Státní podnik LOM PRAHA je entita, kterou je nezbytné zachovat do budoucna

Na otázky časopisu CzechIndustry odpovídá Mgr. Jiří Protiva, ředitel státního podniku LOM PRAHA s.p.
Pane řediteli, ministr obrany Vás v únoru jmenoval ředitelem státního podniku LOM PRAHA, s jakými pocity jste přijal toto rozhodnutí?
Ministerstvo obrany mi projevilo důvěru ohledně zlepšení ekonomické situace a profesního kreditu LOM PRAHA s.p. a stanovilo mi priority v plnění strategických funkcí podniku vůči státu, především úspěšného nabytí kapacity a schopností potřebných k servisu a provozu výcvikových systémů vrtulníků západní platformy H-1.
Nominaci, respektive nabídku ministerstva obrany jsem přijal z několika důvodů. Pro mne osobně znamená nový profesní impulz a motivaci do další práce. Je to současně výzva k zúročení zkušeností, které jsem získal v pozici ředitele státního podniku VTÚ, kdy jsem musel být v každodenním kontaktu nejen se zakladatelem, ale také s obrannou a bezpečnostní komunitou nebo složkami IZS či akademickou obcí.
Domnívám se, že stále mám co progresivního nabídnout. Státní podnik LOM PRAHA je pro mě další profesní příležitost, a vnímám ji i tak, že je to příležitost pro samotný státní podnik, abych jej, řekněme z ne příliš úspěšných hospodářských čísel, postavil zpátky na nohy. Podobně, jak tomu bylo v případě VTÚ.
V tiskové zprávě ministerstva obrany k Vašemu jmenování do čela státního podniku LOM Praha jsou zdůrazněny Vaše zkušenosti v oblasti krizového managementu a obranného průmyslu. Které hlavní poznatky si přinášíte z předchozí pozice ředitele Vojenského technického ústavu?
Přináším především zkušenosti z prostředí, v němž jsem se přes šest roků pohyboval. Obranný a bezpečnostní průmysl má svá specifika, a to jak na tuzemské úrovni, tak ve vztahu k NATO a Evropské unii. Důležité jsou i procesy ve vztahu státní podnik – zakladatel. Pevně věřím, že tyto znalosti a zkušenosti budu moci v co nejvyšší míře využít i v LOM PRAHA. Je však třeba zdůraznit, že LOM PRAHA se nerovná VTÚ a naopak, takže nelze pracovat, obrazně řečeno, přes kopírák. LOM je resortní strategický státní podnik, který má zcela odlišné portfolio. To však neznamená, že některé manažerské schopnosti a zkušenosti tady nemohu aplikovat obdobným nebo stejným způsobem jako v předchozím státním podniku.
Takže máte na co navazovat?
Určitě ano. Státní podniky vnímám v celku jako určitý komplex činností, které jsou poskytovány zejména ve prospěch Armády České republiky. Z pozice ředitele státního podniku VTÚ jsem samozřejmě vnímal význam ostatních státních podniků nejen z pohledu profesního, ale hlavního cíle, kterým je přispívat k zajištění obrany a bezpečnosti České republiky. Teď máme tu jedinečnou příležitost navázat ještě hlubší spolupráci a více využívat synergické efekty. Doplnil bych ještě, že záměrně jsem v předcházející větě použil slovo máme, neboť výsledky, kterých dosahoval státní podnik Vojenský technický ústav, nikdy nebyly prací jedince, ale celého kolektivu, který se podařilo stmelit tak, aby lidově řečeno, táhl za jeden provaz. Chtěl bych jim za to i touto cestou poděkovat a vyjádřit přesvědčení, že podobně tomu bude na mém novém působišti v LOM PRAHA.
Jaké priority jste si stanovil při nástupu do LOM Praha?
Hlavní cíle mají krátkodobý a dlouhodobý časový rozměr. Tou krátkodobou prioritou je dostat státní podnik co nejdříve z ekonomicky nepříznivé situace. V reálu to znamená stabilizovat jeho pozici a dostat ho zpátky na vzestupnou trajektorii, jakožto i restartovat jeho dobré jméno a profesní kredit na veřejnosti. Krátkodobé cíle se potom samozřejmě pojí s konkrétními praktickými kroky, jakými jsou optimalizace vnitřních procesů, jejich zefektivnění a samozřejmě i hledání nových obchodních příležitostí. Proto jsem navštívil krátce po svém nástupu jednotlivé závody LOM PRAHA, abych se informoval o aktuálních činnostech státního podniku. Přímo na místě jsem se přesvědčil, že je na čem stavět a že řada procesů je relativně blízká nejen v rámci jiných státních organizací, ale i civilního sektoru.
Historie společnosti LOM Praha se začala psát v roce 1905, je tedy na co navazovat, nicméně důležitější je její současnost. Co vše státní podnik představuje dnes?
