilo život lidí v postižené oblasti naruby. Škody na soukromém i veřejném majetku byly podle předběžných odhadů vyčísleny na 15 miliard korun. Na příklad byla zničena nová linka na zpracování cukrové kukuřice za 60 mi. Kč. Ministr zemědělství Toman okamžitě jmenoval škodní komisi a uvolnil 1,5 miliardy Kč na zmírnění následků
tornáda. Rozhodl o tom, že Lesy ČR dodají dřevo na opravy.   Jaroslav Machovec k tomu uvedl: „Nebyly poškozeny produkční vinice, ale drobné záhumenkové vinice, tito drobní vinaři neměli nárok na odškodnění. Ti. kteří měli nárok ani žádost nedali kvůli obavě ze složitosti žádosti.“
Určitým pozitivem je, že se vinaři v této těžké době naučili pracovat s digitální technikou. Roční produkce vína v ČR se trvale pohybuje okolo 600 000 hektolitrů. Z toho asi 63 % jsou vína bílá, 28 % červená a 9% růžová. U nás je spotřeba vína na osobu za rok je 20 l. Evropský průměr je 36 litrů na osobu a rok, nejvíce se vypije ve Vatikánu 56 l na osobu. Naše produkce pokryje 38% spotřeby.
Jaromír a Věra Hamplovi, foto: Archiv Senátu PČR, Hampl (22.11.2021)