Schválené podmínky pro zahrnutí jádra a plynu mezi udržitelné zdroje obsahují několik pozitivních bodů

Odsouhlasený doplňkový delegovaný akt v oblasti tzv. taxonomie obsahuje oproti jeho původnímu návrhu několik pozitivních bodů. Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje za klíčové, že obě technologie jsou schváleny jako udržitelné, byť pouze dočasně.
Schválené podmínky chápe Svaz průmyslu a dopravy ČR jako politický kompromis. Z pohledu českého průmyslu nejsou ideální, ale vnímáme zcela odlišné požadavky jiných členských států.
Svaz průmyslu vítá oproti původním návrhům doplnění udržitelnosti vyráběného tepla z jaderných zdrojů, podmínky licencování u požadavku paliva nepodléhajícího haváriím a upravení podmínky pro notifikaci jaderných projektů, která se vztahuje pouze na investice nad 40 mil. EUR.
Jsme rádi, že ve finálním návrhu došlo u plynových a plynových kogeneračních zdrojů k odstranění nereálné podmínky, aby se od roku 2026 spoluspalovalo 30 % obnovitelného nebo nízkoemisního plynu. Ostatní taxativní a kumulativní podmínky stanovené pro nové plynové a plynové kogenerační zdroje zůstaly. Týká se to například emisních limitů na vyrobenou jednotku energie nebo instalovaný výkon, podmínka nahrazení za jiný vysoce emisní zdroj nebo zachování podmínky 100% spalování obnovitelného nebo nízkoemisního plynu od roku 2036, kterou považujeme v podmínkách ČR za ambiciózní z důvodu technologické připravenosti a dostupnosti těchto plynů.
Nyní je třeba se zaměřit na to, jak podmínky splnit. Svaz průmyslu očekává, že vláda zajistí potřebné investice do infrastruktury, bezpečnost a soběstačnost dodávek energií, ke kterým se zavázala v programovém prohlášení. „Nyní je nutné okamžitě začít pracovat na aktualizaci státní energetické koncepce ČR, Vodíkové strategie ČR, strategii v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů energie a dalších strategických dokumentů. Nelze čekat na dokončení projednávání balíčku Fit for 55. Jsme připraveni se zapojit, aby strategické dokumenty zohledňovaly potřeby, které bude mít průmysl v příštích letech v souvislosti se zelenou tranzicí,“ říká první viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Daniel Beneš. (3.2.2022)