Obří závod na zpracování odpadů by poškodil život na Bruntálsku, města se stavbou nesouhlasí

Drastické dopady na život v regionu, nesmyslnost záměru a neexistence srovnatelného zařízení
v Evropě – to jsou hlavní výhrady Horního Benešova, ve kterém má stát velkokapacitní závod na plazmové 
zplyňování odpadů. Záměr odmítá také město Bruntál a další obce i občanské iniciativy.
Lokalita skládky, kde má být továrna postavena, se nachází v rekreačně zaměřené oblasti Nízkého Jeseníku, jen 5 km od vodní nádrže Slezská Harta a 17 km od CHKO Jeseníky. „Dopady jsou pro nás nepředstavitelné a mohou znamenat konec normálního života v našem městě i regionu. Má to být sice moderní technologie, ale nikde v Evropě v tak velkém rozsahu nefunguje. Argumenty zájemce jsou naprosto nedostatečné. Kdo bude investorem, nevíme. Odmítáme být pokusnými králíky,“ shrnul výhrady Pavel König, starosta Horního Benešova.
Takto velké zařízení by bylo svého druhu prvním na světě. Jak sám předkladatel uvádí, největší podobné zařízení bylo postaveno v Japonsku (dnes už zavřené kvůli nedostatku odpadů) a v Číně. Jediný evropský závod – ve Velké Británii – má technické problémy a zatím nebyl zprovozněn.
Představitelé měst a obcí se obávají také obrovského zvýšení nákladní dopravy a s tím souvisejícího prachu a hluku. „Ve srovnání se stávajícím provozem skládky se jedná o zhruba desetinásobné navýšení přiváženého množství odpadů a ostatních surovin a to nepočítáme odvoz vzniklých produktů. Továrna by celkově mohla mít nevratné devastační účinky na rozvojový potenciál území,“ doplnil Petr Rys, starosta Bruntálu.
Plánovaná kapacita závodu, přezdívaného „magaspalovna“, vzbuzuje obavy z dovozu odpadů z jiných krajů a možná i ze zahraničí. Směsných komunálních odpadů ukládaných na skládky, které chce provozovatel především zpracovávat, vzniká v MS kraji zhruba 300 tisíc tun ročně (podle dostupných krajských statistik). Za předpokladu dodržení povinnosti zvýšit recyklaci komunálních odpadů, případně dalšího využití, by mohlo být toto množství v dalších letech méně než poloviční. Nabízí se otázka, odkud a čím provozovatel potřebné množství doplní, resp. proč chce na Bruntálsku stavět tak velkou kapacitu.
Další hrozbou by mohl být hluk a zápach z technologie, které nebyly zatím dostatečně popsány, stejně jako emise, jež oznamovatel uvedl pouze v teoretických hodnotách. „Předložené dokumenty nepostihují všechny dopady na životní prostředí a krajinu, například ovlivnění spodních i povrchových vod a nedaleké Slezské Harty a Kružberku, ani rizika projektu, např. rizika havárií, neprodejnost vyrobených materiálů, nutnost budování meziskladů apod. V neposlední řadě musíme počítat s možným snížením hodnoty zdejších nemovitostí a snížením rekreačního potenciálu regionu,“ uvedl předseda spolku Za zdravý život Hornobenešovska Leopold Benda.
Záměr postavit v Horním Benešově závod na zpracování a využití komunálního odpadu a dalších druhů odpadu, včetně nebezpečného, o kapacitě 360 tisíc tun odpadu ročně oznámil koncem února provozovatel zdejší skládky – třinecká firma SMOLO. Hodlá využít zejména komunální odpady z Moravskoslezského a části Olomouckého kraje. Jeho hlavní součástí bude jeden velký plazmový reaktor nebo 4 menší a mimo jiné dva 50 metrové komíny. K odpadu se bude přidávat ještě vápenec a koks. Podle oznamovatele bude závod produkovat denně přibližně 223 m3 ethanolu, 225 tun vitrifikátu (sklovitá struska) a 25 tun kovů.
Nesouhlasná stanoviska a připomínky podalo do procesu EIA celkem 15 subjektů. Kromě Horního Benešova a Bruntálu také další obce, MS kraj, státní instituce a odborné útvary Ministerstva životního prostředí. Na základě připomínek ministerstvo začátkem dubna rozhodlo, že oznamovatel musí
v procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví (EIA) doplnit další dokumenty či studie a všechny připomínky vypořádat a zohlednit.  (12.4.2019)
Obr. Slezská Harta