Novinka ISIN od května zpřehlední trh s dluhopisy

Novela zákona o dluhopisech, která vstoupí v platnost 1. května, přinese 2 změny, které opět pomohou přehlednosti a korektnosti trhu. První je povinnost informovat v rámci emisních podmínek či prospektu o roli České národní banky (ČNB). Kratší, ale zásadnější změnou je zavedení mezinárodní identifikace tzv. ISIN čísla pro každou emisi.
U první podmínky jde konkrétně o to, jak ČNB vykonává dohled nad emisí dluhopisů a jejím emitentem. A pokud se jedná o emisi dluhopisů s prospektem, pak se v něm musí objevit informace, že ČNB pouze kontroluje, zda prospekt obsahuje všechny požadované náležitosti. Součástí musí být i upozornění, že v rámci schvalování není posuzována finanční situace emitenta a ČNB nijak negarantuje řádné splacení emise. „Tento krok považujeme za rozumný, emitenti nesmějí schvalovací proces prospektu ani dohled ČNB nad kapitálovým trhem zneužívat,“ komentuje změnu Jiří Mesároš, jednatel serveru Dluhopisy.cz, jedničky mezi inzertními portály bondů českých malých a středních firem.
Druhá změna znamená, že každý dluhopis bude povinně registrovaný u Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP). Opatření přinese větší transparentnost trhu a zjistí se, jak velký doopravdy trh s dluhopisy je. ISIN (International Securities Identification Number) je dvanáctimístné mezinárodní identifikační číslo cenného papíru. Dosud bylo přidělení ISIN dobrovolné a využívalo se právě pro veřejné obchodování. Nyní poslouží registrace v CDCP a přidělený ISIN i jako přehledná databáze všech emisí. "Registraci budou podléhat všechny emise - tedy ty podlimitní, s prospektem ČNB, i neveřejné nabídky. Jednoznačně jde o pozitivní systémový krok, který do našeho trhu vnese potřebný a chybějící přehled," komentuje krok Jiří Mesároš.
Jedním z důvodů pro zavedení ISIN byl i záměr eliminovat podvodníky, kteří dluhopisy nabízí již s plánem, že je ve finále nesplatí. Na cenné papíry podléhající registraci je přeci jen lépe vidět. Veřejná databáze je praktická i v tom, že odhalí objem dluhopisového zadlužení každého emitenta, ke kterému se investoři nyní v mnoha případech dostávají jen obtížně. Nástrojů pro eliminaci rizik však existuje již nyní mnohem více. Jen na serveru Dluhopisy.cz požadují po emitentech například zajištění emise majetkem podnikatele či průběžné sledování financovaných projektů, investoři se mohou orientovat i podle nezávislého scoringu firmy. „Nároky jsou nyní takové, aby zájemce získal mnohem více informací o emisi bondů, emitentovi i jeho obchodním záměru a mohl se sám zodpovědně rozhodnout. Firmy, které zajišťují své emise, přispívají k mnohem důvěryhodnějšímu prostředí. Emitenti i investoři tento postup vítají, všechny kroky mají za cíl vytvořit mezi oběma stranami férové podmínky a prostředí," doplňuje Mesároš.
Trh dluhopisů dokázal poměrně rychle zareagovat na chyby, které se v něm historicky nastřádaly a se kterými se musel vloni vypořádat, a udržel si důvěru investorů. Renesanci investorské důvěry podporuje i fakt, že jen na portálu Dluhopisy.cz bylo od začátku roku splaceno devět emisí v celkové hodnotě 119 mil. Kč.
O dluhopisech
Dluhopis je cenný papír, jehož vlastník má právo na splacení jistiny a úroků. Dluhopis umožňuje emitentovi získat potřebné financování, jeho věřitelská základna je rozprostřena mezi širokou řadu majitelů dluhopisů. Dluhopisy typicky emituje stát, kraj, obec, firma či fyzická osoba. Podmínkou, aby mohl být dluhopis v Česku veřejně nabízen, je schválený prospekt od ČNB. Případně platí výjimky pro podlimitní emise, např. při velikosti emise do 1mil. eur. Jinak mohou být dluhopisy nabízeny pouze neveřejně. ČNB dále vydala desatero, jak se odpovědně chovat při nákupu podnikových dluhopisů.
Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů
V poslední době se zvyšuje zájem drobných investorů o podnikové dluhopisy. Česká národní banka proto přichází s desaterem zásad, které by měl zohlednit každý, kdo investici do podnikových dluhopisů zvažuje.
Vyhodnoťte si rizika
Každá finanční transakce či investice by měla být uskutečněna po zralé úvaze, a to pouze tehdy, pokud investor porozuměl všem rizikům, která s sebou transakce či investice přináší, a je ochoten je akceptovat.
Diverzifikujte své portfolio
„Nevkládejte všechna vejce do jednoho košíku“ – tj. omezte riziko vytvořením diverzifikovaného portfolia. Investor by rozhodně neměl vložit všechny své prostředky či jejich převážnou většinu do jedné investice.
Rostoucí výnos = rostoucí riziko
Investor by měl být velmi obezřetný zvláště v případech, jeví-li se nabídka na první pohled velice výhodně, například pokud je nabízen dluhopis s velmi vysokým výnosem.
Riziko finančních potíží emitenta
Prodejem dluhopisů financuje emitent svou podnikatelskou činnost. Je-li zjevné, že emitent hodlá získat finanční prostředky prodejem vysoko úročených dluhopisů, zatímco jiné podnikatelské subjekty využívají mnohem levnější financování (například bankovní úvěry), je s největší pravděpodobností riziko budoucích finančních potíží emitenta přinejmenším zvýšené, což by měl investor při svém rozhodování zohlednit.
Tento typ investice není pojištěn!
Investice do podnikových dluhopisů není pojištěna. V případě nesplacení jistiny či úroků (kupónů) se nelze obracet na Garanční systém finančního trhu. Investor nákupem dluhopisů získává právo, aby mu emitent dluhopisů splatil jistinu spolu s dohodnutými úroky (kupóny). Investor tedy dobrovolně přijímá pozici věřitele, zatímco emitent dluhopisů se stává jeho dlužníkem.
Seznamte se s emisními podmínkami
Před nákupem korporátních dluhopisů je nutné se seznámit s jejich emisními podmínkami a prospektem – tyto dokumenty mohou obsahovat ustanovení zvyšující rizikovost příslušných dluhopisů (například že pohledávky držitelů dluhopisů budou v případě úpadku emitenta uspokojeny až jako poslední), anebo snižují jejich na první pohled atraktivní výnosnost (například právo emitenta dluhopisy splatit předčasně či nevyplatit v určitých stanovených případech pravidelnou platbu kupónu).
Role ČNB jako orgánu dohledu nad finančním trhem
Informace, že ČNB schválila emisi dluhopisů, znamená pouze to, že ČNB ověřila, zda prospekt příslušné dluhopisové emise splňuje všechny zákonem stanovené formální náležitosti. U tzv. soukromých emisí dluhopisů (tj. emisí, které není možné nabízet investorům veřejně a u nichž je počet investorů zákonem omezen na 150) a u veřejných emisí dluhopisů do objemu 1 mil. EUR (či jejich ekvivalentu v Kč) ČNB prospekt cenného papíru neschvaluje!
Získejte co nejvíce informací o bonitě emitenta
ČNB není ze zákona oprávněna při emisi dluhopisů prověřovat bonitu jejich emitenta. Pravděpodobnost, že dlužník své závazky splatí, posuzují nezávislé ratingové agentury, které na základě podrobné analýzy rizikovosti dlužníka stanoví tzv. rating (investiční stupeň), jenž vyjadřuje pravděpodobnost, že dlužník své závazky řádně a včas splatí. Není-li rating dlužníka k dispozici (emitenti vysoce úročených korporátních dluhopisů obvykle žádný rating stanoven nemají), zjistěte si sami co nejvíce informací o jeho bonitě, protože na ní závisí návratnost vašich finančních prostředků.
Nepodceňujte riziko nesplacení jistiny
Je nutné si uvědomit i to, že pokud se emitent dluhopisů dostane do finančních problémů, může dojít nejen k nevyplacení kupónů, ale i k nesplacení investované částky (jistiny).
Vyhodnoťte, zda je daná investice právě pro vás vhodná
Před učiněním investičního rozhodnutí vždy pečlivě zvažte, zda máte dostatek informací, abyste vhodnost investice mohli kvalifikovaně posoudit. Pokud se domníváte, že ano, vyhodnoťte si, zda je investice konkrétně pro vás a vaši osobní finanční situaci vhodná. (14.4.2020)