Priority nové předsedkyně budoucí Evropské komise

Svaz průmyslu a dopravy ČR poblahopřál Ursule von der Leyenové k jejímu zvolení do čela Evropské komise. Připojil se navíc k dopisu prezidenta BusinessEurope Pierra Gattaze, který nové předsedkyni Evropské komise u příležitosti jejího zvolení zaslal za evropský byznys návrh 50ti kroků pro prvních 100 dní v jejím novém úřadě, které by mohly napomoci k vytváření inovativní a podnikavé evropské společnosti s vhodně nastavenými podmínkami pro zdravé a profitující podniky, rozvoj talentů a ochranu planety při zachování evropské konkurenceschopnosti.
Ursula von der Leyen se stala historicky první ženou, která povede Evropskou komisi, v historii. Úřadu se ujme v listopadu 2019. Ve volbách získala od poslanců Evropského parlamentu celkem 383 hlasů (tj. jen o 9 více, než bylo ke zvolení do čela EK potřeba). Svaz průmyslu a dopravy Vám níže přináší přehled priorit, které ve Štrasburku v úterý 16. července ve svém půlhodinovém předvolebním projevu na půdě Evropského parlamentu nová předsedkyně Evropské komise uvedla:
Klima a životní prostředí
-Evropa by se do roku 2050 měla stát prvním klimaticky neutrálním světadílem.
-Snížení CO2 o 40 % do roku 2030 není dostatečné.  Potřebujeme alespoň 50, nebo lépe 55 % snížení CO2 („Musíme jít dále a rychleji…“).
-Během prvních 100 dní v úřadě představíme Zelený plán pro Evropu. Cíl - dosažení uhlíkové neutrality do 2050 – dostane podobu zákona.
-Systém obchodování s emisemi navrhuji rozšířit i dopravu a stavebnictví, vč. námořního a leteckého sektoru.
-Zavedení přeshraniční uhlíkové daně (pozn. SPČR: tzv. Import Inclusion System, známý také jako Border Adjustment Tax - BAT, podle kterého by firmy z vybraných odvětví dovážející zboží do EU musely nakupovat povolenky k pokrytí emisí dováženého zboží).
-Zrevidujeme zdanění energetických produktů a elektřiny.
-Zřídíme nový ekologický Fond pro spravedlivý přechod („Věřím, že co je dobré pro planetu, musí být dobré pro naše lidi, naše regiony a naši ekonomiku. Zajistíme spravedlivý přechod pro všechny.“).
-Představíme Investiční plán pro udržitelnou Evropu (SEIP – Sustainable Europe Investment Plan). Evropská investiční banka se stane částečně „zelenou bankou“ (z 25% celkového financování banky na investice do klimatu na 50% do roku 2025). V rámci SEIP bude v příštích 10 letech investován 1 bilión eur.
-V rámci Zeleného plánu pro Evropu představíme Strategii biodiverzity do 2030.
Ekonomika a sociální oblast
-Jsem hrdá na naši jedinečnou evropskou sociálně-tržní ekonomiku.
-Ekonomika slouží lidem, nikoli naopak.
-Předložíme Strategii na podporu malých a středních podniků.
-Dokončíme Jednotný kapitálový trh.
-Prohloubíme Hospodářskou a měnovou unii, v rámci čehož zavedeme rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost eurozóny.
-Plně využijeme pružnost Parku stability a růstu v zájmu prorůstové orientace fiskální politiky.
-Dokončíme Bankovní unii.
-Potřebujeme zavést evropský systém pojištění vkladů.
-Evropská semestr by měl zahrnout udržitelné rozvojové cíle OSN.
-Předložíme akční plán pro plnou implementaci Evropského pilíře sociálních práv.
-Navrhneme legislativní nástroj pro zavedení celoevropské spravedlivé minimální mzdy. Minimální mzda by měla být stanovena podle národních tradic, kolektivními smlouvami nebo právními předpisy. (tzv. Big Tech).
-Budeme se zabývat způsoby zlepšení pracovních podmínek pro platformovou práci s důrazem na dovednosti a vzdělávání.
-Navrhneme zajišťovací systém celoevropské podpory v nezaměstnanosti na ochranu před vnějšími šoky.
-Vytvoříme Evropskou dětskou záruku (pro děti ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením).
-Posílíme systém záruk pro mladé lidi (Youth Guarantee Scheme).
-„Potřebujeme rovnost pro všechny a rovnost ve všech jejích smyslech.“
-Potřebujeme zavést kvóty pro genderovou rovnováhu ve správních radách.
-Kolegium komisařů bude plně genderově vyvážené (pouze 35 z dosavadních 183 evropských komisařů byly ženy) a do konce mandátu nové Evropské komise bude plně genderově vyvážený i celý její management.
