Jak rozumět konceptu Průmysl 4.0

Průmysl 4.0 je často nazýván čtvrtou průmyslovou revolucí. Z hlediska technického a technologického jde spíše o evoluci. Svaz průmyslu nyní zjišťuje, jak jsou firmy v ČR se zaváděním prvků Průmyslu 4.0 daleko. Zúčastněte se průzkumu na adrese: https://bit.ly/SPCR_pruzkum.
První průmyslovou revolucí bylo zavádění mechanických parních strojů. Po ní přišla masová produkce založená na využívání elektrické energie. Jako třetí v pořadí přišla elektronická revoluce využívající roboty a další prvky průmyslové automatizace. V případě Průmyslu 4.0 se už jedná o propojení zařízení a datových toků ve firmě i mimo ni do jednotného digitálního celku.
Průmysl 4.0 zásadně zlepšuje podnikové procesy
Průmysl 4.0 sjednocuje fyzické, informační i datové komponenty nejen samotného výrobního prostředí. Propojuje chytré stroje, úložné a logistické systémy a další technologická zařízení do jednoho celku. V něm spolu vzájemně komunikují podél celého hodnototvorného procesu. Plně digitalizovaný automatizovaný systém přináší zásadní zlepšení všech podnikových procesů - od návrhu a výroby, přes řízení logistického řetězce až po zákaznickou podporu a údržbu během životního cyklu produktu, včetně návrhu a realizace inovačních aktivit.
V centru konceptu Průmysl 4.0 je takzvaná "Chytrá továrna". Chytré továrny jsou klíčovým prvkem přechodu k digitalizovanému a automatizovanému podnikání. Umí autonomně řídit a zároveň zefektivnit kompletní výrobní proces. V chytrých továrnách spolu přirozeně komunikují lidé, stroje a zdroje.
Průmysl 4.0 v Česku se orientuje na zákazníka a chytrý produkt
České pojetí konceptu "Průmysl 4.0″ je širší. Nejde pouze o Chytrou továrnu, ale o digitální prostředí, do kterého se česká firma postupně transformuje. České pojetí se orientuje více na zákazníka a chytrý produkt či službu. Klíčovými aspekty českého přístupu jsou:
Nový stupeň interakce mezi všemi účastníky, prvky a zdroji, které se podílejí na vytvoření výsledného produktu a služby a stejně tak na jeho optimálním a efektivním využívání.
Orientace na "Chytré produkty" schopné autonomně řídit vlastní výrobu a svůj životní cyklus.
Přizpůsobení produktu podle požadavků uživatele - v každém okamžiku výroby lze včlenit individuální zákaznické požadavky do konečné podoby výrobku.
Aktivní zapojení zaměstnanců do konfigurace Chytré továrny, to znamená převod zaměstnanců na kreativní aktivity s vyšší přidanou hodnotou.
Vytvoření prostředí postaveného na službách. Umožňuje integraci podniku i dodavatelského a distribučního řetězce prostřednictvím rozhraní k poskytování specificky definovaných služeb.
Průmysl 4.0 převrací naruby chápání výroby a služeb. Služba je nadřazena výrobě, digitální předchází fyzickému. V tomto smyslu jde o revoluční přístup.
Čtyři základní atributy průmyslu 4.0
Interoperabilita - všechny části vstupující do hodnototvorného řetězce spolu komunikují, ať už se jedná o výstup z konstrukčních nebo projektových prací, inteligentní senzory, chytrá výrobní zařízení nebo systémy pro vzdálenou správu a údržbu.
Virtualizace - jednotlivé prvky i celá zařízení lze ve virtuálním prostředí nasimulovat, a to nejen jejich fyzické parametry, ale i způsob řízení, uvádění do provozu nebo údržby, včetně nároků na zdroje lidské, materiálové a energetické.
Decentralizace - umožňuje autonomní provoz jednotlivých dílčích firemních systémů, které je možné s ohledem na aktuální potřeby výroby operativně konfigurovat.
Reálný čas - veškeré procesy, ať už kybernetické nebo fyzické se odehrávají v reálném čase.
Pro naplňování základních atributů Průmyslu 4.0 je nutné vytvořit odpovídající infrastrukturu jak vnitropodnikovou, tak i veřejnou pro bezpečný a spolehlivý provoz internetu věcí a práci s velkými daty. Zároveň je třeba efektivně využívat nejnovější výrobní technologie, jako jsou například aditivní výroba, robotická pracoviště vyznačující se vysokou dynamikou, jemnou haptikou, strojovým viděním a schopností bezpečně pracovat ve společném pracovním prostoru s lidmi nebo průběžné automatické sledování kvality produkce. Navíc je nutné začít používat algoritmy umělé inteligence založené například na strojovém učení a modelování veškerých vnitrofiremních procesů. (19.8.2019)