Když bych měl být heslovitý, tak je to strategický partner pro Českou republiku, primárně pro Armádu České republiky. Státní podnik je zároveň exkluzivním partnerem, protože v něm jsou shromážděny schopnosti, které nikde jinde v České republice, a troufnu si říci i celosvětově, v mnoha směrech nenaleznete. Zejména z pohledu komplexního zajištění životního cyklu. Státní podnik je pro mě entita, která právě i z pohledu své historie by tady měla existovat do budoucna. LOM PRAHA má své postavení a má co nabídnout. To je samozřejmě potřeba podpořit tzv. černými hospodářskými čísly i kvalitou a včasností plnění závazků.
V čele LOM PRAHA jste přibližně dva měsíce, což je velmi krátká doba na řešení daného stavu. Na co byla zaměřena Vaše první rozhodnutí?
Jako krizový manažer, zvlášť se znalostí daného prostředí, vůbec nevnímám, že bych měl mít pomyslných sto dnů hájení. V praxi to znamená, že jsem nastoupil do podniku s tím, abych se za chodu seznamoval podrobněji s danou problematikou, přičemž musím činit rychlé kroky k tomu, aby státní podnik už v letošním roce měl vzestupný trend. Zaměřuji se zejména na procesní řízení a s tím spojenou optimalizaci procesů uvnitř společnosti, určení její vize do příštích let a dále na to, abychom jsme si efektivním způsobem nastavili kroky, které povedou k naplnění obchodního plánu. Tak je možné v krátkosti charakterizovat počátek mé práce v LOM PRAHA. Domnívám se, že už první dva měsíce přinesou své ovoce, protože víme, co chceme dělat a kam chceme směřovat.
Předčila realita státního podniku vaše očekávání nebo je to naopak?
Možná kdybych nastupoval do státního podniku a na tuto vrcholnou funkci z jiného prostředí, řekněme z civilu, tak mě ta realita překvapí, ale se zřetelem k tomu, že jsem přešel z VTÚ, tak dané prostředí pro mě není cizí. Nicméně samozřejmě jako krizový manažer mám určité své osobní přesvědčení a osobní pohled na věc. Budu dělat cílené změny, které však nepatří mezi ty, jež by bořily celý systém. Podstatné je, že jsou tady zavedeny standardní procesy, na kterých chci stavět. Klíčoví jsou samozřejmě zaměstnanci státního podniku LOM PRAHA, protože ti tvoří, jak jsem uvedl v jednom z jiných rozhovorů, rodinné stříbro. To jsou všichni ti, na nichž státní podnik „stojí“, protože bez těchto lidí by státní podnik nemohl fungovat. Takže si logicky na práci se zaměstnanci a pracovním prostředí dávám v maximální míře záležet a vnímám to jako trvalou prioritu. V reálu to znamená, že stavím na lidech, hledám nové obchodní příležitosti, aby jejich práce byla využita, a samozřejmě směřuji státní podnik zpátky do role stabilního, prosperujícího a efektivního partnera pro naše zákazníky.
Z tiskových zpráv na webu společnosti je zřejmé, že máte plnou podporu Armády České republiky. Co osobně to pro Vás znamená?
Pro mě osobně je to klíčový faktor k tomu, aby státní podnik mohl fungovat do budoucna, protože tím prvotním zákazníkem je právě Armáda České republiky. Znamená to, že mým cílem je udržovat velice dobré, řekl bych až nadstandardní vztahy s AČR. Bezprostředně po svém nástupu jsem zahájil schůzky s vrcholnými představiteli Generálního štábu AČR s cílem, abychom si i osobně vykomunikovali jaký je pohled na LOM PRAHA, jak je vnímáno využívání jeho schopností. Z pracovních jednání mám velmi dobrý pocit v tom smyslu, že podpora armády tady jednoznačně je.
Nicméně doplním ještě otázku o to, co je dlouhodobým výhledem a cílem státního podniku. Musíme se zaměřit na nová odborná portfolia, abychom mohli „prodat“ své schopnosti a nabízet stávající kapacity a služby. V současné době je na stole překvalifikace státního podniku na západní vrtulníkovou platformu. Další zásadní oblastí je tzv. nevojenské portfolio státního podniku LOM PRAHA, kam patří elektrochemické a chemické povrchové úpravy kovových materiálů, strojní obrábění, soustružení, broušení, dále vyvažování rotačních dílů, služby 3D skeneru, nedestruktivní testování materiálu a další činnosti. 
Chcete k danému rozhovoru ještě něco doplnit z Vaší strany?
Určitě bych se ještě rád vyjádřil ve smyslu té více jak stoleté historie. Potom co jsem nastoupil do státního podniku, tak stále zřetelněji vidím, že je na co navazovat. LOM PRAHA má za sebou mnoho zdárných a úspěšných projektů a skutečnost, že se v současné době nachází v ne zcela ideální kondici, je podle mne přechodná záležitost. V jeho minulosti nalezneme mnoho pozitivních příkladů, na které se dá navazovat.
Foto LOM Praha