Ministerstvo spravedlnosti řeší problematiku tzv. dětských dluhů

Ministerstvo spravedlnosti poslalo do mezirezortního připomínkového řízení novelu občanského zákoníku a občanského soudního řádu, která by měla zabránit vzniku tzv. dětských dluhů. Návrh předkládaný mimo legislativní plán vlády by měl zamezit tomu, aby nezletilí vstupovali do dospělosti s nezvladatelnou dluhovou zátěží.
„Návrh jsme připravili ve dvou variantách," uvádí ministryně spravedlnosti Marie Benešová, „jedna se zaměřuje pouze na dětské dluhy, které už existují, druhá má pak za cíl současně zamezit i jejich samotnému vzniku. Tak uvidíme, jaká bude konečná podoba návrhu."
Obě předložené varianty chtějí především omezit možnost vymáhání peněžitých dluhů vzniklých z právního (nikoliv protiprávního) jednání nezletilého do výše jeho jmění ke dni nabytí plné svéprávnosti. Obdobně navrhují omezit vymáhání smluvních pokut, navíc zcela vylučují jejich sjednání s dítětem nižšího věku. S ohledem na ochranu práv věřitelů se navrhuje zavést ručení zákonného zástupce za dluhy přesahující jmění nezletilého, pokud tyto dluhy vznikly na základě právního jednání, ke kterému dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě.
Dalším společným rysem obou variant je návrh, aby byli nezletilí mladší 15 let obecně nezpůsobilí k náhradě škody, a to zejména s ohledem na jejich neschopnost škodu nahradit vlastními prostředky a obecně nižší rozumovou vyspělost. Výjimka bude pouze u dětí, které se dopustily činu povahy trestného činu nebo mají značný majetek (například ze zděděné pozůstalosti). Rovnou měrou se posiluje odpovědnost toho, kdo nad nezletilým zanedbal náležitý dohled nebo rodičovskou odpovědnost.
Druhá varianta navíc navrhuje upravit svéprávnost nezletilých tak, aby problematické situace zadlužení vůbec nemohly vznikat. Podle nové koncepce, inspirované zejména platnou úpravou v Německu a Nizozemí, ale navazující i na úpravu platnou v českých zemích až do roku 1964, by byl nezletilý způsobilý jednat pouze v mezích souhlasu svého zákonného zástupce. Jednání bez tohoto (předběžného nebo následného) souhlasu by bylo neplatné. Samostatně by pak mohl nezletilý jednat jen v konkrétně vymezených případech, jejichž výčet se rozšiřuje dosažením věku 15 let. Samostatně by například mohl nezletilý právně jednat se svým kapesným.
Návrh dále mění procesní předpisy tak, aby došlo k posílení postavení nezletilého v řízení před soudem. Činí tak zejména vyloučením některých procesních institutů (např. platebního rozkazu nebo rozsudku pro zmeškání), které lze ve vztahu k nezletilým považovat za příliš přísné. (31.7.2019)