Zákon o obalech v roce 2017 porušilo 23 prodejců

Česká obchodní inspekce se v roce 2017 zaměřila na dodržování zákona o obalech, který ukládá obchodníkům chránit životní prostředí a předcházet vzniku odpadů z obalů. Celkem provedla 1 120 kontrol a porušení tohoto zákona shledala ve 23 případech, což je o 15 případů méně než v roce 2016.
ČOI od 13. března do 31. prosince 2017 provedla celkem 1 120 kontrol. Hlavním cílem bylo ověření dodržování zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek v těchto obalech. Tento zákon stanovuje práva a povinnosti podnikajících osob a působnost úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh. Inspekce dále kontrolovala dodržování dalších právních předpisů a to především zákona o ochraně spotřebitele.
Celkové porušení právních předpisů bylo zjištěno při 677 kontrolách, což představuje 60,5 %.  Nedodržení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech bylo shledáno ve 23 případech.
 
Zjištěná porušení
Porušení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech bylo zjištěno celkem v 23 případech:
  • v 10 případech byl porušen paragraf zákona, podle kterého prodávající, uvádějící do oběhu nápoje v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly, je povinen nabízet stejné nápoje rovněž ve vratných zálohovaných obalech, např. pokud prodejce (např. supermarket) nabízí výčepní pivo v plechovce a zároveň je výčepní pivo nabízeno ve skleněné vratné zálohované lahvi (záloha 3 Kč), měl by prodávající, u něhož je prodejní plocha 200 m2 (a více) mít v nabídce obě balení tohoto piva. Obdobně by to platilo pro stejné pivo nabízené v plastové láhvi a ve skleněném vratném obalu. Do 30. 6. 2017 platila tato povinnost i pro ostatní nápoje (§ 9 odst. 10, ve znění od 1. 7. 2017)
  • v 6 případech bylo porušeno ustanovení, kdy osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech, je povinna vykupovat tyto vratné zálohované obaly bez omezení množství a bez vázání tohoto výkupu na nákup zboží (§ 9 odst. 4)
  • v 5 případech osoba uvádějící obal na trh neinformovala své odběratele o tom, že obal splňuje požadavky dané tímto zákonem (porušení § 5 odst. 1 písm. b)
  • v 1 případě byl porušen paragraf, který stanovuje povinnosti spojené s vratnými zálohovanými obaly, v uvedeném případě nebyla dodržena výše zálohy vratných zálohovaných obalů stanovená prováděcím právním předpisem (§ 9 odst. 2)
  • v 1 případě byl porušen paragraf, kdy vratné zálohované obaly nebyly označeny způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis (§ 9 odst. 3)
Porušení zákona o ochraně spotřebitele a dalších předpisů
Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v 1 001 případech:
 
  • v  330 případech spotřebitel nebyl informován o ceně prodávaných výrobků (§ 12)
  • v 328 případech byl porušen paragraf, který vymezuje poctivost prodeje (§ 3)
  • v 67 případech byl porušen paragraf, kdy prodávající neinformoval spotřebitele o peněžní částce za výkup vratných zálohovaných obalů (§ 18 odst. 1)
Nedodržení ostatních právních předpisů bylo zaznamenáno v menší míře.
 
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce uložila za porušení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech 15 pokut ve výši 168 000 Kč.  Celkem za porušení kontrolovaných právních předpisů pak uložila 514 pokut v  hodnotě 11 478 200 Kč. (18.5.2018)