Recyklaci elektroodpadu ovlivní Green Deal a nová evropská legislativa

Evropská legislativa a harmonizace pravidel rozšířené odpovědnosti výrobců byly hlavními tématy letošní konference EucoLight, které se v Bukurešti zúčastnili zástupci výrobců světelných zdrojů a organizace zabývající se jejich sběrem a recyklací. Dalšími diskutovanými tématy byly logistika sběru elektroodpadu a nové povinnosti spojené se Zelenou dohodou pro Evropu (Green Deal).
Z legislativních témat se diskutovalo zejména vyhodnocení Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE Directive). Zástupce Evropské komise na konferenci vysvětlil, že toto vyhodnocení může vést k revizi současných právních předpisů EU, které upravují nakládání s výrobky s ukončenou životností. „To by představovalo zásadní krok směrem k přizpůsobení se potřebám průmyslu a zajištění udržitelnějšího přístupu zpracování a recyklace vysloužilých elektrozařízení,“ shrnuje Zuzana Adamcová ze společnosti EKOLAMP, která je členem asociace EucoLight.
Konference se také zabývala zkušenostmi v oblasti rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR). Účastníci konference zdůraznili potřebu lepší harmonizace pravidel a větší srozumitelnosti pojmů mezi jednotlivými členskými státy. Tímto krokem by se mělo usnadnit zapojení všech členských států a zlepšit dodržování předpisů.
Do popředí se dostala i témata související se sběrem a logistikou elektroodpadu. Jedna z dlouhodobých výzev se týká třídění a zpracování různých typů světelných zdrojů, které mají odlišné požadavky na zpracování. „Na konferenci byla proto představena i možnost zavedení inteligentních kontejnerů určených pro sběr světelného elektroodpadu,“ dodává Zuzana Adamcová.
Značnou pozornost získalo také téma přechodu k oběhovému hospodářství a udržitelnosti. Několik členských států EU již přijalo právní úpravu s cílem podpořit postupy cirkulární ekonomiky, a to včetně oblasti sběru a recyklace elektroodpadu. Závěrečným tématem byly nové povinnosti v oblasti reportování plnění povinností vyplývajících ze Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). „Reporting bude hrát klíčovou roli při zajišťování transparentnosti a odpovědnosti společností v jejich úsilí o dosažení udržitelnosti,“ uzavírá Zuzana Adamcová.
O organizaci
EucoLight je evropská asociace, která sdružuje organizace zabývající se sběrem a recyklací osvětlovací techniky. Zastupuje zájmy svých 18 členů ve všech záležitostech, které souvisejí se Směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE Directive), s právními předpisy a normami ovlivňujícími sběr a recyklaci světelného elektroodpadu. Členové EucoLight seberou a recyklují celkem 80 % světelného elektroodpadu v 18 členských zemích. (19.6.2023)