-Násilí na ženách by mělo být uvedeno na seznam EU kriminálních činů definovaných ve Smlouvě o EU. Musíme dodržovat Istanbulskou úmluvu.
-Naší prioritou je, aby největší nadnárodní technologické společnosti platily spravedlivé daně (tzv. Big Tech). Pokud do konce roku 2020 nebude existovat celosvětové řešení spravedlivé digitální daně (viz iniciativa OECD), měla by EU jednat sama.
-Předložíme návrhy na zlepšení zdanění byznysu v rámci jednotného trhu (mj. společný konsolidovaný korporátní daňový základ).
Evropa v digitálním věku, vzdělávání a dovednosti
-Během prvních 100 dní v úřadu předložíme legislativní návrh pro koordinovaný evropský přístup k lidským a etickým implikacím umělé inteligence (tento návrh se bude zabývat rovněž tím, jak můžeme využívat velká data pro inovace).
-Předložíme nový legislativní předpis o digitálních službách.
-Zřídíme společnou kyber jednotku pro rychlejší sdílení informací a lepší ochranu.
-Zaktualizujeme Akční plán pro digitální vzdělávání, digitální gramotnost pro každého musí patřit k základním složkám vzdělání.
-Ztrojnásobíme rozpočet na Erasmus+ v nadcházejícím víceletém finančním rámci.
Demokracie, vláda práva a migrace
-Vláda práva je nejlepším nástrojem pro posilování evropského způsobu života. V tomto směru neakceptuji žádné kompromisy.
-Představíme dodatečný ucelený mechanismus na prosazování evropské vlády práva
-Vláda práva by se měla stát integrální součástí rozpočtu EU.
-Navrhneme Nový pakt o migraci a azylu (vč. znovuzahájení reformy azylových práv).
-Potřebujeme posílit Evropskou pohraniční a pobřežní stráž už do roku 2024, a nikoli až 2027 (toho dosáhneme, přijmeme-li příští víceletý finanční rámec včas).
-Potřebujeme nový způsob sdílení migrační zátěže, musíme pomáhat jeden druhému a přispívat, společně poskytnout dostatečnou pomoc státům čelícím největšímu tlaku kvůli své poloze na mapě.
-Máme morální povinnost chránit životy prchajících, zároveň musíme bojovat s pašeráky.
-Podporujeme ustavení humanitárních koridorů.
-Předložíme ambiciózní balíček pro společný evropský přístup k lepšímu zvládání celních rizik a podpoře efektivních kontrol v jednotlivých členských státech.
-Chci, aby občané EU mohli ovlivnit směřování Evropy prostřednictvím další Konference (konventu) o budoucnosti Evropy, který by začal v roce 2020 a trval po dobu dvou let.
-Podporuji právo legislativní iniciativy pro Evropský parlament.
-Potřebujeme se posunout směrem k plné spolurozhodovací pravomoci pro Evropský parlament, pryč od zásady jednomyslnosti u klimatických, energetických, sociálních a daňových politik, jsem otevřená i změnám ve Smlouvě o EU.
-Předložím Evropský akční plán pro demokracii: musíme zlepšit tzv. systém spitzenkandidatů, nová volební pravidla by měla být zavedena včas pro evropské volby v roce 2024 ve prospěch větší transparentnosti a demokratické legitimity, dále v rámci tohoto akčního plánu podpořím vznik nového nezávislého etického orgánu společného pro všechny instituce EU a společný přístup a společné standardy pro boj s dezinformacemi a nenávistnými onlinovými vzkazy.
Mezinárodní vztahy EU
-Budeme se snažit rychle dokončit vyjednávání obchodní dohody s Austrálií a Novým Zélandem.
-Budeme usilovat o posílení vyváženého a oboustranně přínosného obchodního partnerství s USA
-Zajistím, aby každá nová obchodní dohoda obsahovala speciální článek o udržitelném rozvoji, nejvyšších standardech ochrany klimatu, životního prostředí a ochraně při práci, s nulovou tolerancí vůči dětské práci.
-Budu jmenovat Nejvyššího úředníka pro vymahatelnost obchodních pravidel.
-Mám v úmyslu stát ve vedení úsilí o reformu WTO.
-Chci, aby EU měla ucelenou strategii pro Afriku.
-Potvrzuji zájem Komise o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií.
-Dojednaná výstupová dohoda s Velkou Británií je nejlepší a jediná možná, pokud bude potřeba více času a budou pro to dobré důvody, podpořím další prodloužení brexitu.
-Velká Británie zůstane naším spojencem, partnerem a přítelem.
-Aby byla světovým lídrem, musí být EU schopna rychle jednat, proto budu v mezinárodních otázkách -prosazovat pravidlo většinového hlasování.
-Základem naší obrany zůstává NATO, ale potřebujeme posílit i evropskou obranu. (19.7.2019)